Taxitrafikförordning (2012:238)

SFS nr
2012:238
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-05-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1486

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
taxitrafiklagen (2012:211).

2 § De begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt
taxitrafiklagen finns i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns
bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur
dessa register.

Tillämpningsområde

3 § Som taxitrafik anses inte

1. transport av passagerare till eller från en arbetsplats,
skola eller annan lokal där bilföraren eller passageraren
arbetar eller utbildar sig, om transporten sker i samband med
att bilföraren färdas till sitt arbete eller sin
utbildningsplats,

2. transport med personbil av skolelever mellan bostad och
skola eller del av en sådan transportsträcka, om transporten
utförs av en förälder eller annan anhörig till någon av
eleverna, eller

3. transport med utryckningsfordon.

2 kap. Taxitrafiktillstånd

Prövningsmyndighet m.m.

1 § Transportstyrelsen är prövningsmyndighet enligt 2 kap. 2 §
taxitrafiklagen (2012:211).

2 § Transportstyrelsen utformar skriftliga prov i yrkeskunnande
enligt 2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211).

3 § Trafikverket anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande
enligt 2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211).

Ansökan

4 § En ansökan om taxitrafiktillstånd ska vara skriftlig.

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven
enligt 2 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211) är uppfyllda.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige
ska även en utredning om gott anseende ges in. I sådana fall
ska Transportstyrelsen godta ett utdrag ur en behörig
myndighets register eller ett intyg som är utfärdat av en
behörig myndighet eller ett organ i det land där utlänningen är
medborgare eller har sitt hemvist.

Tillståndsprövning m.m.

5 § Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de
uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om
taxitrafiktillstånd.

6 § Transportstyrelsen får på ansökan medge att den som har
genomgått en viss gymnasieutbildning eller annan högre
utbildning med godkänt betyg i ett visst eller vissa ämnen som
ingår i prov som avses i 2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211)
undantas från skyldigheten att avlägga prov i ett sådant ämne.

Transportstyrelsen får även medge undantag från skyldigheten
att avlägga prov för den som har minst fem års praktisk
erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i
ett transportföretag under förutsättning att sökanden godkänns
vid ett kontrollprov som anordnas av Trafikverket.

7 § Vid prövningen enligt 2 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211)
av sökandens ekonomiska resurser ska särskilt följande beaktas:

– tillgängliga medel inräknat sparmedel, möjligheter till
krediter och lån,

– alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan utnyttja
som säkerhet,

– kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalning för
fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt

– behovet av rörelsekapital.

8 § Den ekonomiska prövningen enligt 2 kap. 5 och 9 §§
taxitrafiklagen (2012:211) får göras på grundval av
redovisningshandlingar, inkomstdeklaration med bilagor eller
andra handlingar som kan belysa sökandens ekonomiska situation,
såsom en finansieringsplan eller budget.

Som bevis på att sökanden uppfyller kraven på ekonomiska
resurser får Transportstyrelsen även godta ett intyg av en
auktoriserad eller godkänd revisor eller en bekräftelse eller
försäkran av en bank eller ett kreditmarknadsföretag.

Taxitrafiktillstånd

9 § Ett beslut om taxitrafiktillstånd ska innehålla

1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller
organisationsnummer, och

2. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken.

Om tillståndshavaren är en juridisk person eller en
näringsidkare som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), ska beslutet också innehålla uppgift om
vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt
2 kap. 6 § andra stycket och 7 § taxitrafiklagen (2012:211).

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i
10 § och 4 kap. 2 och 6 §§ samt en upplysning om under vilka
förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

10 § Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla om
den eller de som är trafikansvariga eller någon annan som
lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om
någon sådan person tillkommer.

11 § Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning
av en sådan ansökan i 4–6 §§ gäller i tillämpliga delar en
anmälan enligt 10 § och prövningen med anledning av en sådan
anmälan.

3 kap. Taxiförarlegitimation

Prövningsmyndighet

1 § Transportstyrelsen är prövningsmyndighet enligt 3 kap. 2 §
taxitrafiklagen (2012:211).

