Yrkestrafikförordning (2012:237)

SFS nr
2012:237
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-05-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1285

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av
den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de
villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig
trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG samt
yrkestrafiklagen (2012:210).

Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt
förordning (EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen finns i
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns
bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter
ur dessa register.

Tillämpningsområde

2 § Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009,
yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning ska inte
tillämpas på företag som uteslutande bedriver

1. transporter med utryckningsfordon,

2. transporter av döda,

3. transporter av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller
annat material i samband med snöröjning eller halkbekämpning,

4. transporter som endast avser sådan renhållning som en
kommun är skyldig att tillhandahålla,

5. transporter som endast gäller bärgning av fordon med bilar
som är särskilt inrättade för detta ändamål,

6. transporter av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och
bär till förädlingsindustrier och transport därifrån av
biprodukter som uppkommit vid bearbetningen av dessa
produkter, eller

7. transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket
av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

3 § För kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
krävs, trots det som anges i 2 kap. 1 § yrkestrafiklagen
(2012:210), endast att transportföretaget innehar ett
gemenskapstillstånd som föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg. Gemenskapstillståndet
ska kombineras med ett förartillstånd om föraren är medborgare
i tredje land. Kravet på gemenskapstillstånd gäller inte för
de transporter som är undantagna från ett sådant krav enligt
artikel 1.5 i samma förordning.

Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan
stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där
en lastbil, släpvagn, påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett
växelflak eller en sådan container som är minst 20 fot lång
används för transport av godset på väg den inledande och den
avslutande transportsträckan och fraktas på järnväg, inre
vattenvägar eller till havs den mellanliggande sträckan. Den
mellanliggande sträckan ska vara minst 100 kilometer, och
vägtransporten ska ske

– mellan den plats där godset lastas och närmaste
pålastningsstation eller mellan närmast lämpliga
urlastningsstation och den plats där godset lossas, eller

– inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller
lossningshamnen.

En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i
samband med en kombinerad transport får innefatta en
gränspassage.

Behörig myndighet

4 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt 1 kap. 6 §
yrkestrafiklagen (2012:210).

5 § Transportstyrelsen utformar skriftliga examensprov i
yrkeskunnande enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

6 § Trafikverket anordnar skriftliga examensprov i
yrkeskunnande enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

2 kap. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Ansökan

1 § En ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska
vara skriftlig.

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven i
artikel 3 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllda.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige
ska även en utredning om gott anseende ges in.

Tillståndsprövning

2 § Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de
uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om
tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Undantag från examensprov i yrkeskunnande

3 § Transportstyrelsen får medge undantag från skyldigheten
att avlägga examensprov i yrkeskunnande enligt artikel 8.7
eller 9 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

4 § Ett beslut om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska
innehålla

1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller
organisationsnummer,

2. uppgifter om den trafik som tillståndet avser, och

3. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken.

Om tillståndshavaren är en juridisk person eller en
näringsidkare som är bosatt utanför EES, ska beslutet också
innehålla uppgift om vem som är trafikansvarig och vilka som i
övrigt prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 §
yrkestrafiklagen (2012:210).

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i
5 § och 4 kap. 2 och 6 §§ samt en upplysning om under vilka
förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

5 § Tillståndshavaren ska anmäla till Transportstyrelsen om
någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 §
yrkestrafiklagen (2012:210) byts ut. Detsamma gäller om någon
sådan person tillkommer.

6 § Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning
av en sådan ansökan i 1–3 §§ gäller i tillämpliga delar en
anmälan enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009
eller 5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

3 kap. Internationella vägtransporter m.m.

1 § Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de
uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om
transporttillstånd.

2 § Ett sådant bevis om tillstånd som avses i 3 kap. 3 eller 5
§ yrkestrafiklagen (2012:210) ska medföras i fordonet under
färd. Beviset ska visas upp för en bilinspektör, polisman
eller tulltjänsteman som begär det.

3 § När en kombinerad transport som avses i 1 kap. 3 § utförs
i yrkesmässig trafik ska det, i ett transportdokument som
minst uppfyller kraven i artikel 6 i rådets förordning nr 11
av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskriminering såvitt
avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen, anges

– för en järnvägssträcka, pålastnings- och urlastningsstation,
och

– för en inre vattenväg eller sjötransport, lastnings- och
lossningshamn.

Uppgifterna ska anges i transportdokumentet innan transporten
genomförs och bestyrkas genom en stämpel av järnvägs- eller
hamnmyndigheten när den del av transporten avslutas som har
skett på järnväg, inre vattenväg eller till sjöss.

