Yrkestrafiklag (2012:210)

SFS nr
2012:210
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1395

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som
bedriver eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik
och om tillträde till de internationella marknaderna för
godstransporter på väg och persontransporter med buss finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de
villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig
trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till
den internationella marknaden för godstransporter på väg, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till
den internationella marknaden för persontransporter med buss
och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006.

2 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till
förordning (EG) nr 1071/2009 samt bestämmelser om vissa
internationella vägtransporter.

3 § Förordning (EG) nr 1071/2009 och denna lag ska även
tillämpas på företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter
på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta
tillåten vikt av 3,5 ton.

4 § Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Ytterligare definitioner finns i artikel 2 i förordning (EG)
nr 1071/2009.

5 § I denna lag betyder

1. Linjetrafik Sådan yrkesmässig trafik för
persontransporter som är
tidtabellsbunden och där ersättningen
bestäms särskilt för varje passagerare
för sig. En förutsättning är vidare
att trafiken inte ingår som ett led i
ett sammanhängande arrangemang, där
huvudsyftet är ett annat än själva
transporten.

2. Beställningstrafik Sådan yrkesmässig trafik för
persontransporter med buss som
inte är linjetrafik.

Behörig myndighet

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig
myndighet enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och ska fullgöra
de uppgifter om rapportering som ankommer på Sverige som
medlemsstat enligt artikel 26 i samma förordning. Den behöriga
myndigheten prövar också frågor enligt denna lag.

2 kap. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Tillståndsplikt

1 § Yrkesmässig trafik får bedrivas endast av den som har ett
sådant gemenskapstillstånd som avses i artikel 4 i förordning
(EG) nr 1072/2009 eller i artikel 4 i förordning (EG) nr
1073/2009, och som har utfärdats av den behöriga myndigheten,
eller ett yrkestrafiktillstånd.

Den som bedriver linjetrafik får anlita någon annan för att
utföra trafiken. Den som utför trafiken ska ha tillstånd till
yrkesmässig trafik för persontransporter på väg eller
taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Krav på gott anseende

2 § Vilka som omfattas av prövningen i fråga om kravet på gott
anseende framgår av artikel 6.1 i förordning (EG) nr
1071/2009.

Därutöver ska prövningen i fråga om en privaträttslig juridisk
person eller en näringsidkare som är bosatt utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) avse följande personer:

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd
av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig
gemenskap med den juridiska personen som är grundad på
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en
styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första
stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående
till gäldenären.

3 § Om någon av dem som anges i 2 § byts ut eller om det
tillkommer någon sådan person, ska den nya personens goda
anseende prövas.

4 § Vid prövningen av om ett företag, en trafikansvarig eller
någon som anges i 2 § andra stycket eller 3 § uppfyller kravet
på gott anseende ska viljan och förmågan att fullgöra sina
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas.

Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har

1. dömts för eller på annat sätt påförts en sanktion för en
eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av
bestämmelser inom de områden som anges i artikel 6.1 tredje
stycket i förordning (EG) nr 1071/2009, eller

2. i annat fall dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett
allvarligt ekonomiskt brott.

5 § Om en ansökan om tillstånd avslås på grund av
omständigheter som avses i 4 § ska en tid på lägst sex månader
och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses
olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

Yrkeskunnande

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive
anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande i enlighet med
artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Villkor för tillstånd

7 § Ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik får förenas
med villkor i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr
1071/2009, om det finns särskilda skäl. Sådana villkor får
beslutas såväl i samband med att tillstånd ges som senare
under tillståndstiden.

Yrkestrafiktillståndets giltighet

8 § Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns
särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

Särskild regel för persontransporter

9 § Den som har tillstånd till persontransporter får även
frakta gods med de fordon som tillståndet avser, under
förutsättning att persontransporter utgör den huvudsakliga
delen av transportverksamheten.

Krav på förarbehörighet i vissa fall

10 § Traktortåg eller tung terrängvagn får vid yrkesmässiga
gods-transporter endast föras av den som har körkort med
behörigheten C eller CE.

11 § Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än
en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) att köra ett svenskregistrerat
motordrivet fordon i yrkesmässig trafik.

För internationella transporter inom EES finns det särskilda
bestämmelser i förordningarna (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr
1073/2009.

