Taxitrafiklag (2012:211)

SFS nr
2012:211
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1396

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om taxitrafik.

2 § Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 § Med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med
personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och
förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för
transport av personer.

4 § Med taxiförarlegitimation avses en handling som ger
behörighet att föra fordon i taxitrafik.

2 kap. Taxitrafiktillstånd

Tillståndsplikt

1 § Taxitrafik får bedrivas endast av den som har
taxitrafiktillstånd.

Prövningsmyndighet

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om
taxitrafiktillstånd.

Trafikansvariga

3 § Hos juridiska personer som har taxitrafiktillstånd ska det
finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att
verksamheten utövas i enlighet med de föreskrifter som gäller
för verksamheten och god branschsed samt på ett trafiksäkert
sätt (trafikansvariga).

En trafikansvarig ska också finnas för en näringsidkare som är
bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
som bedriver taxitrafik i Sverige.

4 § Trafikansvariga är

1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande
direktören, om det finns en sådan, eller annars den
styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,

2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman,

3. i ideella föreningar och stiftelser den styrelseledamot som
föreningen eller stiftelsen har utsett,

4. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar
företagsledaren,

5. i utländska företag (filialer) den verkställande direktören
i filialen,

6. i statliga och kommunala organ samt hos andra
privaträttsliga juridiska personer än som avses i 1–5 den eller
de som organet respektive den juridiska personen har utsett,
och

7. för näringsverksamhet som bedrivs av en näringsidkare som är
bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
föreståndaren.

Om det finns särskilda skäl, får prövningsmyndigheten medge

a) att någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara
trafikansvarig, eller

b) att kommanditdelägare undantas från att vara trafikansvarig.

Regler om tillståndsprövning

5 § Taxitrafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn
till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende
bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten.

Den som söker taxitrafiktillstånd ska utöver vad som följer av
första stycket kunna styrka att kravet på ekonomiska resurser
enligt 9 § är uppfyllt.

6 § I fråga om juridiska personer och näringsidkare som är
bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
ska prövningen enligt 5 § första stycket avse den eller de som
är trafikansvariga.

Därutöver ska, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i
fråga om en privaträttslig juridisk person och en näringsidkare
som är bosatt utanför EES avse den juridiska personen
respektive näringsidkaren samt följande personer:

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd
av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig
gemenskap med den juridiska personen som är grundad på
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en
styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första
stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till
gäldenären.

7 § Om någon av dem som anges i 6 § byts ut eller om det
tillkommer någon sådan person, ska den nya personens lämplighet
prövas.

8 § Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive
anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande. Kravet på
yrkeskunnande ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid
ett sådant prov.

Provet ska avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i
fråga om främst

1. rättsregler,

2. företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag,

3. tekniska normer och driftsförhållanden, och

4. trafiksäkerhet.

9 § Den som söker taxitrafiktillstånd ska ha tillräckliga
ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna
starta och driva företaget. Vid prövningen av detta ska främst
likviditet och soliditet beaktas.

Om inte särskilda skäl föranleder annat ska sökanden anses ha
tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och
reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000
kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

10 § Den som innehar taxitrafiktillstånd ska kunna styrka att
han eller hon fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska
resurser enligt 9 §.

11 § Vid prövningen av den sökande i fråga om kravet på gott
anseende ska den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas.

Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har
dömts för

1. ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt
brott,

2. en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av

a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen,

b) föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt
bestämmelser om förares vilotider, fordons vikt och mått,
fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av
väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller
skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i
branschen.

12 § Om en ansökan om taxitrafiktillstånd avslås på grund av
omständigheter som anges i 11 §, ska en tid på lägst sex
månader och högst fem år bestämmas under vilken den prövade ska
anses olämplig att bedriva taxitrafik.

Villkor för tillstånd

13 § Taxitrafiktillstånd får förenas med villkor om det finns
särskilda skäl. Sådana villkor får beslutas såväl i samband med
att tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

Taxitrafiktillståndets giltighet

14 § Ett taxitrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns
särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

15 § Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet.
Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på
konkursboet. Tillståndet gäller, om inte prövningsmyndigheten
på grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under
högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en
föreståndare som har godkänts av prövningsmyndigheten. I fråga
om denne ska 5 § tillämpas. Om det inte har anmälts en
föreståndare till prövningsmyndigheten inom en månad efter
dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma
gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en
annan föreståndare inom den tid som prövningsmyndigheten
bestämmer. Om inte heller den andra föreståndaren godkänns,
upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet
har vunnit laga kraft.

