Förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

SFS nr
2012:316
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:526

Tillämpningsområde och syfte

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för
verksamhet inom områdena

1. kontakt, stöd och utbildning i samband med rehabilitering
för personer med ryggmärgsskada, företrädesvis personer över
18 år,

2. punktskriftsutbildning och liknande rehabilitering för
personer med synskada, företrädesvis personer över 18 år,

3. läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och
erfarenhetsutbyte för vuxna eller barn med sällsynta
diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar,
samt för barnens familjemedlemmar,

4. rekreation för personer som till följd av
funktionsnedsättning har så omfattande behov av särskilda
tillgänglighetsinsatser att de inte kan ta del av allmänna
rekreationsanläggningars utbud. Förordning (2013:197).

2 § Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att
främja specialanpassad rehabilitering och att stödja
utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer som
avses i 1 §. Statsbidraget ska förstärka och komplettera
insatser som utförs eller finansieras av stat, landsting
eller kommun. Förordning (2014:526).

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av
tillgång på medel.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en
ideell förening som

1. är en juridisk person,

2. är demokratiskt uppbyggd,

3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte,

4. riktar verksamheten till personer med funktionsnedsättning
i hela landet,

5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering,

6. bedriver verksamhet mot fastställda mål och förväntade
resultat och har en plan för en period av två år eller mer,
som beskriver vilka aktiviteter som planeras för att lösa
identifierade problem och hur arbetet kommer att följas upp,

7. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda
verksamhets- och revisionsberättelser, och

8. sedan minst två år bedriver frivilligt arbete inom något
eller några av de områden som anges i 1 §.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är
statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första
stycket 3–8.

5 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller
stiftelse som

1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten,

2. är i likvidation eller försatt i konkurs, eller

3. har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en
ansökan enligt denna förordning avser.

Formen för statsbidraget

6 § Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag för sådan
verksamhet som avses i 1 §. Beviljat bidrag får även avse
vissa kostnader för administration av verksamheten.

Ansökan och beslut

7 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning. Beslut fattas en gång per år och avser bidrag för
ett kalenderår.

8 § Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ska vara
skriftlig och göras på en särskild blankett som ges in till
Socialstyrelsen.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig
företrädare för den förening eller stiftelse som ansöker om
bidraget. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som
lämnas där är riktiga.

9 § En ansökan ska innehålla

1. sökandens stadgar eller stiftelseförordnande,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda föreningen eller stiftelsen,

3. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande
sammanställning av räkenskaper, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår,

4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är
målet med aktiviteterna, hur resultat ska följas upp och hur
resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget,

5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, och

6. uppgifter om förekomsten av andra sökta eller beviljade
bidrag.

10 § En sökande ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar
och uppgifter som Socialstyrelsen begär för att kunna pröva
ansökan.

11 § Om en sökande inte lämnar de handlingar eller uppgifter
som följer av 8–10 §§, ska sökanden ges möjlighet att
komplettera sin ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte
följer en uppmaning att komplettera ansökan, får
Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

12 § Vid prövningen av inkomna ansökningar får
Socialstyrelsen prioritera och bevilja de ansökningar som
bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som
anges i 2 §.

Vid prövningen av inkomna ansökningar enligt 1 § 3 bör
Socialstyrelsen prioritera och bevilja de ansökningar som har
bred inriktning mot flera sällsynta diagnoser och syndrom.
Socialstyrelsen får också prioritera och bevilja de
ansökningar från sökande som erbjuder aktiviteter för både
vuxna och barn. Förordning (2014:526).

13 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges

1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,

2. vilka villkor som gäller för bidraget,

3. för vilket år bidraget beviljas, och

4. skälen för den prioritering som gjorts enligt 12 §.

Beslutet ska även innehålla en upplysning om 14, 17 och 18 §§.

Redovisning

14 § En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag
enligt denna förordning ska senast den 30 april året efter
bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en årlig redovisning
som innehåller

1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen
använts till,

2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som kan
antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som
bidraget beviljats för och till det syfte som anges i 2 §, och

3. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

Redovisningen ska göras på en särskild blankett som ges in
till Socialstyrelsen.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av
en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 § Socialstyrelsen ska senast den 30 september året efter
bidragsåret till regeringen lämna en samlad redovisning av de
statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning, uppdelad
på de områden som anges i 1 §. Redovisningen ska innehålla

1. uppgifter om vem eller vilka som har fått statsbidrag, med
hur stort belopp och för vilka mål och aktiviteter,

2. uppgifter om vilka resultat som har uppnåtts och som antas
kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen
beviljats för, och

3. en redogörelse för statsbidragets användning i förhållande
till det syfte som anges i 2 §.

Socialstyrelsen ska vart femte år utvärdera bidragsgivningen
enligt denna förordning och särskilt bedöma hur
bidragsgivningen uppfyller det syfte som anges i 2 §.

Utbetalning

16 § Statsbidrag ska betalas ut halvårsvis med högst hälften
av bidraget för året.

Återbetalning och återkrav

17 § En mottagare av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för de mål eller aktiviteter som det har beviljats
för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i
14 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

18 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
17 § ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får
Socialstyrelsen efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Överklagande

20 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:316

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2013.

2. Äldre beslut gäller fortfarande för statsbidrag som avser
tiden före den 1 januari 2013.

2013:197

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då
förordningen (1994:950) om statsbidrag till
handikapporganisationernas rekreationsanläggningar ska
upphöra att gälla.

2. Denna förordning tillämpas första gången i fråga om
statsbidrag för år 2014.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som
avser tiden före den 1 januari 2014.

2014:526

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om
statsbidrag för år 2015.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som
avser tiden före den 1 januari 2015.