Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

SFS nr
2012:259
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2012-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:288

1 kap. Allmänt om miljösanktionsavgifter

1 § Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt
30 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad

1. med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3–
5 §§ och 2–12 kap.,

2. med stöd av 30 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §,
och

3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Förordningen innehåller bestämmelser om
miljösanktionsavgifter för överträdelser av föreskrifter om

– artskydd (2 kap.),

– miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.),

– verksamheter som orsakar miljöskador (4 kap.),

– vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5 kap.),

– genteknik (6 kap.),

– kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.),

– växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.),

– fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.),

– bensingaser och brandfarliga vätskor (10 kap.),

– avfall och producentansvar (11 kap.), och

– tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.).

3 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med
överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med
dubbla det belopp som anges i 2–12 kap., dock högst en miljon
kronor vid varje tillfälle.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har
fått skälig tid att vidta rättelse.

4 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en
sådan överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen
tas ut med dubbla det belopp som anges i 2–12 kap., dock högst
en miljon kronor vid varje tillfälle.

Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom
två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift.

5 § Om ett vitesföreläggande har överträtts, ska
miljösanktionsavgift inte tas ut för en överträdelse som
omfattas av föreläggandet.

6 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur
miljösanktionsavgifter ska betalas.

7 § Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande
har upphävts, ändrats eller fastställts genom en dom som
vunnit laga kraft, ska domstolen snarast skicka en kopia av
domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen har
vunnit laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta
Kammarkollegiet, om den beslutar att ett överklagat beslut om
miljösanktionsavgift tills vidare inte ska gälla eller om ett
sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

2 kap. Artskydd

Artskyddsförordningen

1 § För en överträdelse av 44 § artskyddsförordningen
(2007:845) genom att inte anmäla en förevisning till
länsstyrelsen trots att det finns en föreskrift om att en
sådan anmälan ska göras ska en miljösanktionsavgift betalas
med 2 000 kronor.

2 § För en överträdelse av 51 § artskyddsförordningen
(2007:845) genom att inte föra en förteckning ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

3 § För en överträdelse av 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2009:10) om artskydd genom att vara försenad med att till
länsstyrelsen ge in den förteckning som ska föras i enlighet
med ett verksamhetstillstånd ska en miljösanktionsavgift
betalas med 1 000 kronor.

3 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 § För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd
inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd
krävs,

2. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd
ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning
som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten,
och

3. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort
en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan
anmälan krävs.

2 § För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd
inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt
föreskrifter som kommunen har meddelat krävs tillstånd för en
sådan åtgärd, och

2. med 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort
en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är
tillståndspliktig.

3 § För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha
gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan
anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000
kronor.

4 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador

1 § För en överträdelse av ett sådant krav på anmälan enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 17 §
miljöbalken genom att innan anmälan har gjorts utföra
grävning, schaktning eller andra markarbeten, vidta
bebyggelseåtgärder, ändra markanvändningen eller vidta andra
åtgärder ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 2 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften
är en fysisk person eller en ideell förening, och

2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala
avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.

5 kap. Vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket

Miljöbalkens bestämmelser om vilthägn

1 § För en överträdelse av 12 kap. 11 § miljöbalken genom att
utan tillstånd uppföra vilthägn ska en miljösanktionsavgift
betalas med 500 kronor per hektar som vilthägnet omfattar mark
där allmänheten får färdas fritt, om vilthägnet omfattar mer
än 2 hektar sådan mark, dock högst 50 000 kronor.

Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket

2 § För en överträdelse av 11 § förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket genom att åsidosätta kravet för
jordbruksföretag med mer än 5 hektar åkermark att ha en viss
del av marken höst- eller vinterbevuxen ska en
miljösanktionsavgift betalas med 500 kronor per helt hektar
som inte hålls höst- eller vinterbevuxen, dock minst 1 000
kronor och högst 25 000 kronor.