Särskilda regler för godstransporter

16 § Den som har taxitrafiktillstånd får även frakta gods med
de fordon som tillståndet avser, under förutsättning att
persontransporter utgör den huvudsakliga delen av
transportverksamheten.

Prisinformation

17 § Den som har taxitrafiktillstånd är skyldig att före
färden genom lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom
om den taxa som han eller hon tillämpar. Taxan ska vara
uppbyggd så att priset för transporten dels enkelt kan
bedömas före färden, dels med kännedom om körd sträcka och
nyttjad tid enkelt kan beräknas efter färden. Taxan får inte
vara uppbyggd så att grunderna för prisets bestämmande
förändras under färden.

Den som har taxitrafiktillstånd är skyldig att före färden se
till att en prisuppgift lämnas för färden om jämförpriset
överstiger 500 kronor. Prisuppgiften ska ange ett högsta pris
för färden. Uppgiften ska lämnas när färden beställs. Bevis
om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och
ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren.
Prisuppgiften behöver inte lämnas när fast pris tillämpas.

Med jämförpris avses priset i kronor inklusive mervärdesskatt
för en 10 kilometer lång transport som varar 15 minuter
inklusive eventuell grundavgift. Med fast pris avses ett i
förväg fastställt belopp för en i förväg fastställd färd.

Bestämmelser om prisinformation finns också i
prisinformationslagen (2004:347). Lag (2014:1396).

2 a kap. /Kapitlet träder i kraft I:2016-01-01/

1 § Den som innehar taxitrafiktillstånd är från och med att
ett fordon anmälts för taxitrafik skyldig att överföra
taxameteruppgifter till en sådan redovisningscentral som
anges i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för
taxitrafik.

Skyldigheten att överföra taxameteruppgifter avser samtliga
taxameterutrustningar som är eller har varit installerade i
de fordon som anmälts för taxitrafik i tillståndshavarens
verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om vilka taxameteruppgifter som
omfattas av överföringsskyldigheten. Lag (2014:1022).

2 § Överföring ska ske till den redovisningscentral som
tillståndshavaren för varje taxameter har anmält till den
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2014:1022).

3 § Överföring av taxameteruppgifter från
taxameterutrustningen till redovisningscentralen ska ske
digitalt och trådlöst. Lag (2014:1022).

4 § En tillståndshavare ska överföra taxameteruppgifter från
alla sina fordon som har anmälts för taxitrafik till en
redovisningscentral minst en gång per vecka. Överföring ska
dock alltid ske inom sådan tid att taxameteruppgifterna kan
tas emot och lagras i obruten följd.

Om en viss taxameter inte brukats under den period som löpt
från den senaste överföringen, ska tillståndshavaren i
stället ge redovisningscentralen besked om detta och om
orsaken. Ett sådant besked ska lämnas senast vid den tidpunkt
då taxameteruppgifterna för den aktuella perioden skulle ha
överförts. Lag (2014:1022).

3 kap. Taxiförarlegitimation

Krav på taxiförarlegitimation

1 § En personbil eller en lätt lastbil får föras i taxitrafik
endast av den som har en giltig taxiförarlegitimation.

Prövningsmyndighet

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om
taxiförarlegitimation.

Prövningen avseende taxiförarlegitimation

3 § Taxiförarlegitimation får ges till den som

1. har fyllt 21 år,

2. har körkort med behörigheten B sedan minst två år eller
har körkort med behörigheten D,

3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn
till säkerheten för passagerare och andra trafikanter,

4. i fråga om yrkeskompetens och laglydnad bedöms vara
lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik, och

5. har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

För den som, inom gymnasieskolan eller motsvarande
utbildning, förvärvat grundläggande kompetens genom godkänd
grundutbildning enligt 4 kap. 1 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens för fordon som kräver förarbehörigheten D
eller DE, gäller i stället för första stycket 1 och 2 att
personen ska ha fyllt 18 år och ha körkort med behörigheten B.

Vad som anges i första stycket 2 om krav på innehav av
körkort med behörigheten B sedan minst två år gäller inte den
som under de tre senaste åren har haft taxiförarlegitimation
och som vid ansökan om ny sådan har körkort med behörigheten B.

