Kustbevakningsdatalag (2012:145)

SFS nr
2012:145
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2012-03-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:693

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte

1 § Syftet med denna lag är att ge Kustbevakningen möjlighet
att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin
operativa verksamhet och att skydda människor mot att deras
personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i
Kustbevakningens operativa verksamhet som rör:

1. brottsbekämpning,

2. övrig sjöövervakning,

3. räddningstjänst,

4. samordning av civila behov av sjöövervakning och förmedling
av civil sjöinformation, och

5. internationellt samarbete.

Lagen gäller emellertid endast om behandlingen är helt eller
delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller
är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och i
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den
lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av
personuppgifter som följer av internationella överenskommelser.
Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska
de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

2 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna lag. Lag (2013:342).

3 § Följande bestämmelser om personuppgifter gäller även vid
behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 kap. 3 § om tillgången till personuppgifter,

2. 2 kap. 4 § om personuppgiftsansvar,

3. 3 kap. 2 och 3 §§ och 5 kap. 1 och 2 §§ om ändamålen för
behandlingen,

4. 3 kap. 4 och 5 §§ och 5 kap. 7 § om bevarande och gallring,
och

5. 4 kap. 1, 2, 8–11, 13 och 14 §§ om gemensamt tillgängliga
uppgifter.

4 § Med gemensamt tillgängliga uppgifter avses i denna lag
personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt
tillgängliga i Kustbevakningens operativa verksamhet och som
fler än endast ett fåtal personer inom myndigheten har rätt att
ta del av.

5 § I 2 kap. finns det allmänna bestämmelser om behandling av
personuppgifter.

Bestämmelserna i 3 och 4 kap. gäller vid behandling av
personuppgifter i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.

Bestämmelserna i 5 kap. gäller vid behandling av
personuppgifter i annan operativ verksamhet än den
brottsbekämpande.

2 kap. Allmänna bestämmelser

Förhållandet till personuppgiftslagen

1 § Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för
personuppgiftslagen (1998:204).

2 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller
följande bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204):

1. 3 § om definitioner,

2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,

3. 9 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter,
dock med undantag för paragrafens första stycke i) och tredje
stycket,

4. 22 § om behandling av personnummer och samordningsnummer,

5. 23 och 25–27 §§ om information till den registrerade,

6. 28 § om rättelse,

7. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid
behandling,

8. 33–35 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,

9. 38–41 §§ om personuppgiftsombud m.m.,

10. 42 § om upplysningar till allmänheten om vissa
behandlingar,

11. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om
tillsynsmyndighetens befogenheter,

12. 48 § om skadestånd, och

13. 51 § första stycket, 52 § första stycket och 53 § om
överklagande.

Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller
inte 8 § andra stycket personuppgiftslagen.

Information enligt 23 § personuppgiftslagen behöver inte lämnas
vid behandling som består av insamling av personuppgifter genom
bilder eller ljud. Sådan information behöver inte heller lämnas
om uppgifterna samlas in i samband med larm och det med hänsyn
till omständigheterna inte finns tid att lämna informationen.

Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte
förenas med vite.

Tillgången till personuppgifter

3 § Tillgången till personuppgifter ska alltid begränsas till
vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om tillgången till
personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

4 § Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Personuppgiftsombud

5 § Kustbevakningen ska utse ett eller flera
personuppgiftsombud.

Den personuppgiftsansvarige ska enligt personuppgiftslagen
(1998:204) anmäla till tillsynsmyndigheten när ett
personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Behandling av personuppgifter för handläggning

6 § Utöver för de ändamål som anges i 3 och 5 kap. får
personuppgifter behandlas i den operativa verksamheten om

1. behandlingen är nödvändig för diarieföring, eller

2. uppgifterna har lämnats i en anmälan eller liknande och
behandlingen är nödvändig för handläggningen.

Behandling av känsliga personuppgifter

7 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund
av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de
kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket
när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
Uppgifter som avses i första stycket får också behandlas med
stöd av 6 §.

Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett
objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

8 § Enstaka personuppgifter får lämnas ut på ett medium för
automatiserad behandling. Regeringen meddelar föreskrifter om
att uppgifter får lämnas ut på ett sådant medium även i andra
fall.

9 § Utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den
utsträckning som följer av denna lag.

Bestämmelser om direktåtkomst finns i 4 kap. 7 § och 5 kap.
5 §.

Grundläggande krav på behandlingen

10 § Personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att det
klart framgår om behandlingen rör brottsbekämpning eller annan
operativ verksamhet.

3 kap. Behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande
verksamheten

1 § Detta kapitel tillämpas när Kustbevakningen behandlar
personuppgifter i brottsbekämpande verksamhet. För behandling
av gemensamt tillgängliga uppgifter gäller också 4 kap.

Ändamål

2 § Personuppgifter får behandlas i Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,

2. utreda eller beivra brott, eller

3. fullgöra de förpliktelser som följer av internationella
åtaganden.