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket

3 § För en överträdelse av 13 eller 14 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket i fråga om växtnäring genom att ta emot stallgödsel
eller andra organiska gödselmedel eller föra bort stallgödsel
utan att ha den dokumentation som krävs ska en
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

4 § Har upphävts genom förordning (2013:270).

6 kap. Genteknik

1 § För en överträdelse av artikel 4 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om
gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade
organismer genom att inte se till att en skriftlig anmälan
görs ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

7 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

EU-förordningen om kemikalieregistrering

1 § För en överträdelse av artikel 31.5 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG genom att inte tillhandahålla
säkerhetsdatablad på svenska ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor.

EU-förordningen om kemikalieklassificering

2 § För en överträdelse av artikel 17.2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare – utan
att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare
eller någon som för in kemiska produkter till Sverige –
erbjuda eller sälja farliga kemiska produkter i förpackningar
där faro- och skyddsangivelser finns på främmande språk men
inte på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor.

3 § För en överträdelse av artikel 35.2 andra stycket i
förordning (EG) nr 1272/2008 genom att i yrkesmässig
verksamhet som återförsäljare – utan att samtidigt vara en
tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in
kemiska produkter till Sverige – tillhandahålla en förpackning
som inte är försedd med föreskriven barnskyddande förslutning
ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

4 § För en överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i
förordning (EG) nr 1272/2008 genom att tillhandahålla en
förpackning som inte är försedd med föreskriven taktil
varningsmärkning ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften
är en återförsäljare som inte samtidigt är en tillverkare
eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska
produkter till Sverige, och

2. med 20 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.

5 § För en överträdelse av artikel 40 i förordning (EG) nr
1272/2008 genom att inte anmäla uppgift om ett ämnes
identitet, klassificering eller märkning till klassificerings-
och märkningsregistret ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor.

Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer

6 § För en överträdelse av 20 § förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i
yrkesmässig verksamhet som återförsäljare – utan att samtidigt
vara någon som tillverkar, för in till Sverige eller i eget
namn förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska
produkter – erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare
som saknar föreskriven barnskyddande förslutning ska en
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

7 § För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i
yrkesmässig verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produkter i
behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning ska
en miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften
är en återförsäljare som inte samtidigt tillverkar, för in
till Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller
ändrar namn på kemiska produkter, och

2. med 20 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.

Förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrustning

8 § För en överträdelse av 17, 18 eller 19 § eller 23 § 2
förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning genom att släppa ut eller
tillhandahålla elektrisk eller elektronisk utrustning på
marknaden utan att den har försetts med CE-märkning och andra
uppgifter eller annan märkning som krävs ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 20 000 kronor, om den som är skyldig att betala
avgiften är en tillverkare eller importör, och

2. med 10 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.
Förordning (2012:863).

9 § För en överträdelse av 28 § förordningen (2012:861) om
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att
inte kunna redovisa relevanta uppgifter under den period som
anges i den paragrafen ska en miljösanktionsavgift betalas med
10 000 kronor. Förordning (2012:863).

10 § För en överträdelse av 32 § förordningen (2012:861) om
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att
inte underrätta tillsynsmyndigheten eller behöriga myndigheter
i andra EU-medlemsstater ska en miljösanktionsavgift betalas
med 5 000 kronor. Förordning (2012:863).

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter

11 § För en överträdelse av 13 § Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av
kemiska produkter genom att i yrkesmässig verksamhet som
återförsäljare – utan att samtidigt vara någon som tillverkar,
för in till Sverige eller i eget namn förpackar, packar om
eller ändrar namn på kemiska produkter – erbjuda eller sälja
farliga kemiska produkter i förpackningar som har en
farosymbol och där risk- och skyddsinformation finns på
främmande språk men inte på svenska ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2012:863).

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och
biotekniska organismer

12 § För en överträdelse av 3 kap. 8 § Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer genom att ha gjort produktanmälan men
inte lämnat kompletterande uppgifter om de mängder som har
tillverkats eller förts in till Sverige under föregående
kalenderår ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor. Förordning (2012:863).

