Förordning (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall

SFS nr
2012:42
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-01-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:996

1 § En kommuns beslut om bidrag till en enskild huvudman för
gymnasieskola eller gymnasiesärskola för sådan utbildning i
fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola som
har påbörjats före den 1 juli 2011 ska avse kalenderår när det
gäller sådant bidrag som avses i 9 kap. 8 a § femte stycket och
9 kap. 8 c § femte stycket (riksprislistan) skollagen
(1985:1100) i deras lydelse enligt lagen (2009:670) om ändring
i skollagen (1985:1100).

Ett beslut om bidrag som avses i första stycket ska grunda sig
på kommunens budget för det kommande kalenderåret och fattas
senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser.
Förordning (2012:996).

2 § Statens skolverk får, i fråga om sådant bidrag som avses i
1 §, meddela föreskrifter om vilka belopp som kommunen ska
betala till en enskild huvudman per elev, program och, i
förekommande fall, inriktning.

När Skolverket meddelar föreskrifter om bidragsbeloppens
storlek enligt riksprislistan ska den berörda kommunens
budgeterade bidragsbelopp eller det berörda landstingets
budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall,
inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. Sådana
föreskrifter ska meddelas senast den 31 januari det kalenderår
som föreskrifterna gäller för. Förordning (2012:996).

3 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för
en kommun eller ett landsting att lämna de uppgifter om
verksamheten som behövs för sådana beslut om bidragsbelopp som
avses i 2 §. Förordning (2012:996).