Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden

SFS nr
2011:976
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-08-25

1 § För Skatteverkets handläggning av en ansökan om
registrering enligt 16 kap. 2 § äktenskapsbalken tas en avgift
om 275 kronor ut. Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

2 § När Skatteverket har registrerat en handling, ska
handlingen förses med ett bevis om registreringen och därefter
återlämnas till ingivaren.