Förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare

SFS nr
2012:161
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-03-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:798

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och för
matematikhandledare inom skolväsendet utom förskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet.

Med matematiklärare avses i denna förordning lärare som
undervisar i matematik.

2 § Fortbildningen av matematiklärare syftar till att öka
elevers måluppfyllelse i matematik genom att ge matematiklärare

1. möjlighet att få ökade kunskaper i matematikdidaktik genom
kollegialt lärande så att innehåll, metoder och former för
matematikundervisningen kan stärkas, och

2. professionellt stöd genom matematikhandledare.

3 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns
tillgång på medel. Förordning (2013:798).

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till

1. huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet, och

2. utbildningsanordnare som genom avtal med en eller flera
kommuner anordnar kommunal vuxenutbildning eller särskild
utbildning för vuxna som kommunen har bibehållet
huvudmannaskap för.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.
Förordning (2013:798).

5 § Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp för
matematiklärare som deltar i fortbildning på arbetstid och

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en
begränsad tid, eller

2. är anställda hos en sådan utbildningsanordnare som avses i
4 § första stycket 2 tills vidare eller för en begränsad tid
och som undervisar inom kommunal vuxenutbildning eller
särskild utbildning för vuxna. Förordning (2013:798).

6 § Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett
schablonbelopp för matematikhandledare som

1. är anställda hos huvudmannen eller hos en sådan
utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2, tills
vidare eller för en begränsad tid, och

2. på minst 20 procent av heltid tjänstgör som
matematikhandledare för matematiklärare som deltar i
fortbildning enligt 5 §.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara högst 20
procent av en genomsnittlig heltidslön för en
matematiklärare. Förordning (2013:798).

7 § Statsbidrag får lämnas endast för sådana lärare som
huvudmannen eller sådan utbildningsanordnare som avses i 4 §
första stycket 2 utsett till matematikhandledare och som

1. är behöriga att undervisa i ämnet matematik,

2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa i
matematik, och

3. bedöms vara skickliga matematiklärare.
Förordning (2013:798).

8 § Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan
hänföras till fortbildning eller tjänstgöring enligt denna
förordning.

9 § Statsbidrag för en matematiklärare som deltar i
fortbildning enligt denna förordning lämnas i högst ett år.

Statsbidrag för en matematikhandledare lämnas enligt denna
förordning i högst fyra år.

Ansökan och beslut om statsbidrag

10 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som
prövar frågor om bidraget.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå
av beslutet.

11 § Huvudmannen eller sådan utbildningsanordnare som avses i
4 § första stycket 2 ska hos Statens skolverk anmäla den
personal som huvudmannen eller utbildningsanordnaren ansöker
om statsbidrag för enligt denna förordning.
Förordning (2013:798).

Uppföljning och redovisning

12 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur
statsbidraget har använts.

13 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens
skolverk som verket begär.

14 § Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en samlad
redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna
förordning och med vilka belopp samt vad bidragen har använts
till.

Återbetalning och återkrav

15 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §,
eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

16 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15
§.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

17 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

18 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 8 § kan lämnas för,

2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek,
och

3. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.