Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

SFS nr
2012:179
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-04-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:413

1 § Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar,
innehar, lagrar, överlåter, till Sverige för in eller från
Sverige för ut klusterammunition, döms för olovlig befattning
med klusterammunition till fängelse i högst fyra år, om
gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt
lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser.

Med klusterammunition avses i denna lag sådan
klusterammunition samt sådana explosiva substridsdelar från
spridningskapslar fästa vid luftfartyg som avses i
konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition.

Sådan befattning med klusterammunition samt explosiva
substridsdelar som är tillåten enligt den konvention som
avses i andra stycket utgör inte brott.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst arton år eller på
livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om gärningen väsentligt bidragit till att
klusterammunition kommit att användas på ett sätt som
inneburit fara för många människors liv eller hälsa.
Lag (2014:413).

2 § Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 §
brottsbalken, döms för brott enligt denna lag vid svensk
domstol om brottet har begåtts av en svensk medborgare eller
av en utlänning med hemvist i Sverige.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall
finns i 2 kap. 5 § brottsbalken.