3 § Personuppgifter som behandlas enligt 2 § får även
behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla
information som behövs i

1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Tullverket och Skatteverket,

2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet
eller mellanfolklig organisation,

3. annan verksamhet hos Kustbevakningen för

a) utredning och beslut i ärenden som rör
vattenföroreningsavgift, eller

b) tillsyn och kontroll enligt lag eller förordning,

4. en annan myndighets verksamhet

a) om Kustbevakningen enligt lag eller förordning är skyldig
att bistå myndigheten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för
myndighetsöverskridande samverkan mot brott.

Personuppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas
om det är nödvändigt för att tillhandahålla information till
riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet
att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till
annan.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 2 §
även behandlas för att tillhandahålla information för något
annat ändamål än de som anges i första och andra styckena,
under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det
ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2014:693).

Bevarande och gallring

4 § Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad
som behövs för något eller några av de ändamål som anges i
kapitlet.

I följande bestämmelser anges hur länge uppgifter som behandlas
automatiserat får bevaras:

1. 5 § om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga,

2. 4 kap. 8–12 §§ om uppgifter i ärenden om utredning eller
beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga, och

3. 4 kap. 13 och 14 §§ om andra uppgifter som har gjorts
gemensamt tillgängliga än som anges i 2.

Regeringen meddelar föreskrifter om digital arkivering.

5 § Om personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte
har gjorts gemensamt tillgängliga behandlas i ett ärende, ska
de gallras senast ett år efter det att ärendet avslutades. Om
de inte kan hänföras till ett ärende, ska uppgifterna gallras
senast ett år efter det att de behandlades automatiserat första
gången.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om
utredning eller beivrande av brott.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse
från första stycket, får bevaras för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål.

Utlämnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet

6 § Om det är förenligt med svenska intressen, får
personuppgifter lämnas till

1. Interpol,

2. Europol,

3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är
ansluten till Interpol, eller

4. en utländsk kustbevakning eller tullmyndighet inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Personuppgifter får lämnas enligt första stycket om det behövs
för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga,
förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott.

Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en
internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt efter
riksdagens godkännande.

7 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Tullverket och Skatteverket har, trots
sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del
av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga, om
den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin
brottsbekämpande verksamhet. Lag (2014:693).

8 § Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter får
lämnas ut i andra fall än som anges i 6 och 7 §§.

Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter i den brottsbekämpande
verksamheten

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

1 § Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga i
Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig
verksamhet, om den misstänkta verksamheten

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i
ett år eller däröver, eller

b) sker systematiskt.

2. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning eller
beivrande av brott.

3. Uppgifter som behövs för att fullgöra internationella
åtaganden, om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska
kunna fullgöras.

4. Uppgifter som har rapporterats till Kustbevakningens
ledningscentraler.

Särskilda upplysningar

2 § Vid behandling enligt 1 § ska det genom särskild upplysning
eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål
personuppgifterna behandlas.

3 § Om uppgifter som behandlas enligt 1 § direkt kan hänföras
till en person som inte är misstänkt för brott eller för att ha
utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som
avses i 1 § första stycket 1, ska det genom en särskild
upplysning eller på annat sätt framgå att personen inte är
misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt
brottslig verksamhet ska förses med en upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i
sak, om inte detta är onödigt på grund av särskilda
omständigheter.

Sökning

4 § Vid sökning i personuppgifter som gjorts gemensamt
tillgängliga får uppgift som avses i 2 kap. 7 § första stycket
inte användas som sökbegrepp.

Första stycket hindrar inte att brottsrubriceringar eller
uppgifter som beskriver en persons utseende används som
sökbegrepp.

5 § Vid sökning på namn, personnummer, samordningsnummer eller
andra liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har
gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana uppgifter tas
fram som anger att den sökta personen

1. är anmäld för brott,

2. är eller har varit misstänkt för brott,

3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan
brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket 1,

4. har anmält ett brott,

5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,

6. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar
eller har lämnat uppgifter eller yttrande,

7. har gett in eller tillhandahållits en handling,

8. är anmäld försvunnen,

9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt
våld, eller

10. är efterlyst.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om begränsning av tillgången till sådana
uppgifter som avses i första stycket.

6 § Begränsningarna i 5 § gäller inte vid

1. sökning i en viss handling eller i ett visst ärende, eller

2. sökning i en uppgiftssamling som har skapats för att
undersöka viss brottslighet och som enbart de som arbetar i
undersökningen har åtkomst till.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar sökning
får äga rum med stöd av första stycket.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om begränsningarna
i 5 §.

Direktåtkomst

7 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Tullverket och Skatteverket får medges
direktåtkomst till personuppgifter i Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet. Direktåtkomsten får endast avse
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje
tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av
direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet.
Lag (2014:693).

Bevarande av personuppgifter i ärenden om utredning eller
beivrande av brott

8 § I 9 och 10 §§ anges hur länge personuppgifter i vissa
ärenden om utredning eller beivrande av brott som har gjorts
gemensamt tillgängliga får bevaras i Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet.