13 § För en överträdelse av 5 kap. 35 och 36 §§
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska
produkter och biotekniska organismer genom att i yrkesmässig
verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat virke utan att
det finns information på buntarna om de begränsningar i
användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för
virket ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2012:863).

14 § För en överträdelse av 5 kap. 35 och 37 §§
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska
produkter och biotekniska organismer genom att i yrkesmässig
verksamhet till allmänheten saluhålla träskyddsbehandlat virke
som inte är buntat utan att det på anslag vid virket finns
information om de begränsningar i användningen som enligt
särskilda föreskrifter gäller för virket ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2012:863).

Kosmetiska produkter

15 § För en överträdelse av 4 § förordningen (2013:413) om
kosmetiska produkter genom att tillhandahålla en
slutanvändare på marknaden i Sverige en kosmetisk produkt som
saknar föreskriven information på svenska ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 10 000 kronor om den som är skyldig att betala
avgiften är en sådan ansvarig person som avses i artikel 4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av
den 30 november 2009 om kosmetiska produkter, i den
ursprungliga lydelsen, och

2. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.
Förordning (2014:240).

16 § För en överträdelse av artikel 19.3 i förordning (EG) nr
1223/2009, i den ursprungliga lydelsen, genom att på
marknaden tillhandahålla slutanvändaren en sådan produkt som
avses i artikel 19.3 nämnda förordning utan att skylta med en
förteckning över produktens beståndsdelar i omedelbar närhet
av den produktens säljbehållare ska en miljösanktionsavgift
betalas med 2 000 kronor. Förordning (2014:240).

8 kap. /Upphör att gälla U:2015-07-16/
Växtskyddsmedel och bekämpningsmedel

EU-förordningen om växtskyddsmedel

1 § För en överträdelse av artikel 67.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009
om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG genom
att inte ha fört register ska en miljösanktionsavgift betalas
med 5 000 kronor.

Förordningarna om växtskyddsmedel och biocidprodukter

2 § För en överträdelse av 44–46 §§ förordningen (2006:1010)
om växtskyddsmedel eller 46 och 47 §§ förordningen (2000:338)
om biocidprodukter genom att använda ett växtskyddsmedel eller
en biocidprodukt i klass 1 utan att föreskrivna särskilda
kunskapskrav för användning av medel i klass 1 är uppfyllda
ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

3 § För en överträdelse av 44–46 §§ förordningen (2006:1010)
om växtskyddsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel i
klass 2 utan att föreskrivna särskilda kunskapskrav för
användning av medel i klass 2 är uppfyllda ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

4 § För en överträdelse av 2 kap. 4–6 §§ Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte
lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

5 § För en överträdelse av 2 kap. 8 § Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i
yrkesmässig verksamhet som återförsäljare saluhålla eller
överlåta bekämpningsmedel vars godkännande har upphört ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

6 § För en överträdelse av 11 § Statens naturvårdsverks
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel genom att inte göra anmälan till kommunal
nämnd ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 1 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften
är en fysisk person eller en ideell förening, och

2. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften
är en juridisk person som inte är en ideell förening.

Jordbruksverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet vid
användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för
pollinerande insekter

7 § För en överträdelse av 3 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra
anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är
särskilt skadliga för pollinerande insekter genom att inte
föra anteckningar ska en miljösanktionsavgift betalas med
1 000 kronor.

8 kap. /Träder i kraft I:2015-07-16/
Bekämpningsmedel

EU-förordningen om växtskyddsmedel

1 § För en överträdelse av artikel 67.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober
2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, i
den ursprungliga lydelsen, genom att inte ha fört register
ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2015:388).

EU-förordningen om biocidprodukter

2 § För en överträdelse av artikel 27.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om
tillhandahållande på marknaden och användning av
biocidprodukter, i den ursprungliga lydelsen, ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 10 000 kronor, om överträdelsen innebär att någon i
egenskap av innehavare av ett sådant förenklat
produktgodkännande som avses i artikeln har låtit bli att
göra en sådan underrättelse som krävs enligt artikeln, och

2. med 10 000 kronor, om överträdelsen innebär att någon i
egenskap av innehavare av ett sådant förenklat
produktgodkännande som avses i artikeln har låtit bli att i
produktens märkning använda ett språk som krävs enligt
artikeln. Förordning (2015:388).

