Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

SFS nr
2012:273
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2012-05-16

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av
den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga
naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv
2004/67/EG.
Definitioner

2 § Termer och uttryck som definieras i naturgaslagen
(2005:403) har samma betydelse i denna lag.

Behörig myndighet

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig
myndighet enligt förordning (EU) nr 994/2010.

Företagsplaner

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och
företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en
förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets
verksamhet (företagsplaner).

Tillsyn

5 § Den behöriga myndigheten utövar tillsyn över att

1. förordning (EU) nr 994/2010 och de åtgärdsplaner och
krisplaner som har upprättats enligt förordningen följs, och

2. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen följs.

6 § Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information
som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra
sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 994/2010 och denna
lag.

7 § Den behöriga myndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för att se till att de föreskrifter och planer som
omfattas av tillsynen följs. Ett föreläggande får förenas med
vite.

Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte något annat
beslutas.

Avgifter

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de
uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt förordning
(EU) nr 994/2010 samt enligt denna lag och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

Överklagande

9 § Ett beslut om föreläggande enligt 7 § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.