En taxiförarlegitimation får förenas med villkor som är
motiverade av medicinska eller andra särskilda skäl. Villkor
får meddelas såväl i samband med att legitimationen beslutas
som senare under giltighetstiden. Lag (2014:1396).

4 § Den som söker eller innehar taxiförarlegitimation är
skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller
annan liknande undersökning för prövning av de medicinska krav
som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen.

5 § Om en läkare vid undersökning av en innehavare av
taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är
olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det
till prövningsmyndigheten. Innan någon anmälan görs ska läkaren
underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns
anledning att anta att innehavaren kommer att följa läkarens
tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik
som avses i 1 §.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av
journalhandlingar finner det sannolikt att en innehavare av
taxiförarlegitimation av medicinska skäl är olämplig att ha
sådan legitimation och innehavaren motsätter sig fortsatt
undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet
till prövningsmyndigheten.

6 § I ett ärende om taxiförarlegitimation får
prövningsmyndigheten förelägga den enskilde att ge in
läkarintyg.

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer utformar
respektive anordnar skriftliga prov i yrkeskompetens. Kravet
på yrkeskompetens enligt 3 § första stycket 4 ska anses
uppfyllt av den som har godkänts vid ett sådant prov.
Lag (2014:1396).

8 § Om en ansökan om taxiförarlegitimation avslås på grund av
att kravet på laglydnad enligt 3 § första stycket 4 inte anses
uppfyllt, ska en tid på lägst sex månader och högst fem år
bestämmas under vilken den prövade ska anses olämplig att
inneha taxiförarlegitimation.

9 § Genom ett förhandsbesked får det prövas om det finns hinder
mot att taxiförarlegitimation ges.

Taxiförarlegitimationens giltighet

10 § En taxiförarlegitimation gäller från och med den tidpunkt
då den lämnas ut och endast tillsammans med ett giltigt
körkort.

11 § En taxiförarlegitimation gäller inte om

1. den inte har förnyats efter föreläggande,

2. den är återkallad eller omhändertagen enligt 4 kap.,
eller

3. en annan taxiförarlegitimation har lämnats ut till samma
innehavare.

En taxiförarlegitimation ska också förklaras ogiltig om
innehavaren begär det och det saknas grund för återkallelse
enligt 4 kap. 6 § första stycket 1. Lag (2014:1396).

Förnyelse av taxiförarlegitimation

12 § En taxiförarlegitimation ska förnyas inom tio år efter
det att den har utfärdats eller senast förnyats med nya
uppgifter. Om en legitimation har förnyats utan att nya
uppgifter har förts in gäller den ursprungliga
giltighetstiden. Legitimationen ska också förnyas om den har
förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i den har
ändrats. Lag (2014:1396).

Krav på förarbehörighet i visst fall

13 § Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än
en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) att köra svenskregistrerad personbil
eller lätt lastbil i taxitrafik.

4 kap. Återkallelse av taxitrafiktillstånd och taxiförar-
legitimation

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

1 § Om det i taxitrafiken eller i övrigt vid driften av
trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som
tillståndshavaren bedriver har förekommit allvarliga
missförhållanden eller om förutsättningarna för tillstånd
enligt 2 kap. 5 § av annan anledning inte längre är uppfyllda,
ska tillståndet återkallas av prövningsmyndigheten.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör
återkallas, får i stället varning meddelas.

2 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Ett tillstånd ska återkallas enligt 1 § om en
tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som
prövats enligt 2 kap. 6 §

1. har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt
ekonomiskt brott,

2. har dömts för en eller flera allvarliga eller upprepade
överträdelser av

a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen,

b) föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt
bestämmelser om förares vilotider, fordons vikt och mått,
fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av
väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller
skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i
branschen,

3. i väsentlig mån inte har fullgjort sina skyldigheter mot det
allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter, eller

4. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.

Ett tillstånd ska också återkallas, om det vid prövning som
avses i 2 kap. 7 § framgår att någon av dem som prövats är
olämplig.

