Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

SFS nr
2012:331
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2012-05-31

1 § Skatteverkets huvudkontor är sådant centralt kontaktkontor
som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av
den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om
punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.

2 § Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i
artikel 19 i förordning (EU) nr 389/2012. Verket ska också till
Europeiska kommissionen lämna sådan information som avses i
artikel 34.2 i den förordningen.

3 § Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som
Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket
ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 2 § och enligt artikel
15 i förordning (EU) nr 389/2012.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av
information och annan samverkan se till att det administrativa
samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt den
förordningen bedrivs på ett effektivt sätt.