Förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

SFS nr
2012:144
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-03-22

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Syftet med
bidraget är att ge lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den
särskilda utbildningen för vuxna möjlighet att delta i
verksamhet på en arbetsplats utanför skolan.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och
för ett kalenderår i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den
särskilda utbildningen för vuxna för deras kostnader med
anledning av kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen i
dessa skolformer.

Kompetensutvecklingen ska innebära att läraren deltar i
verksamhet på en arbetsplats utanför skolan som rör det eller
de ämnen som läraren undervisar i.

3 § Statsbidrag får även lämnas till de huvudmän som avses i
2 § första stycket för kostnader med anledning av annan
kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen än sådan som avses
i 2 § andra stycket, om

1. Statens skolverk bedömer att det finns behov av och utrymme
för andra, riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare i
yrkesämnen, och

2. behovet av sådan kompetensutveckling som avses i 2 § andra
stycket är uppfyllt.

Om det är fråga om kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska Skolverket inför
sin bedömning enligt första stycket 1 samråda med ett eller
flera av de nationella programråden för yrkesprogrammen i
gymnasieskolan.

4 § Statsbidraget ska motsvara högst hälften av huvudmannens
kostnader med anledning av kompetensutvecklingen. Bidrag får
inte lämnas för ersättning för lön till de lärare som deltar i
kompetensutvecklingen.

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som
prövar frågor om bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 8 § anges. Beslutet får förenas med
villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

6 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta
särskild hänsyn till behovet av geografisk spridning när det
gäller insatser för kompetensutveckling av lärare i
yrkesämnen.

Uppföljning och redovisning

7 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

8 § Den som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna
sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk
som verket begär.

Återbetalning och återkrav

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §,
eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

10 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,

2. fördelning av bidrag,

3. beräkning av bidrag, och

4. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.