3 § För en överträdelse av artikel 58.6 i förordning (EU) nr
528/2012, i den ursprungliga lydelsen, genom att
tillhandahålla en behandlad vara utan att i märkningen på
förpackningen, bruksanvisningen eller garantin använda ett
språk som krävs enligt artikeln ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388).

Förordningen om bekämpningsmedel

4 § För en överträdelse av 2 kap. 10 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla ett
växtskyddsmedel utan märkning på svenska ska en
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:388).

5 § För en överträdelse av 3 kap. 9 § förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla en biocidprodukt
utan märkning på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas
med 10 000 kronor. Förordning (2015:388).

6 § För en överträdelse av 2 kap. 18 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett
växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 utan ett sådant
användningstillstånd som omfattar den användning som medlet
är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000
kronor. Förordning (2015:388).

7 § För en överträdelse av 3 kap. 15 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda en
biocidprodukt som hänförs till klass 1 utan ett sådant
användningstillstånd som omfattar den användning som medlet
är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000
kronor. Förordning (2015:388).

8 § För en överträdelse av 2 kap. 19 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett
växtskyddsmedel som hänförs till klass 2 utan ett sådant
användningstillstånd som omfattar den användning som medlet
är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor. Förordning (2015:388).

9 § /Träder i kraft I:2015-11-26/
För en överträdelse av 2 kap. 26 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla ett
växtskyddsmedel utan att det hos distributören finns någon
som har ett giltigt utbildningsbevis ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2015:388).

10 § För en överträdelse av 2 kap. 40 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett
växtskyddsmedel utan tillstånd av den kommunala nämnden ska
en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:388).

11 § För en överträdelse av 2 kap. 41 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett
växtskyddsmedel utan att ha gjort en anmälan till den
kommunala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor. Förordning (2015:388).

12 § /Träder i kraft I:2016-11-26/
För en överträdelse av 2 kap. 52 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda utrustning
för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa att
utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk ska en
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:388).

13 § För en överträdelse av 2 kap. 56 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel genom att inte dokumentera
vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning av
växtskyddsmedel som sker utomhus, vilka övriga
försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har
vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet
har använts ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor. Förordning (2015:388).

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

14 § För en överträdelse av 2 kap. 4–6 §§
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om
bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till
Kemikalieinspektionen ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor. Förordning (2015:388).

15 § För en överträdelse av 2 kap. 8 § Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i
yrkesmässig verksamhet som återförsäljare saluhålla eller
överlåta bekämpningsmedel vars godkännande har upphört ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2015:388).

9 kap. Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

EU-förordningen om vissa fluorerade växthusgaser

1 § För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om
vissa fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontrollintervall ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

2 § För en överträdelse av artikel 3.3 i förordning (EG) nr
842/2006 genom att inte ha installerat system för upptäckt av
läckage ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

3 § För en överträdelse av artikel 3.6 i förordning (EG) nr
842/2006 genom att inte ha upprättat och fört register ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

4 § För en överträdelse av artikel 6.1 i förordning (EG) nr
842/2006 genom att vara försenad med att lämna in föreskriven
rapport till Europeiska kommissionen och till den behöriga
myndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor.

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen

5 § För en överträdelse av artikel 10.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september
2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att inte märka
behållare som innehåller kontrollerade ämnen ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

6 § För en överträdelse av artikel 10.4 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att inte registrera sig hos Europeiska
kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor.

7 § För en överträdelse av artikel 10.5 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att vara försenad med att underrätta
Europeiska kommissionen om den förutsedda efterfrågan ska en
miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

8 § För en överträdelse av artikel 11.5 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att inte registrera sig hos Europeiska
kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000
kronor.