3 kap. Internationella vägtransporter

Inledande bestämmelse

1 § Med internationella vägtransporter avses i denna lag
yrkesmässiga transporter på väg av personer eller gods till
eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

För internationella transporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) finns det särskilda bestämmelser i
förordningarna (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr 1073/2009.

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade
i Sverige

2 § Internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utom
landet med fordon som är registrerade i Sverige får bedrivas
endast av den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
enligt denna lag.

3 § På grund av en överenskommelse mellan Sverige och en annan
stat kan det vid trafik som avses i 2 § krävas särskilt
tillstånd för transport av personer eller gods med ett fordon
som är registrerat i Sverige (transporttillstånd).

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade
i utlandet

4 § Internationella vägtransporter och annan yrkesmässig
trafik i Sverige med fordon som är registrerade i utlandet får
utföras endast av den som har getts tillstånd av en behörig
utländsk myndighet till sådana transporter.

5 § På grund av en överenskommelse mellan Sverige och en annan
stat kan det vid trafik som avses i 4 § utöver tillstånd
enligt den bestämmelsen krävas särskilt tillstånd av en
behörig utländsk myndighet för transport av personer eller
gods med ett fordon som är registrerat i utlandet.

Vid trafik som avses i 4 §, med fordon registrerade i en stat
med vilken Sverige inte har någon överenskommelse om
vägtransporter, krävs utöver tillstånd enligt den bestämmelsen
tillstånd av behörig svensk myndighet.

Tillståndsprövning

6 § Transporttillstånd får endast meddelas den som kan
förväntas iaktta de bestämmelser som gäller för trafiken.

7 § När ett transporttillstånd meddelas ska det förenas med de
villkor som behövs.

8 § Ett transporttillstånd får inte överlåtas utan medgivande
av den myndighet som har meddelat det.

4 kap. Olämplighetsförklaring, återkallelse och tillsyn

Olämplighetsförklaring

1 § Om ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas
enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 på grund av
att någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller
3 § inte längre uppfyller kravet på gott anseende enligt 2 kap.
4 §, ska den behöriga myndigheten förklara den prövade
olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

Återupprättande av gott anseende

2 § En tid på lägst tre och högst fem år, under vilken den
prövade ska anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik, ska
bestämmas

1. vid en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig enligt
artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009, om inte den
trafikansvarige har ålagts att avlägga ett skriftligt
examensprov enligt 3 §, eller

2. vid en olämplighetsförklaring enligt 1 §.

3 § Om en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig enligt
artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 har sin grund i
bristande kunskap i något eller några av de ämnen som anges i
bilaga I avsnitt I till förordningen får den behöriga
myndigheten, i stället för att besluta en olämplighetstid
enligt 2 § 1, ålägga den trafikansvarige att avlägga ett
skriftligt examensprov som avses i artikel 8.1 i förordningen
eller delar av ett sådant prov.

Tidsfrister

4 § Tidsfristerna vid tillfällig indragning eller återkallelse
av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik i artikel 13.1
a i förordning (EG) nr 1071/2009 ska tillämpas på motsvarande
sätt när någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket
inte längre uppfyller kravet på gott anseende.

Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på
tillståndshavarens begäran

5 § Ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska
återkallas på tillståndshavarens begäran om
transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör.

Återkallelse av transporttillstånd

6 § När ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
återkallas eller tillfälligt dras in enligt artikel 13 i
förordning (EG) nr 1071/2009 ska den behöriga myndigheten även
återkalla eller tillfälligt dra in tillståndshavarens
transporttillstånd.

Bestämmelserna om återkallelse och tillfällig indragning av
tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik i artikel 13 i
förordning (EG) nr 1071/2009 och bestämmelserna i 1–5 §§ ska
tillämpas även i fråga om transporttillstånd.

Gemensamma bestämmelser

7 § Till grund för tillfällig indragning eller återkallelse av
ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik med anledning av
brottslig gärning, ska beträffande frågan om brott föreligger
läggas

1. en lagakraftvunnen dom,

2. ett godkänt strafföreläggande,

3. ett godkänt föreläggande av ordningsbot, eller

4. ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 §
rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan
författning.

8 § Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett
annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk
domstol eller någon annan utländsk myndighet.

