Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur

SFS nr
2012:39
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-01-26

Förordningens tillämpningsområde

1 § Stöd får i enlighet med denna förordning och i mån av
tillgång på medel lämnas för att medfinansiera

1. projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera it-
infrastruktur med hög överföringshastighet, och

2. projekt där man anlägger kanalisation för it-infrastruktur.

Stöd får endast lämnas för att uppfylla krav på att den som
ansöker om stöd enligt en annan förordning (huvudstöd) ska ha
ett beslut om att hela eller delar av den offentliga
nationella medfinansiering som krävs för åtgärden finansieras
av andra offentliga medel än dem som lämnas enligt den
förordningen.

Stöd till projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera
it-infrastruktur med hög överföringshastighet

2 § Stöd får lämnas för att medfinansiera projekt som beviljas
huvudstöd enligt 5 kap. 9 a eller 12 § förordningen (2007:481)
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och som avser att

1. skapa eller underlätta tillgång till it-infrastruktur med
hög överföringshastighet,

2. uppgradera befintlig it-infrastruktur med hög
överföringshastighet, eller

3. bygga ut passiv it-infrastruktur med hög
överföringshastighet.

3 § Stöd får lämnas om

1. de krav som anges i 5 kap. 9 b–9 f och 9 h–10 a §§
förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder är uppfyllda,

2. andra aktörer kommer att få tillgång till it-
infrastrukturen på ett öppet och icke-diskriminerande sätt,
och

3. kanalisationen är robust och driftsäker.

Stöd till projekt där man anlägger kanalisation för
it-infrastruktur

4 § Stöd får lämnas för att medfinansiera projekt som beviljas
huvudstöd enligt förordningen (2008:81) om stöd till
anläggning av kanalisation.

5 § Stöd får lämnas om

1. de krav som anges i 2 § första meningen samt 3, 4, 6 och
10–12 §§ förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av
kanalisation är uppfyllda,

2. andra aktörer kommer att få tillgång till it-
infrastrukturen på ett öppet och icke-diskriminerande sätt,
och

3. kanalisationen är robust och driftsäker.

Ansökan om och utbetalning av stöd

6 § En ansökan om stöd enligt 2 § lämnas till den myndighet
som ska pröva frågan om huvudstöd enligt förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

En ansökan om stöd enligt 4 § lämnas till den myndighet som
ska pröva frågan om huvudstöd enligt förordningen (2008:81) om
stöd till anläggning av kanalisation.

7 § Om den myndighet som har tagit emot en ansökan om stöd
enligt 6 § bedömer att det finns skäl att bevilja huvudstöd,
ska ansökan överlämnas till Post- och telestyrelsen. I annat
fall ska myndigheten avslå ansökan.

Post- och telestyrelsen prövar sådana ansökningar om stöd som
en myndighet har överlämnat enligt första stycket.

8 § Stöd som beviljats enligt 2 § betalas ut efter redovisning
av faktiskt betalda utgifter.

Stöd som beviljats enligt 4 § betalas ut efter det att
projektet genomförts och redovisats.

En ansökan om utbetalning av stöd enligt denna förordning
lämnas in till den myndighet som beslutar om utbetalning av
huvudstödet. Myndigheten ska innan utbetalning medges
kontrollera att stödet gäller avsett ändamål och att sökanden
följt föreskrivna villkor. Om myndigheten konstaterar att det
finns brister i dessa avseenden, ska myndigheten besluta att
inte betala ut stödet och snarast underrätta Post- och
telestyrelsen om sitt beslut.

Övriga bestämmelser

9 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter
har föranlett att stödet beviljats,

2. stödmottagaren på annat sätt har orsakat att stödet
beviljats med för högt belopp,

3. stödmottagaren har brutit mot föreskrivna villkor, eller

4. stödet har använts för något annat än det som avsetts.

10 § Post- och telestyrelsen ska besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka stöd som har betalats ut om någon är
återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Stöd enligt 2 § får inte krävas tillbaka när tio år har gått
från det att stödet betalades ut. Stöd enligt 4 § får inte
krävas tillbaka när fem år har gått sedan stödets storlek har
bestämts slutligt.

11 § I fråga om stöd till projekt för att anlägga, bygga ut
eller uppgradera it-infrastruktur med hög överföringshastighet
ska Post- och telestyrelsen, när fem år förflutit från det att
it-infrastrukturen togs i bruk, kontrollera om vinsten för it-
infrastrukturen under femårsperioden varit högre än den
genomsnittliga vinsten inom motsvarande sektor för samma
period.

Om kontrollen visar att vinsten för it-infrastrukturen under
femårsperioden har varit högre än den genomsnittliga vinsten
inom motsvarande sektor för samma period, ska Post- och
telestyrelsen kräva tillbaka ett belopp som motsvarar den
andel av den högre vinsten som motsvarar stödnivån för it-
infrastrukturprojektet.

Post- och telestyrelsen ska under en period av sju år efter
det att it-infrastrukturen togs i bruk bevaka den prissättning
som tillämpas vid uthyrning av utrymme i den it-infrastruktur
som omfattats av stödet.

12 § Post- och telestyrelsen ska vid domstolar och andra
myndigheter bevaka statens rätt gentemot en stödmottagare.
Post- och telestyrelsen får då efterskänka statens rätt.

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 8 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:39

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2012.

2. Förordningen tillämpas även i ärenden som inletts före
ikraftträdandet.