9 § För en överträdelse av artikel 11.7 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att inte ha upprättat och fört register ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

10 § För en överträdelse av artikel 14.1 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att inte i förväg ha anmält en överlåtelse
till Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift
betalas med 2 000 kronor.

11 § För en överträdelse av artikel 23.2 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på
kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor.

12 § För en överträdelse av artikel 23.3 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att inte ha upprättat och fört register ska en
miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

13 § För en överträdelse av artikel 27 i förordning (EG) nr
1005/2009 genom att vara försenad med att lämna uppgifter till
Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas
med 2 000 kronor.

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen

14 § För en överträdelse av 23, 24, 24 a eller 25 §
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskrivna krav
på kontroll för läckage ska en miljösanktionsavgift betalas
med 5 000 kronor.

15 § För en överträdelse av 24 eller 24 a § förordningen
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen genom att inte ha upprättat och fört register ska en
miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

16 § För en överträdelse av 28 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att
inte informera tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor.

17 § För en överträdelse av 29 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att
vara försenad med att rapportera från läckagekontrollen ska en
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

18 § För en överträdelse av 31 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att
inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften
är en fysisk person eller en ideell förening, och

2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala
avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.

10 kap. Bensingaser och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverkets föreskrifter om återföringssystem för
bensingaser

1 § För en överträdelse av 25 § Statens naturvårdsverks
kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem
för bensingaser vid tankställen för motorfordon genom att
överlåta motorbensin trots att det av kontrollintyg framgår
att återföringssystem saknas eller är helt ur funktion eller
att utrustningen för steg 2 inte omfattas av typgodkännande
ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 20 000 kronor för en bensinstation där mindre än 1 000
kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker
trots att återföringssystem saknas,

2. med 30 000 kronor för en bensinstation där mer än 1 000 men
högst 5 000 kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om
överlåtelse sker trots att återföringssystem saknas,

3. med 40 000 kronor för en bensinstation där mer än 5 000
kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker
trots att återföringssystem saknas, och

4. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1–3.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor

2 § För en överträdelse av 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att
inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

3 § För en överträdelse av 8 kap. 1, 2, 3 eller 4 §
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
genom att inte utföra installationskontroll eller
revisionskontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med
3 000 kronor.

4 § För en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att
inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall ska
en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

11 kap. Avfall och producentansvar

EU-förordningen om avfallstransporter

1 § För en överträdelse av artikel 13.2 första stycket i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av
den 14 juni 2006 om transport av avfall genom att vara
försenad med att underrätta den behöriga myndigheten om ändrad
transportväg ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000
kronor.

2 § För en överträdelse av artikel 15 d eller 16 e i
förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att
till de behöriga myndigheterna lämna in intyg om att avfallet
har behandlats i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
eller att avfallet har slutligt återvunnits eller bortskaffats
ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

3 § För en överträdelse av artikel 16 c i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att i egenskap av transportör inte se till att
transportdokumentet och kopior på anmälningsdokumentet
medföljer transporten ska en miljösanktionsavgift betalas med
10 000 kronor.

4 § För en överträdelse av artikel 17.1 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att vara försenad med att meddela de behöriga
myndigheterna och mottagaren om väsentliga ändringar i fråga
om den godkända transporten ska en miljösanktionsavgift
betalas med 2 000 kronor.

5 § För en överträdelse av artikel 18.1 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att inte se till att ett korrekt ifyllt och
undertecknat informationsdokument enligt bilaga VII till
förordningen medföljer avfallet ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.

6 § För en överträdelse av artikel 20 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att inte bevara dokumentation och information
ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Första stycket gäller inte myndigheter.

7 § För en överträdelse av artikel 22.1 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att vara försenad med att meddela den behöriga
mottagarmyndigheten om att en transport har avvisats ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Avfallsförordningen

8 § För en överträdelse av 45 § avfallsförordningen (2011:927)
genom att utan att ha gjort en anmälan gräva ned annat avfall
än trädgårdsavfall på en fastighet inom detaljplanelagt område
ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

8 a § För en överträdelse av 59 a § avfallsförordningen
(2011:927) genom att vara försenad med att lämna in
föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:26).