När en släp- eller påhängsvagn som tillhör ett företag som
utför kombinerade transporter för egen räkning, på den
avslutande sträckan transporteras av en dragbil som tillhör
ett företag som utför transport i yrkesmässig trafik ska, i
stället för vad som anges i första och andra styckena, den del
av transporten som har utförts eller ska utföras på järnväg
eller inre vattenvägar eller till sjöss anges i ett särskilt
transportdokument.

4 § Sådana transportdokument som avses i 3 § ska medföras i
fordonet. Dokumenten ska på begäran visas upp för en
bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman tillsammans med
det gemenskapstillstånd och det förartillstånd som avses i 1
kap. 3 §.

4 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av yrkesmässig
trafik

1 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 10 §
yrkestrafiklagen (2012:210).

2 § Innan ett annat fordon än ett släpfordon får användas i
yrkesmässig trafik enligt ett tillstånd att bedriva sådan
trafik, ska tillståndshavaren göra en skriftlig anmälan om
fordonet till Transportstyrelsen.

3 § En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets
registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att
fordonet innehas med nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna
ska följa

1. ett utländskt registreringsbevis, om fordonet är
registrerat i utlandet, och

2. en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska
resurser enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är
uppfyllt, om en utökning sker av antalet fordon som ska
användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av
kontraktet ges in om Transportstyrelsen begär det.

4 § Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret
att ett fordon som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor
om registrering och om beskaffenhet och utrustning som
föreskrivs i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och
fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter som har
meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp
och de trafikslag som tillståndet att bedriva yrkesmässig
trafik avser. Styrelsen ska också kontrollera att
tillståndshavaren äger fordonet eller har nyttjanderätt till
det.

5 § Om en utökning sker av det antal motordrivna fordon som
tillståndshavaren ska använda ska det prövas att de ekonomiska
förutsättningarna enligt artikel 7 i förordning (EG) nr
1071/2009 är uppfyllda. En prövning ska också ske av kravet på
gott anseende enligt artikel 3.1 b i samma förordning, om inte
en sådan prövning nyligen har gjorts eller av andra skäl
framstår som obehövlig.

6 § Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att
det inte längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om
fordonet inte längre ska användas enligt ett tillstånd att
bedriva yrkesmässig trafik, ska tillståndshavaren anmäla detta
till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk
för annan trafik.

5 kap. Underrättelseskyldighet

1 § En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen
om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av
betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska
underrättas enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr
1071/2009 eller om tillståndet ska återkallas eller
tillfälligt dras in.

Om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett
i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till
Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt
19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa
internationella vägtransporter eller 9 kap. 5 § förordningen
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som
upptäcks vid kontroll i ett företags lokaler, om
sanktionsavgift kan tas ut enligt nämnda författningar.
Förordning (2014:1285).

2 § Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver
in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen
lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning
eller tillsyn.

3 § När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 5
kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när
en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har
prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas
till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser

1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,

2. någon som har transporttillstånd,

3. någon som utför cabotagetrafik,

4. en trafikansvarig, eller

5. någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 § andra
stycket eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210).
Förordning (2012:482).

6 kap. Straffbestämmelser och överklagande

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel
4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009, 2 kap. 5 §, 3 kap. 2 §
eller 4 kap. 2 eller 6 § döms till penningböter.

2 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare
bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 4 §
yrkestrafiklagen (2012:210).

7 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov i
yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om
verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009,
yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i
fall som avses i 2–4 §§. Förordning (2012:627).

2 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom
myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska
myndigheten höra Tullverket. Förordning (2014:1285).

3 § Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av
5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets
verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra
Polismyndigheten. Förordning (2014:1285).

4 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som
behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009,
yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska
myndigheten höra Transportstyrelsen. Förordning (2014:1285).

Undantag

5 § Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett
utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett
svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik en
kortare sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten.

Intyg

6 § Transportstyrelsen ska på begäran och efter prövning
utfärda sådana intyg och andra handlingar som avses i artikel
8.8, 19 och 20 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Avgifter

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordning (EG) nr
1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

Övergångsbestämmelser

2012:237

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012, då
yrkestrafikförordningen (1998:779) ska upphöra att gälla.

2. För transporter av mjölk, mjölkprodukter och ägg samt av
slaktdjur till slakterier gäller 1 kap. 2 § 9 och 10 i den
upphävda förordningen till och med den 31 maj 2013.

3. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som
har meddelats med stöd av yrkestrafikförordningen (1998:779)
och som gäller när denna förordning träder i kraft ska anses
meddelade enligt denna förordning.

4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift i yrkestrafikförordningen (1998:779) som har
ersatts genom en föreskrift i förordning (EG) nr 1071/2009
eller denna förordning, tillämpas i stället den nya
föreskriften.