2 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Ett tillstånd ska återkallas enligt 1 § om en
tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som
prövats enligt 2 kap. 6 §

1. har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett
allvarligt ekonomiskt brott,

2. har dömts för en eller flera allvarliga eller upprepade
överträdelser av

a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen,

b) föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt
bestämmelser om förares vilotider, fordons vikt och mått,
fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av
väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller
skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i
branschen,

3. i väsentlig mån inte har fullgjort sina skyldigheter mot
det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter,

4. gjort sig skyldig till upprepad underlåtenhet att överföra
taxameteruppgifter från taxameter på det sätt som föreskrivs
i 2 a kap., eller

5. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.

Ett tillstånd ska också återkallas, om det vid prövning som
avses i 2 kap. 7 § framgår att någon av dem som prövats är
olämplig. Lag (2014:1022).

3 § Om ett tillstånd återkallas på grund av någon av de
omständigheter som anges i 2 § eller på grund av allvarliga
missförhållanden enligt 1 § första stycket ska en tid på lägst
tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska
anses olämplig att bedriva taxitrafik.

4 § Ett ärende som avses i 1–3 §§ får inte avgöras utan att
tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut en
trafikansvarig eller annan vars lämplighet prövas. Om inte
heller den nya personen godkänns ska tillståndet återkallas.

5 § Ett tillstånd ska återkallas

1. om det inte används och särskilda skäl inte talar emot en
återkallelse, eller

2. på tillståndshavarens begäran om transportverksamhet inte
har bedrivits eller upphör.

Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

6 § En taxiförarlegitimation ska återkallas av
prövningsmyndigheten om innehavaren

1. genom brottslig gärning eller på grund av andra
missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som
förare i taxitrafik enligt 3 kap. 1 §,

2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3 kap.
3 §, eller

3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg.

Om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är så
allvarliga att taxiförarlegitimationen bör återkallas, får i
stället varning meddelas.

7 § Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av
omständigheter som anges i 6 § 1 ska en tid på lägst tre och
högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses
olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

8 § En taxiförarlegitimation ska återkallas tills vidare i
avvaktan på slutligt avgörande, om det på sannolika skäl kan
antas att legitimationen kommer att återkallas slutligt enligt
6 §.

9 § En taxiförarlegitimation ska tas om hand av en polisman
eller en åklagare

1. om det finns grund för att ta hand om innehavarens körkort
enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

2. om körkortet eller legitimationen har återkallats, eller

3. om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen
kommer att återkallas enligt 6 §.

En taxiförarlegitimation ska tas om hand av en polisman om
den enligt 3 kap. 11 § första stycket 1 eller 3 inte
gäller. Lag (2014:1396).

10 § Om en taxiförarlegitimation har omhändertagits enligt 9 §
första stycket 3, ska prövningsmyndigheten utan dröjsmål avgöra
om legitimationen ska återkallas tills vidare eller lämnas
tillbaka.

11 § När en taxiförarlegitimation återkallas, tas om hand
eller blir ogiltig av något annat skäl ska innehavaren på
uppmaning överlämna den till prövningsmyndigheten eller
Polismyndigheten. Lag (2014:749).

12 § Om en taxiförarlegitimation har blivit ogiltig endast på
grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas, ska
legitimationen lämnas ut i samband med att körkortet lämnas ut.

Gemensamma bestämmelser

13 § Till grund för slutlig återkallelse eller varning med
anledning av brottslig gärning ska beträffande frågan om brott
föreligger läggas

1. en lagakraftvunnen dom,

2. ett godkänt strafföreläggande,

3. ett godkänt föreläggande av ordningsbot, eller

4. ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 §
rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan
författning.

14 § Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett
annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk
domstol eller någon annan utländsk myndighet.

15 § Ett beslut om återkallelse eller varning ska delges den
som beslutet gäller.

Tillsyn

16 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
att tillståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med denna
lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Myndigheten utövar också tillsyn över att en innehavare av
taxiförarlegitimation uppfyller de krav som gäller för
legitimationen.

17 § Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av
kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad
kollektivtrafik.

5 kap. Straffbestämmelser, hindrande av fortsatt färd,
omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon och
biträde vid förundersökning

Olaga taxitrafik

1 § Den som uppsåtligen bedriver taxitrafik enligt denna lag
utan tillstånd döms för olaga taxitrafik till böter eller
fängelse i högst ett år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

2 § Den som uppsåtligen utan taxitrafiktillstånd utför en
persontransport med personbil eller lätt lastbil mot ersättning
efter erbjudande om körning till allmänheten döms, om gärningen
inte är straffbar enligt 1 §, för otillåten taxitrafik till
böter.

