Förordning (2012:121) med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

SFS nr
2012:121
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-03-15

1 § I stället för vad som föreskrivs i 2 kap. 1 §
gymnasieförordningen (2010:2039) gäller 2 och 3 §§ för sådan
utbildning som anges där och som ska starta 2013.

2 § En ansökan om godkännande som enskild huvudman för sådan
utbildning i gymnasieskolan som avses i 15 kap. 33 § första
stycket andra meningen skollagen (2010:800) ska ha kommit in
till Statens skolinspektion senast den 1 maj 2012.

3 § En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en viss
utbildning i gymnasiesärskolan enligt 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800) ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast
den 30 juni 2012.