Ansökan

2 § Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de
uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om
taxiförarlegitimation.

3 § Om sökanden inte följer ett föreläggande att inom en viss
tid ge in ett läkarintyg, ska ansökningen avvisas.
Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Körprov

4 § Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt ett
godkänt körprov för en sådan legitimation tidigast 12 månader
innan ansökan ges in till Transportstyrelsen.

5 § Körprov för taxiförarlegitimation ska avläggas inför den
som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov
enligt körkortslagen (1998:488).

6 § Den som avlägger ett körprov för taxiförarlegitimation
inför en förarprövare hos Trafikverket ska tillhandahålla en
personbil som är lämplig för provet.

7 § Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens

1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och
verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser,

2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i
fordon av det slag som provet avser,

3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det
slag som provet avser,

4. förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta till
passagerares resmål, och

5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.
Förordning (2014:1092).

8 § Ett körprov för taxiförarlegitimation ska godkännas om det
visar att sökanden, i de avseenden som anges i 7 §, har de
förmågor och den sinnesnärvaro som bör krävas av en taxiförare.

Skriftligt prov i yrkeskompetens

9 § Transportstyrelsen utformar skriftliga prov i
yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen
(2012:211). Förordning (2014:1486).

10 § Trafikverket anordnar skriftliga prov i yrkeskompetens
enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211).
Förordning (2014:1486).

11 § Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt
godkänt skriftligt prov i yrkeskompetens för en sådan
legitimation tidigast tre år innan ansökan ges in till
Transportstyrelsen. Förordning (2014:1486).

Utfärdande av taxiförarlegitimation

12 § Taxiförarlegitimation utfärdas av Transportstyrelsen
sedan sökanden gett in en ansökan som uppfyller kraven i 15 §
andra stycket. Förordning (2012:480).

Medförande av taxiförarlegitimation

13 § En giltig taxiförarlegitimation ska medföras i taxitrafik
och vara väl synlig för passagerarna. Den ska visas upp för en
bilinspektör eller polisman om han eller hon begär det.

Förstörd eller borttappad taxiförarlegitimation

14 § Om en taxiförarlegitimation har förstörts eller kommit
bort ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till en anmälan ska om möjligt den förstörda legitimationen
bifogas. Om en legitimation som har kommit bort senare hittas,
ska den genast sändas till Transportstyrelsen.

Utfärdande och förnyelse av taxiförarlegitimation

15 § Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om

1. utfärdande av taxiförarlegitimation till den som har
beviljats taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 §
taxitrafiklagen (2012:211), och

2. förnyelse av taxiförarlegitimation till innehavaren.

En ansökan som avses i första stycket ska göras på en särskild
blankett (grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett
välliknande fotografi ska följa med ansökan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en ansökan
om förnyelse av taxiförarlegitimation i stället ska ges in på
elektronisk väg.

16 § Om en ansökan om förnyelse av taxiförarlegitimation enligt
3 kap. 12 § taxitrafiklagen (2012:211) inte har getts in inom
en av Transportstyrelsen angiven tid, ska Transportstyrelsen
förelägga innehavaren att inom en viss tid efter det att han
eller hon fått del av föreläggandet ansöka om förnyelse av
taxiförarlegitimationen.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att
taxiförarlegitimationen blir ogiltig enligt 3 kap. 11 § första
stycket 1 taxitrafiklagen om föreläggandet inte följs.

Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

17 § Ett föreläggande för en innehavare av
taxiförarlegitimation att inom en viss tid ge in ett läkarintyg
ska innehålla en upplysning om att legitimationen kan
återkallas enligt 4 kap. 6 § första stycket 3 taxitrafiklagen
(2012:211) om föreläggandet inte följs.

18 § Ett beslut enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211)
att ta hand om en taxiförarlegitimation ska meddelas skyndsamt
och delges innehavaren.

Beslutet samt uppgift om delgivning, föreliggande utredning och
redogörelse för de skäl som har lett till omhändertagandet ska
inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen. Om beslutet
delges eller om taxiförarlegitimationen överlämnas senare, ska
detta snarast meddelas Transportstyrelsen. En omhändertagen
legitimation ska sändas till Transportstyrelsen.

