Förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

SFS nr
2012:409
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2012-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:77

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för verksamhet som belyser de utmaningar som Europeiska
unionen och dess medlemsländer står inför i framtiden.

2 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar
frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2014:76)7

Syftet med statsbidraget

3 § Syftet med statsbidraget är att ge stöd till olika
aktörer för att stimulera en mångsidig debatt kring EU:s
framtidsfrågor när det gäller

1. den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt,

2. demokrati, medborgarinflytande och grundläggande
rättigheter,

3. EU:s globala roll och utvidgning, och

4. reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag.
Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

5 § Statsbidrag får lämnas till ideella föreningar som

1. är självständiga och demokratiskt uppbyggda,

2. bedriver verksamhet utan vinstsyfte sedan minst två år
före ansökan om bidrag,

3. bedriver verksamhet som syftar till kunskapshöjande
insatser eller opinionsbildning i Sverige, och

4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får lämnas även till stiftelser som inte är statliga
eller kommunala och som uppfyller kraven i första stycket
2?4.

6 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller
stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter
hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

7 § Statsbidrag får lämnas endast för verksamhet vars syfte
är att belysa EU:s framtidsfrågor från olika utgångspunkter
och perspektiv genom att

1. ta fram och sprida kvalificerade rapporter, studier,
debattinlägg eller liknande skrivelser, eller

2. anordna seminarier, konferenser eller liknande evenemang.

Verksamhet enligt första stycket som är inriktad på att
utveckla handlingsalternativ när det gäller de utmaningar EU
och dess medlemsländer står inför på kort och lång sikt ska
särskilt prioriteras.

Bidraget får inte användas för administrativa kostnader i
föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

Ansökan

8 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Ansökan får
överföras elektroniskt till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:77).

9 § Ansökan ska innehålla

1. om den sökande är en förening, den sökandes stadgar,

2. om den sökande är en stiftelse, den sökandes
stiftelseförordnande,

3. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda den
sökande,

4. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den
verksamhet som den sökande bedrivit under det senaste
verksamhetsåret,

5. uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser och vad
som är målet med aktiviteterna,

6. en budget för de aktiviteter som ansökan avser, och

7. om den sökande är en förening, uppgift om antalet
medlemmar.

Den sökande är skyldig att på begäran av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de andra handlingar och
uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska
kunna prövas. Förordning (2014:77).

Beslut och utbetalning

10 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ge
företräde till de sökande som bedöms ha bäst förutsättningar
att uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga
förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning. Vid
fördelningen av bidrag ska särskilt bredd när det gäller vilka
aktörer som mottar bidrag och en god spridning av resultaten
beaktas. Förordning (2014:77).

11 § I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska det anges
för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas
med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska det
även anges vilken dag en redovisning enligt 13 § senast ska
vara Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till
handa. Förordning (2014:77).

12 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två
tillfällen.

Redovisning

13 § En förening eller stiftelse som har tagit emot
statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en
ekonomisk redovisning och redogörelse i sak för den verksamhet
som bedrivs eller har bedrivits med stöd av bidraget vid den
tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska
samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur
resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har
beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har
tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara
auktoriserad eller godkänd. Förordning (2014:77).

14 § En förening eller stiftelse som har tagit emot
statsbidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som
myndigheten behöver för att granska en sådan redovisning som
avses i 13 §. Förordning (2014:77).

15 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag
enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka
ändamål. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska
dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande
redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till.
Förordning (2014:77).

Återbetalning och återkrav

16 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i
13 §, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
16 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om
det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller
delvis. Förordning (2014:77).

Bemyndigande

18 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.
Förordning (2014:77).

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.