Förordning (2012:354) om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar

SFS nr
2012:354
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2012-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:414

1 § /Upphör att gälla U:2015-09-02/
Det bevis om försäkring eller annan betryggande säkerhet
som avses i 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska vara utfärdat
av försäkringsbolaget eller den som har ställt ut säkerheten.
Beviset ska innehålla uppgift om

1. fartygets namn, IMO-identifikationsnummer och hemort,

2. redarens namn och den ort där redaren bedriver sin
huvudsakliga verksamhet,

3. försäkringens eller säkerhetens art, omfattning och
giltighetstid, och

4. försäkringsbolagets eller utställarens namn och den ort där
bolaget eller utställaren bedriver sin huvudsakliga verksamhet
samt, i förekommande fall, det verksamhetsställe där
försäkringen har tecknats eller säkerheten har ställts ut.

Om det språk som används i beviset varken är engelska, franska
eller spanska, ska det även finnas med en översättning till
något av dessa språk.

1 § /Träder i kraft I:2015-09-02/
Ett sådant bevis om försäkring eller annan betryggande
säkerhet som avses i 7 kap. 3 § och 15 kap. 32 § andra
stycket sjölagen (1994:1009) ska vara utfärdat av
försäkringsbolaget eller den som har ställt ut säkerheten.

Beviset ska innehålla uppgift om

1. fartygets namn, hemort och IMO-identifikationsnummer
eller, om sådant inte finns, signalbokstäver,

2. redarens namn och den ort där redaren bedriver sin
huvudsakliga verksamhet,

3. försäkringens eller säkerhetens art, omfattning och
giltighetstid, och

4. försäkringsbolagets eller utställarens namn och den ort
där bolaget eller utställaren bedriver sin huvudsakliga
verksamhet samt, i förekommande fall, det verksamhetsställe
där försäkringen har tecknats eller säkerheten har ställts
ut.

Om det språk som används i ett bevis som avses i 7 kap. 3 §
sjölagen varken är engelska, franska eller spanska, ska det
även finnas med en översättning till något av dessa språk. Om
det språk som används i ett bevis som avses i 15 kap. 32 §
andra stycket sjölagen varken är svenska eller engelska, ska
det även finnas med en översättning till något av dessa
språk. Förordning (2015:414).

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel
4a.2 och 4a.15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om
transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid
passagerarbefordran till sjöss. Förordning (2012:670).

3 § En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 eller
4a.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009 görs hos
Transportstyrelsen.

Om ansökan avser ett certifikat enligt artikel 4a.2, ska
ansökan innehålla uppgift om

1. fartygets namn, signalbokstäver och hemort,

2. transportörens namn och den ort där transportören bedriver
sin huvudsakliga verksamhet,

3. fartygets IMO-identifikationsnummer, om sådant finns,

4. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, och

5. försäkringsbolagets eller utställarens namn och den ort där
bolaget eller utställaren bedriver sin huvudsakliga verksamhet
samt, i förekommande fall, det verksamhetsställe där
försäkringen har tecknats eller säkerheten har ställts ut.

Om ansökan avser ett certifikat enligt artikel 4a.15, ska
ansökan innehålla de uppgifter som anges i andra stycket 1–3.
Förordning (2012:670).

4 § En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 i bilaga
I till förordning (EG) nr 392/2009 ska innehålla ett intyg av
försäkringsbolaget eller den som har ställt ut säkerheten. Av
intyget ska det framgå

1. att försäkringen eller säkerheten täcker transportörens
ansvar enligt artikel 4a.1 i bilaga I till förordning (EG) nr
392/2009 med de begränsningar som kan följa av artikel 5 i
förordningen, och

2. att försäkringen eller säkerheten under certifikatets
giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader
från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för
försäkringens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast
om certifikatet har getts in till myndigheten eller ett nytt
certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Förordning (2012:670).

5 § /Upphör att gälla U:2015-09-02/
En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 i bilaga
I till förordning (EG) nr 392/2009 för ett fartyg som inte är
registrerat i en stat som är medlem i Europeiska unionen, ska
ges in till Transportstyrelsen senast trettio dagar innan
fartyget förväntas komma till en svensk hamn.
Förordning (2012:670).

5 § /Träder i kraft I:2015-09-02/
En ansökan om ett certifikat enligt artikel 4a.2 i bilaga
I till förordning (EG) nr 392/2009, i den ursprungliga
lydelsen, för ett utländskt fartyg som inte ska ansöka om
certifikat i en annan stat, ska ges in till
Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget
förväntas komma till en svensk hamn. Förordning (2015:414).

6 § De certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen enligt
artikel 4a.2 och 4a.15 i bilaga I till förordning (EG) nr
392/2009 ska gälla under högst två år från utfärdandet.

När Transportstyrelsen har utfärdat ett certifikat ska
myndigheten sända det till transportören.

7 § /Upphör att gälla U:2015-09-02/
Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av 3–6 §§. Förordning (2012:670).

7 § /Träder i kraft I:2015-09-02/
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av 3–6 §§.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövningen av ansökningar om certifikat.
Förordning (2015:414).