Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

SFS nr
2012:453
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:637

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Folkhälsomyndighetens verksamhet när det gäller nationella
vaccinationsprogram (vaccinationsregistret).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier. Lag (2013:637).

2 § Uttrycket nationella vaccinationsprogram har i denna lag
samma betydelse som i smittskyddslagen (2004:168).

3 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i Folkhälsomyndighetens verksamhet när det
gäller nationella vaccinationsprogram, om inte annat följer
av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen. Lag (2013:637).

4 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt
denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig
behandlingen.

5 § Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt
denna lag. Lag (2013:637).

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 § Personuppgifter får behandlas för

1. framställning av statistik,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av
nationella vaccinationsprogram, samt

3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i
första stycket får också behandlas för att fullgöra
uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som får behandlas

7 § För de ändamål som anges i 6 § får endast följande
uppgifter behandlas:

1. datum för vaccinationen,

2. den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer,

3. vilket vaccin som har använts,

4. satsnummer,

5. den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen, och

6. den vaccinerades folkbokföringsort.

Uppgiftsskyldighet

8 § Den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen ska
lämna de uppgifter som avses i 7 § 1–5 till
vaccinationsregistret.

Behörighetstilldelning

9 § Folkhälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning
av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret.
Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den
som tilldelats behörigheten ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om tilldelning av behörighet för
åtkomst till uppgifter i registret. Lag (2013:637).

Utlämnande på medium för automatiserad databehandling

10 § Personuppgifter i vaccinationsregistret får lämnas ut på
medium för automatiserad databehandling endast om uppgifterna
ska användas för något av de ändamål som anges i 6 §.

Sekretess

11 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns
bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut
personuppgifter.

Rättelse och skadestånd

12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagen.

Information

13 § Folkhälsomyndigheten ska se till att den enskilde får
information om personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,

2. ändamålen med behandlingen,

3. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller
förordning,

4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller
för uppgifterna och behandlingen,

5. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204),

6. rätten enligt 12 § till rättelse av oriktiga eller
missvisande uppgifter,

7. rätten enligt 12 § till skadestånd vid behandling av
personuppgifter i strid med denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp,

9. vad som gäller i fråga om bevarande, samt

10. att registreringen inte är frivillig.
Lag (2013:637).