Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

SFS nr
2011:978
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-08-25

1 § I ett ärende enligt lagen (2011:900) om dödande av
förkommen handling som avser dödande av en företagsinteckning
eller ett företagsinteckningsbrev tas en ansökningsavgift ut
med 750 kronor.

I ett ärende enligt lagen om dödande av förkommen handling som
avser dödande av ett aktiebrev eller en handling vars
uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av
en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument tas en
ansökningsavgift ut med 950 kronor.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte
tillbaka om handläggningen av ärendet har
påbörjats.