Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk

SFS nr
2012:140
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-03-22

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för

1. kontakttolkutbildning,

2. utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för
kontakttolkar,

3. utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva,
hörselskadade eller personer med dövblindhet,

4. teckenspråklärarutbildning, och

5. kostnader för resor, inackordering och stipendier för
deltagare i kontakttolkutbildning.

Syftet med statsbidraget är att stödja utbildningarna som avses
i första stycket.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till
folkhögskolor och studieförbund för kontakttolkutbildning och
utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för
kontakttolkar, om folkhögskolan eller studieförbundet har
beviljats statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen. Statsbidrag får lämnas under
förutsättning att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

För att statsbidrag ska få lämnas för kontakttolkutbildning i
form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar
gäller utöver vad som anges i första stycket att utbildningen
bedrivs i form av minst halvtidsstudier. Om utbildningen
bedrivs på distans, får den även bedrivas på kvartstid.
Utbildningen ska också

1. genomföras på ett sådant sätt att verksamma tolkar som
saknar fullständig grundutbildning ges möjlighet att få sina
kunskaper prövade eller validerade och att komplettera sin
utbildning, och

2. innehålla en eller flera kurser inriktade på att tolka för
och med barn.

Statsbidrag får under motsvarande förutsättningar som de som
anges i första stycket lämnas till folkhögskolor för utbildning
av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller
personer med dövblindhet och teckenspråklärarutbildning.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får när det gäller
sådan utbildning som avses i 2 § första och andra styckena även
lämnas till folkhögskolor och studieförbund för deras kostnader
för

1. deltagarnas resor, och

2. inackordering och stipendier för deltagarna.

Bidrag enligt första stycket 2 får lämnas endast om deltagaren
inte kan få studiestöd eller om deltagaren går en kurs i ett
språk för vilket en sammanhållen grundutbildning för
kontakttolkar inte kan anordnas.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 § Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för
yrkeshögskolan som prövar frågor om bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska det anges att ett
villkor för bidrag är att den som tar emot bidraget följer de
föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 12 eller
13 §. Beslutet får även förenas med andra villkor som ska
framgå av beslutet. Beslutet ska också innehålla uppgifter om

1. bidragsbeloppet,

2. ordningen för utbetalning, och

3. sista dagen för redovisning enligt 7 §.

Fördelning av statsbidrag

5 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid fördelningen av
statsbidraget enligt 2 § första och andra styckena särskilt
sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de
regioner och inriktas på de språkområden där behovet av
kontakttolkar är störst.

Bidrag för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen
grundutbildning för kontakttolkar får endast lämnas till ett
mycket begränsat antal utbildningsanordnare.

6 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid fördelningen av
statsbidraget enligt 2 § första och andra styckena beakta
behoven av

1. en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar, och

2. fördjupningskurser och kompletteringskurser av olika slag.

Redovisning

7 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till
Myndigheten för yrkeshögskolan som myndigheten begär.

En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och
redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas
redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor.

8 § Den som har tagit emot statsbidrag för
kontakttolkutbildning är skyldig att lämna uppgifter till
Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka som har genomgått
utbildningen med godkänt resultat eller som har fått sina
kunskaper prövade eller validerade med godkänt resultat enligt
2 § andra stycket 1.

Återbetalning och återkrav

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 7 eller
8 §, eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för eller något annat villkor för bidraget inte har uppfyllts.

10 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är
återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten efterge
återkrav helt eller delvis.

11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för
yrkeshögskolan efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

12 § Myndigheten för yrkeshögskolan får när det gäller sådan
kontakttolkutbildning som statsbidrag lämnas för enligt denna
förordning meddela föreskrifter om

1. nationella förkunskapskrav,

2. nationella kursmål,

3. nationella prov, och

4. intyg för de som har genomgått utbildningen med godkänt
resultat.

De nationella kursmålen ska vara mätbara.

13 § Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela ytterligare
föreskrifter om fördelning av statsbidrag. Myndigheten får även
meddela föreskrifter om beräkning av statsbidrag och
verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:140

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012, då
förordningen (1991:976) om statsbidrag till
kontakttolkutbildning m.m. ska upphöra att gälla. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har
beslutats före den 1 juli 2012.