9 § Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda
gärningen inte utgör brott, får personuppgifterna i anmälan
inte längre behandlas i Kustbevakningens brottsbekämpande
verksamhet. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till
förundersökning eller annan motsvarande utredning, får
personuppgifterna inte behandlas i Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet när åtal inte längre får väckas för
brottet.

10 § Om en förundersökning har lett till åtal eller annan
domstolsprövning, får personuppgifterna inte behandlas i
Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet när det har
förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då domen,
eller det beslut som meddelades med anledning av talan, vann
laga kraft.

Om en förundersökning har lagts ned eller avslutats på annat
sätt än genom åtal, får personuppgifterna i förundersökningen
inte behandlas i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet
när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår
då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra
utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap.
rättegångsbalken.

11 § Regeringen meddelar föreskrifter om att vissa kategorier
av personuppgifter får bevaras i Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet under längre tid än vad som anges i
9 och 10 §§.

12 § Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett
åtal har lagts ned eller om en frikännande dom som har vunnit
laga kraft har meddelats, får personen inte längre vara sökbar
som misstänkt.

Bevarande och gallring av övriga personuppgifter

13 § Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga
enligt 1 § 1, 3 eller 4 ska gallras enligt andra–fjärde
styckena.

Uppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig
verksamhet som anges i 1 § 1 ska gallras senast tre år efter
utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen
gjordes. Uppgifter som kan antas ha samband med brottslig
verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet
fängelse i två år eller däröver ska dock gallras senast fem år
efter utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om
en ny registrering beträffande personen görs före utgången av
gallringsfristen, behöver de uppgifter som finns om personen
inte gallras så länge någon av uppgifterna om honom eller henne
får bevaras.

Uppgifter som har behandlats med stöd av 1 § 3 ska gallras
senast ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som
uppgifterna behandlades i avslutades.

Uppgifter som har behandlats med stöd av 1 § 4 ska gallras
senast ett år efter utgången av det kalenderår då de
behandlades automatiserat första gången.

14 § Regeringen meddelar föreskrifter om att vissa kategorier
av personuppgifter får bevaras under längre tid än vad som
anges i 13 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med undantag från
13 §, får bevaras för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål.

5 kap. Behandling av personuppgifter i annan operativ
verksamhet

Ändamål och gemensamt tillgängliga uppgifter

1 § Personuppgifter får behandlas i annan operativ verksamhet
än den brottsbekämpande om det behövs för att

1. bedriva sjöövervakning för att övervaka den allmänna
ordningen och säkerheten till sjöss samt bedriva den kontroll
och tillsyn som Kustbevakningen är skyldig att utföra,

2. bedriva räddningstjänst,

3. samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil
sjöinformation till berörda myndigheter,

4. utreda och besluta i ärenden om vattenföroreningsavgift samt
ta emot sådana avgifter, eller

5. fullgöra skyldigheter inom ramen för internationellt
samarbete med sjöövervakning och räddningstjänst.

Personuppgifter som får behandlas enligt första stycket får
göras gemensamt tillgängliga.

2 § Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas
om det är nödvändigt för att tillhandahålla information som
behövs i

1. Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet,

2. en annan myndighets verksamhet

a) om Kustbevakningen enligt lag eller förordning är skyldig
att bistå myndigheten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för
myndighetsöverskridande samverkan, och

3. likartad verksamhet hos en utländsk myndighet.

Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas om
det är nödvändigt för att tillhandahålla information till
riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet
att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till annan.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 1 §
även behandlas för att tillhandahålla information för något
annat ändamål än de som anges i första och andra styckena,
under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det
ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

3 § Uppstår misstanke om brott eller brottslig verksamhet när
personuppgifter behandlas i Kustbevakningens verksamhet enligt
1 §, tillämpas 3 och 4 kap.

Sökning

4 § Vid sökning i personuppgifter får uppgifter som avses i
2 kap. 7 § första stycket inte användas som sökbegrepp.

Första stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en
persons utseende används som sökbegrepp.

Direktåtkomst

5 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka svenska
myndigheter som får ha direktåtkomst till personuppgifter som
behandlas med stöd av 1 §. Direktåtkomsten får endast avse
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.
Direktåtkomsten får inte avse personuppgifter som anges i
2 kap. 7 § första stycket. En myndighet som medgetts
direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter
begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen meddelar föreskrifter om att utländska myndigheter
får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 §. Direktåtkomsten får endast avse personuppgifter
som har gjorts gemensamt tillgängliga. Direktåtkomsten får inte
avse personuppgifter som anges i 2 kap. 7 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt
om behörighet och säkerhet.

Utlämnande av uppgifter

6 § Regeringen meddelar föreskrifter om i vilken utsträckning
personuppgifter får lämnas ut till svenska och utländska
myndigheter.

Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bevarande och gallring

7 § Personuppgifter som behandlas automatiserat ska gallras så
snart uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket
de behandlas, om inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att gallring
ska ske senast vid en viss tidpunkt eller att uppgifter får
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål.

Regeringen meddelar föreskrifter om digital arkivering.