Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

SFS nr
2012:275
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2012-05-16

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av
den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga
naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv
2004/67/EG samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273)
om trygg naturgasförsörjning.

Behörig myndighet

2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig
myndighet enligt förordning (EU) nr 994/2010.

Överenskommelser mellan behöriga myndigheter

3 § Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga
myndigheter i andra medlemsstater inom ramen för ett sådant
samarbete som avses i artikel 4.3 i förordning (EU) nr
994/2010.

Marknadstester

4 § Energimyndigheten ska se till att de marknadstester som
avses i artikel 6.10 i förordning (EU) nr 994/2010 genomförs.

Kapacitet för omvända flöden

5 § Energimyndigheten prövar ärenden om kapacitet för omvända
flöden eller undantag enligt artikel 7 i förordning (EU) nr
994/2010.

Tillkännagivande av krisnivåer

6 § Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska
kraftnät att tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel
10.3 i förordning (EU) nr 994/2010.

När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska
verket omedelbart informera Energimyndigheten om detta och
förse myndigheten med all nödvändig information.

Bemyndiganden

Företagsplaner

7 § Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet
för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att
upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan
för företagets verksamhet (företagsplaner).

Insamling av information

8 § Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet
att lämna den information som behövs för att Energimyndigheten
ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr
994/2010 och lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

Överklagande

9 § Energimyndighetens beslut enligt artikel 7.4 i förordning
(EU) nr 994/2010 får överklagas till regeringen.