Beställaransvar

3 § Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd,
döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har
slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter eller
fängelse i högst ett år, om han eller hon kände till eller hade
skälig anledning att anta att tillstånd saknades.

Brott mot bestämmelserna om taxiförarlegitimation

4 § Den som i strid mot 3 kap. 1 § uppsåtligen för ett fordon
utan att inneha taxiförarlegitimation döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms en tillståndshavare som uppsåtligen
eller av oaktsamhet i strid mot 3 kap. 1 § anlitar förare som
saknar taxiförarlegitimation.

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
villkor som har meddelats för taxiförarlegitimationen döms till
böter.

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i visst
fall

5 § Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 13 §
döms till böter.

6 § Den som i fall som avses i 3 kap. 13 § uppsåtligen eller av
oaktsamhet överlämnar åt eller på annat sätt tillåter någon
annan att föra fordon utan att denne är berättigad till det
döms till böter.

Hindrande av fortsatt färd

7 § Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en
föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av
lagen får en polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt
färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får då medge att det
fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga
uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga
om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i
Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det
omedelbart förs ut ur landet.

Omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon

8 § En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts
för användning i taxitrafik enligt denna lag och som inte
undantagits från skyldigheten att ha taxameter får tas om
hand av polisman

1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om
det av annan anledning inte längre finns förutsättningar för
att fordonet ska ha en sådan skylt,

2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3
kap. 6 § fordonslagen (2002:574),

3. om det för fordonet gäller brukandeförbud enligt en
föreskrift som meddelats i anslutning till lagen (2001:558)
om vägtrafikregister eller användningsförbud enligt
vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring, eller

5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav
som gäller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap.
3 §.

Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 7 §
andra meningen på motsvarande sätt. Lag (2014:1396).

Biträde vid förundersökning

9 § Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får
åklagare begära hjälp av Tullverket och ge en tulltjänsteman
i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under
förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till
omständigheterna. Polismyndigheten har motsvarande rätt då
den leder förundersökningen.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första
stycket har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet
som en polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder
enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.
Lag (2014:749).

6 kap. Överklagande och verkställighet

Överklagande

1 § Prövningsmyndighetens beslut i frågor om taxitrafik och
taxiförarlegitimation får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

2 § Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § eller
3 kap. 7 §,

2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation som
avses i 3 kap. 3 § första stycket 5, och

3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation
enligt 4 kap. 9 §.

Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i
samband med överklagande av det beslut genom vilket ärendet
avgörs.

3 § I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd
eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även
offentligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun,
ett kommunalförbund eller ett landsting, överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller
verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena
överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets
beslutet meddelades.

4 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

5 § Prövningsmyndigheten får föra talan även till förmån för
den enskilda parten.

Verkställighet

6 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen ska gälla omedelbart, om
inte annat förordnas.

7 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag
från denna lag. Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om

1. taxitrafiktillstånd,

2. trafikansvariga,

3. taxiförarlegitimation, och

4. kontroll av taxitrafik och innehavare av
taxiförarlegitimation.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. prisinformation, utmärkning av fordon och den
lokalkännedom som taxiförare bör ha,

2. taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan
utrustning,

3. skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens samt
körprov för taxiförarlegitimation, och

4. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen. Lag (2014:1396).

Övergångsbestämmelser

2012:211

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

2. Trafiktillstånd för taxitrafik som har meddelats enligt
äldre bestämmelser gäller fortfarande.

3. Om ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser
har begränsats till att gälla endast under viss tid, ska
begränsningen fortfarande gälla. Även övriga villkor förenade
med och begränsningar av ett sådant tillstånd ska fortfarande
gälla.

4. Föreskrifter om taxitrafik som har meddelats med stöd av
yrkestrafiklagen (1998:490) och som gäller när denna lag träder
i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.

5. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift i yrkestrafiklagen (1998:490) som har ersatts genom
en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya
föreskriften.

2014:1022

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Skyldigheten enligt 2 a kap. 1 § för ett fordon som vid
ikraftträdandet redan är försett med taxameterutrustning
inträder när närmaste årliga taxameterbesiktning senast ska
ske eller, om taxameterbesiktning sker tidigare av annan
anledning, vid tiden för den besiktningen.