Förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

SFS nr
2012:31
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2012-01-19

Förordningens tillämpningsområde

1 § Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång
på medel, till aktörer verksamma i sektorer med anknytning
till skog för åtgärder som skapar förutsättningar för
ekonomisk utveckling och tillväxt inom förädling och
innovation samt för upplevelser och rekreation med
anknytning till skog.

Närmare villkor för stöd anges i 2–8 §§.

Allmänna villkor för stöd

2 § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse.

3 § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas till
mikroföretag, små samt medelstora företag såsom de
definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av
den 6 maj 2003.

Som företag ska i detta sammanhang anses varje enhet som
utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller
tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga
form, oavsett om den bedrivs i enskild eller offentlig regi
och oavsett om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller
inte.

4 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till
företag i svårigheter i den mening som avses i Gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter.

5 § En mottagare av stöd enligt förordningen (2007:481) om
stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder får inte beviljas
stöd för samma kostnader enligt denna förordning.

Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra
former av statligt stöd eller annat unionsstöd än det som
avses i första stycket, om de sammanlagda stöden inte
överskrider den högsta stödnivå som anges i 8 §. De
sammanlagda stöden får dock inte medföra att det stödtak
som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
överskrids.

6 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för
åtgärder som har påbörjats innan ansökan om stöd beviljats.

7 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för
åtgärder som stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt
lag eller annan författning.

8 § Stöd får lämnas med högst 100 procent av beräknade
godkända kostnader för åtgärden.

Handläggningen av stödet

9 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om
stöd.

10 § Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som
behövs för att tillgodose syftet med stödet eller som
behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.

Ett beslut om stöd får förenas med villkor om att
mottagaren av stödet ska utföra de avsedda åtgärderna inom
en viss tid.

Villkoren ska framgå av beslutet.

11 § Innan stöd beviljas ska det sökande företaget lämna
fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse
som det tagit emot under de föregående tre åren. Stödet får
inte beviljas förrän det har kontrollerats att detta inte
medför att det totala stöd av mindre betydelse som
företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider
det stöd per företag som anges i kommissionens förordning
(EG) nr 1998/2006.

I samband med att stöd av mindre betydelse beviljas ska
företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av
mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006.

12 § Skogsstyrelsen ska föra ett register över de stöd som
lämnas enligt denna förordning. Ett sådant register ska
innehålla de uppgifter som behövs för att det ska vara
möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag
då stödet betalades ut.

13 § Skogsstyrelsen får besluta att upphäva ett beslut om
beviljat stöd helt eller delvis och att stödet inte ska
betalas ut om någon av de grunder som anges i 17 § 1–3
föreligger.

Tillsyn

14 § Skogsstyrelsen utövar tillsyn över att villkoren för
lämnade stöd enligt denna förordning följs.

15 § Mottagaren av stöd enligt denna förordning ska ge
Skogsstyrelsen tillfälle att kontrollera utförandet av den
åtgärd som stödet avser.

16 § Mottagaren av stöd enligt denna förordning ska efter
uppmaning lämna Skogsstyrelsen en skriftlig redovisning för
den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande
samt en plan för stödets fortsatta utnyttjande.

Återbetalning och återkrav

17 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §,
ska Skogsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får
Skogsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

19 § Ett beslut om återkrav enligt 17 § ska fattas inom tio
år från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen besluta att
sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det
bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut
enligt 13 § får dock inte överklagas.

Bemyndiganden

21 § Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för stöd. Skogsstyrelsen får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.