9 § För en överträdelse av 60 § avfallsförordningen (2011:927)
genom att i egenskap av lämnare eller mottagare inte se till
att det finns ett transportdokument med uppgift om
avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Förordningen om deponering av avfall

10 § För en överträdelse av 9 § förordningen (2001:512) om
deponering av avfall genom att deponera utsorterat brännbart
avfall ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

11 § För en överträdelse av 10 § förordningen (2001:512) om
deponering av avfall genom att deponera organiskt avfall ska
en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar

12 § För en överträdelse av 8 och 10 §§ förordningen
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
genom att saluföra eller överlåta konsumtionsfärdig dryck i
plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett godkänt
retursystem och som inte är märkt med uppgift om att
förpackningen ingår i ett sådant system ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor och
burkar eller färre,

2. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100
flaskor eller burkar men inte fler än 1 000 flaskor eller
burkar,

3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000
flaskor eller burkar men inte fler än 20 000 flaskor eller
burkar, och

4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000
flaskor eller burkar.

Förordningen om producentansvar för elutrustning

13 § För en överträdelse av 56 § första stycket 4 och 5
förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna
uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:26).

14 § För en överträdelse av 62 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med
att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska
en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:26).

14 a § För en överträdelse av 63 § förordningen (2014:1075)
om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad
med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket
ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:26).

Förordningen om producentansvar för bilar

15 § För en överträdelse av 13 § 1 förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar genom att inte redovisa till
Naturvårdsverket hur skyldigheterna enligt förordningen
uppfyllts ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000
kronor.

16 § För en överträdelse av 13 § 2 förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar genom att inte lämna uppgifter till
Naturvårdsverket för kontroll av återanvändnings- och
återvinningsnivåerna ska en miljösanktionsavgift betalas med
20 000 kronor.

Bilskrotningsförordningen

16 a § För en överträdelse av 47 § bilskrotningsförordningen
(2007:186) genom att inte senast den 28 februari varje år
lämna de föreskrivna uppgifterna till den operativa
tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där
bilskrotningsverksamheten bedrivs ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor. Förordning (2014:1051).

Förordningen om producentansvar för batterier

17 § För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier genom att vara försenad med att
lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall

18 § För en överträdelse av 7 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2005:3) om transport av avfall genom att
bedriva verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns
eller bortskaffas och inte i rätt tid upprätta den
förteckning som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. med 25 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen, och

3. med 5 000 kronor, om ”anmälningsplikt C” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270).

12 kap. Föreskrifter om tillsyn, rapportering och egenkontroll

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll

1 § För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet
utan att det finns någon fastställd och dokumenterad
fördelning av det organisatoriska ansvaret ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
och

2. med 25 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270).

2 § För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet
utan att det finns några dokumenterade rutiner för
fortlöpande kontroll ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 30 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
och

2. med 10 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270).

3 § För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet
utan att det finns någon förteckning över kemiska produkter
och biotekniska organismer ska en miljösanktionsavgift
betalas

1. med 50 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
och

2. med 25 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270).

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar
och provtagningar i vissa verksamheter

4 § För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar
i vissa verksamheter genom att utföra mätningar och
provtagningar utan att någon dokumentation görs ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 20 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. med 10 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen,

3. med 3 000 kronor, om ”anmälningsplikt C” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen, och

4. med 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i 1–3, om
verksamheten omfattas av ett tillstånd som har meddelats med
stöd av 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken eller motsvarande
äldre bestämmelser. Förordning (2013:270).

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

5 § För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2006:9) om miljörapport genom att vara försenad med att
ge in en miljörapport ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 2 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
och

2. med 1 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för
verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270).

Övergångsbestämmelser

2012:259

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Genom
förordningen upphävs förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter.

2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum
före ikraftträdandet.

2015:388

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2015 i fråga
om 8 kap. 9 §, den 26 november 2016 i fråga om 8 kap. 12 §
och i övrigt den 16 juli 2015.