19 § En uppmaning i samband med ett beslut om återkallelse att
överlämna en taxiförarlegitimation enligt 4 kap. 11 §
taxitrafiklagen (2012:211) får delges innehavaren genom
stämningsmannadelgivning. I ett sådant fall ska handlingen
lämnas till den som utför delgivningen.

4 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av taxitrafik

1 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 16 §
taxitrafiklagen (2012:211).

2 § En personbil eller en lätt lastbil som ska användas i
taxitrafik enligt ett taxitrafiktillstånd ska skriftligen
anmälas till Transportstyrelsen av tillståndshavaren.
Fordonet får inte användas i taxitrafik förrän en anmälan,
som uppfyller kraven i 3 §, har kommit in till
Transportstyrelsen. Förordning (2014:1092).

3 § En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets
registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att
ett fordon innehas med nyttjanderätt. Med
anmälningshandlingarna ska följa en kompletterande utredning
om att kravet på ekonomiska resurser enligt 2 kap. 9 §
taxitrafiklagen (2012:211) är uppfyllt, om det är fråga om en
utökning av antalet fordon som ska användas enligt
taxitrafiktillståndet.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av
kontraktet ges in om Transportstyrelsen begär det.
Förordning (2014:1092).

4 § Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret
att ett fordon som har anmälts enligt 2 § uppfyller de
villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning
som föreskrivs i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
och fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter som
har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den
fordonstyp som taxitrafiktillståndet avser. Styrelsen ska
också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller,
om så behövs, kontrollera att denne har nyttjanderätt till
det. Förordning (2014:1092).

5 § Om en utökning sker av det antal personbilar eller lätta
lastbilar som tillståndshavaren ska använda ska
Transportstyrelsen pröva att de ekonomiska förutsättningarna är
uppfyllda. Även i övrigt ska lämpligheten enligt 2 kap. 5 §
första stycket taxitrafiklagen (2012:211), utom i fråga om
yrkeskunnande, prövas. Om rörelsen utökas behöver en ny
lämplighetsprövning inte göras, om en sådan prövning nyligen
har genomförts eller om en lämplighetsprövning av andra skäl
framstår som obehövlig.

6 § Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att
det inte längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om
fordonet inte längre ska användas enligt taxitrafiktillståndet,
ska tillståndshavaren anmäla detta till Transportstyrelsen
innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.

5 kap. Särskilda bestämmelser om taxameterutrustning m.m.

Taxameterutrustning

1 § Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är
försett med en taxameterutrustning som är av godkänd typ och
som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter som
har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §. Taxameterutrustningen och
fastsättningen av denna ska vara kontrollerade och plomberade
på det sätt som anges i dessa föreskrifter.

2 § Transportstyrelsen får medge att ett fordon används i
taxitrafik även om det inte är försett med en
taxameterutrustning om det finns synnerliga skäl för det. Ett
sådant undantag får ges för högst två år och får förenas med
villkor.

3 § Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från
installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt
besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport
upprättas.

Godkännande av besiktningsorgan ska ske genom ackreditering
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/931 och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll.

4 § I fordonslagen (2002:574) finns det bestämmelser om rätten
att kontrollera ett fordons taxameterutrustning och om
provkörning av fordonet vid en sådan kontroll.

Taxans uppbyggnad

5 § För sådana transporter där avtal om taxitrafik, genom
upphandling eller på liknande sätt, har ingåtts enligt andra
villkor i fråga om taxans uppbyggnad än de som anges i
taxitrafiklagen (2012:211) och i föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen, gäller inte det som sägs i nämnda lag och
föreskrifter i fråga om taxans uppbyggnad.

Omhändertagen registreringsskylt för taxi

6 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har
tagits om hand ska det i fordonet finnas ett bevis om en
polismans eller tulltjänstemans medgivande enligt 5 kap. 8 §
andra stycket taxitrafiklagen (2012:211).

