Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

SFS nr
2012:30
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2012-01-19

1 § Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december
2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för
import av timmer till Europeiska gemenskapen, och

2. kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17
oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system
med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska
gemenskapen.

2 § Statens jordbruksverk ska ta emot Flegtlicenser enligt
artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008.
Jordbruksverket ska även pröva om Flegtlicenserna kan
godtas.

3 § Jordbruksverket är även i övrigt behörig myndighet
enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och
kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte
anges något annat i denna förordning.

4 § Tullverket ska kontrollera att sändningar
överensstämmer med licenser som Jordbruksverket har
godtagit.

5 § Jordbruksverket ansvarar för kommunikationen med
Europeiska kommissionen i frågor enligt EU-förordningarna
och den årliga rapporteringen till kommissionen enligt
artikel 8.1 i rådets förordning 2173/2005.

Tullverket ska lämna det underlag till Jordbruksverket som
myndigheten behöver för att fullgöra sin
rapporteringsskyldighet.

6 § Med tullmyndigheterna avses i artikel 5.7 i rådets
förordning (EG) nr 2173/2005 och i artiklarna 5, 6.2 och 13
i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 Tullverket.

7 § I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns
bestämmelser om straff.

8 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och
kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.