Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

SFS nr
2012:208
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2012-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:823

Uppgifter

1 § Statens servicecenter har till uppgift att efter
överenskommelse med myndigheter under regeringen
tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt
myndigheterna.

Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller
administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de
överenskommelser som myndigheten har övertagit från
Kammarkollegiet. Förordning (2012:823).

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en
ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och
service.

Samverkan

3 § Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter
som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla
tjänsternas utformning och innehåll med avseende på kvalitet
och effektivitet.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en styrelse.

5 § Styrelsen består av högst sju ledamöter.

Anställningar

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som
anges i 1 §, besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna i verksamheten.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515) om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2012:823

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
Bestämmelsen i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från
och med den 1 oktober 2012.