7 § Registreringsskyltar som har tagits om hand ska förvaras
hos Polismyndigheten respektive Tullverket under en vecka
efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid
återlämnas till fordonets ägare, om det visas att ett sådant
förhållande som avses i 5 kap. 8 § första stycket
taxitrafiklagen (2012:211) inte längre gäller. Om skyltarna
inte återlämnas ska myndigheten förstöra dem.
Förordning (2014:1286).

6 kap. Underrättelseskyldighet

1 § En myndighet ska anmäla till Transportstyrelsen om
myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av
betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en
innehavare av taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning,
eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas.

Om det finns anledning att anta att det har skett en
överträdelse i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen
anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.
Förordning (2014:1286).

2 § Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver
in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen
lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller
tillsyn.

3 § När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i
5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller
när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har
prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas
till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser

1. någon som har taxiförarlegitimation,

2. någon som har taxitrafiktillstånd, eller

3. någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 §
taxitrafiklagen (2012:211).

7 kap. Straffbestämmelser och överklagande

Straffbestämmelser

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 kap.
10 §, 3 kap. 13 §, 4 kap. 2 eller 6 § eller 5 kap. 6 § döms
till penningböter.

2 § En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet använder ett fordon i strid mot det som har
föreskrivits i denna förordning om taxameterutrustning eller om
användning och kontroll av sådan utrustning eller i strid mot
föreskrifter som har meddelats i dessa hänseenden med stöd av 8
kap. 1 § eller 2 § första stycket 1 döms till penningböter.

3 § En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd
av 8 kap. 2 § första stycket 2 döms till penningböter.

Överklagande

4 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare
bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 3 § taxitrafiklagen
(2012:211).

8 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om krav på och kontroll av
taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och
plombering av sådan utrustning.

Innan Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar
sådana föreskrifter ska den höra Transportstyrelsen.

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. användning av taxameterutrustning,

2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik,

3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,

4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan
kännedom, och

5. skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens samt
körprov för taxiförarlegitimation.

Föreskrifter om krav på lokalkännedom får begränsas till att
gälla inom ett län eller en del av ett län.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i
första stycket ska styrelsen höra

1. Konsumentverket, om föreskrifterna avser taxans uppbyggnad
och prisinformation, och

2. Socialstyrelsen, om föreskrifterna avser medicinska krav.
Förordning (2014:1486).

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställighet av taxitrafiklagen (2012:211) och denna
förordning, dock inte i fall som avses i 4–6 §§.

4 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
verkställighet av 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom
myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska
myndigheten höra Tullverket. Förordning (2014:1286).

5 § Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av
5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom verkets
verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra
Polismyndigheten. Förordning (2014:1286).

6 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som
behövs för tillämpningen av taxitrafiklagen (2012:211) och
denna förordning.

Polismyndigheten får också meddela föreskrifter om
omhändertagande av taxiförarlegitimation och
registreringsskylt för taxi.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av
första eller andra stycket ska myndigheten höra
Transportstyrelsen. Förordning (2014:1286).

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
enskilda fall besluta om undantag från föreskrifterna om

1. prisinformation och om taxans uppbyggnad i 2 kap. 17 §
taxitrafiklagen (2012:211),

2. krav för innehav av taxiförarlegitimation i 3 kap. 3 § 1–3
taxitrafiklagen, och

3. krav på att taxametern är av godkänd typ i 5 kap. 1 §.

Föreskrifter och undantag enligt första stycket får beslutas
endast om det finns särskilda skäl för det.

Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Undantag

8 § Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett
utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett
svenskregistrerat motordrivet fordon i taxitrafik en kortare
sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten.

Avgifter

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn och ärendehandläggning enligt taxitrafiklagen
(2012:211) och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

Avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för
taxiförarlegitimation får bestämmas upp till full
kostnadstäckning. Förordning (2013:995).

Övergångsbestämmelser

2012:238

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

2. Föreskrifter om taxitrafik som har meddelats med stöd av
yrkestrafikförordningen (1998:779) och som gäller när denna
förordning träder i kraft ska anses meddelade enligt denna
förordning.

3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en
föreskrift i yrkestrafikförordningen (1998:779) som har ersatts
genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den
nya föreskriften.