9 § Den som åtgärden gäller ska delges

1. en underrättelse enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr
1071/2009 om att ett företag riskerar att inte längre uppfylla
kraven för att bedriva yrkesmässig trafik,

2. ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av
ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13
i förordning (EG) nr 1071/2009,

3. ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av
ett transporttillstånd, eller

4. ett beslut om olämplighetsförklaring enligt artikel 14 i
förordning (EG) nr 1071/2009 eller 1 §.

Tillsyn

10 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn
över att tillståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen.

11 § Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av
kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad
kollektivtrafik.

5 kap. Straffbestämmelser, hindrande av fortsatt färd och
biträde vid förundersökning

Olaga yrkesmässig trafik

1 § Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt
förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd
döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i
högst ett år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Beställaransvar

2 § Har yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009
eller denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som
yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om
transporten med trafikutövaren till böter eller fängelse i
högst ett år, om han eller hon kände till eller hade skälig
anledning att anta att tillstånd saknades.

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i vissa
fall

3 § Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 2 kap. 10
eller 11 § första stycket döms till böter.

4 § Den som i fall som avses i 2 kap. 10 eller 11 § första
stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar åt eller på
annat sätt tillåter någon annan att föra fordon utan att denne
är berättigad till det döms till böter.

Hindrande av fortsatt färd

5 § Om ett fordon framförs i strid mot förordning (EG) nr
1071/2009, denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som
har meddelats med stöd av lagen får en polisman eller
tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen eller
tulltjänstemannen får då medge att det fordon med vilket
transporten sker förs till närmaste lämpliga uppställnings-
eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon
som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får
polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart
förs ut ur landet.

Biträde vid förundersökning

6 § Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får
åklagare begära hjälp av Tullverket och ge en tulltjänsteman
i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under
förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till
omständigheterna. Polismyndigheten har motsvarande rätt då
den leder förundersökningen.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första
stycket har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet
som en polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder
enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.
Lag (2014:748).

6 kap. Överklagande och verkställighet

Yrkesmässig trafik

1 § Den behöriga myndighetens beslut i frågor om yrkesmässig
trafik får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2 § Beslut i fråga om skriftliga examensprov som avses i
artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 får inte
överklagas.

Transporttillstånd

3 § Den behöriga myndighetens beslut i frågor om
transporttillstånd och tillstånd enligt 3 kap. 5 § andra
stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Gemensamma bestämmelser

4 § I fråga om den behöriga myndighetens beslut enligt
förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd
eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även
offentligrättsliga juridiska personer som staten, en kommun,
ett kommunalförbund eller ett landsting, överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller
verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena
överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets
beslutet meddelades.

5 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

6 § Den behöriga myndigheten får föra talan även till förmån
för den enskilda parten.

Verkställighet

7 § Den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG) nr

1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen och regeringens beslut enligt denna lag
ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

7 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge
undantag från förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag.
Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om

1. krav för att få bedriva yrkesmässig trafik,

2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,

3. trafikansvariga,

4. prov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig
trafik,

5. kontroll av yrkesmässig trafik, och

6. internationella vägtransporter.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. kunskapskrav för fordonsbesättningar vid vägtransporter,
och

2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt
förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgifter
enligt bestämmelser om cabotagetransport i förordning (EG) nr
1072/2009. Lag (2014:1395).
§§
Övergångsbestämmelser

2012:210

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013 i fråga om 2 kap.
10 § och i övrigt den 1 juni 2012.

2. Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1
juni 2012.

3. För krav på förarbehörighet i vissa fall gäller 3 kap. 10 §
i den upphävda lagen till och med den 31 maj 2013.

4. Trafiktillstånd för linjetrafik, beställningstrafik med
buss eller godstrafik som har meddelats enligt äldre
bestämmelser gäller fortfarande.

5. Om ett tillstånd som har meddelats enligt äldre
bestämmelser har begränsats till att gälla endast under viss
tid, ska begränsningen fortfarande gälla. Även övriga villkor
förenade med och begränsningar av ett sådant tillstånd ska
fortfarande gälla.

6. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som
har meddelats med stöd av yrkestrafiklagen (1998:490) och som
gäller när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt
denna lag.

7. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift i yrkestrafiklagen (1998:490) som har ersatts genom
en föreskrift i förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag,
tillämpas i stället den nya föreskriften.