Förordning (2012:114) om vissa sanktioner mot Libyen

SFS nr
2012:114
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-03-15

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och
andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner
mot Libyen som har antagits av Europeiska unionens råd genom
rådets beslut 2011/137/GUSP av den 28 februari 2011 om
restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

Definitioner

2 § Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel
som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är
upptagen i bilagan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera
krigsmateriel m.m.

3 § Det är inte tillåtet att från Libyen köpa, importera eller
transportera krigsmateriel, paramilitär utrustning eller
reservdelar till sådan materiel eller utrustning. Förbudet
gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt
ursprung inom Libyens territorium eller inte.

Förbud mot att leverera, sälja, överföra eller transportera
paramilitär utrustning till Libyen

4 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera,
sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär
utrustning till Libyen eller för användning i eller till
förmån för Libyen, oavsett om utrustningen har sitt ursprung
inom Sverige eller inte.

Undantagna från förbudet är leverans, försäljning eller
överföring som på förhand har godkänts av Förenta nationernas
sanktionskommitté (kommittén) som etablerats enligt Förenta
nationernas säkerhetsråds resolution 1970 (2011).

Efter förhandsanmälan till kommittén och förutsatt att
kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem
arbetsdagar efter en sådan anmälan, gäller undantag från
förbudet även för leverans eller överföring av

1. paramilitär utrustning som endast är avsedd för
säkerhetsändamål eller för att bistå de libyska myndigheterna
i nedrustningsarbetet, och

2. paramilitär utrustning som tillfälligt exporteras till
Libyen uteslutande för användning av Förenta nationernas
personal, företrädare för medier samt biståndsarbetare och
åtföljande personal.

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 § Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av
materiel och utrustning på fartyg och luftfartyg som är
registrerade i Sverige.

Tillsyn

6 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket
ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över
förbuden enligt 3 och 4 §§. Tullverket ansvarar inom sitt
ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn
över förbudet enligt 5 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna
varandra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den
inte samtidigt tas upp i bilagan till förordningen (1992:1303)
om krigsmateriel.

1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm. 2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1. 3. Vapensikten. 4. Bomber och andra explosiva laddningar. 5. Explosiva ämnen. 6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel. 7. Övningsmateriel för militär verksamhet. 8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i mörker. 9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1–8. 10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1–9.