Förordning (2012:488) om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning

SFS nr
2012:488
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-06-20

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om lokala kurser
och betyg som kompletterar eller avviker från vad som
föreskrivs i skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108)
om vuxenutbildning när det gäller särskild utbildning för
vuxna på gymnasial nivå samt motsvarande utbildning för
intagna i kriminalvårdsanstalt och motsvarande utbildning med
betygsrätt enligt 5 och 6 kap. förordningen om
vuxenutbildning.

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

2 § Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå får
huvudmannen besluta att inrätta lokala kurser.

En lokal kurs ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom
ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte
tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan.
Huvudmannen beslutar om det antal timmar som undervisningen på
en lokal kurs omfattar. Detta antal får inte understiga
45 timmar.

Första och andra styckena gäller utöver det som föreskrivs i
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

3 § Som betyg inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå ska någon av beteckningarna Godkänt (G) och Väl godkänt
(VG) användas. För den elev som inte uppnår betyget Godkänt
utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

Första stycket gäller i stället för det som föreskrivs i
21 kap. 19 § skollagen (2010:800) och 4 kap. 9 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning.

4 § I 21 kap. 20 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser
om betygskriterier. När det gäller särskild utbildning för
vuxna på gymnasial nivå ska betygskriterierna precisera vilka
kunskaper enligt kursplanen som krävs för att få betyget
Godkänt respektive Väl godkänt. Vid betygssättningen ska
läraren använda dessa betygskriterier.

Huvudmannen beslutar om betygskriterier för lokala kurser.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier
för andra kurser än lokala kurser.

Första–tredje styckena gäller i stället för det som föreskrivs
i 21 kap. 19 § skollagen (2010:800) och 4 kap. 9 §
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt

5 § När det gäller utbildning som motsvarar särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå för intagna i
kriminalvårdsanstalt ska föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och
17–21 §§ och 21 kap. 18 och 20–24 §§ skollagen (2010:800) samt
i 4 kap. 6, 7 och 11, 12, 22, 25 och 26 §§ förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning tillämpas. Dessutom ska 3 § och
4 § första stycket denna förordning tillämpas för sådan
utbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier.

Första och andra styckena gäller i stället för det som
föreskrivs i 5 kap. 15 § första meningen förordningen om
vuxenutbildning.

Utbildning med betygsrätt

6 § När det gäller utbildning som motsvarar särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå enligt 6 kap.
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska föreskrifterna
i 3 kap. 14, 15 och 17–21 §§ och 21 kap. 18 och 20–24 §§
skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 11, 12, 22, 25 och 26 §§
förordningen om vuxenutbildning tillämpas, med undantag av
bestämmelserna om gymnasiearbete, delkurser, examensbevis,
orienteringskurser och individuella kurser. Dessutom ska 3 §
och 4 § första stycket denna förordning tillämpas för sådan
utbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier.

Första och andra styckena gäller i stället för det som
föreskrivs i 6 kap. 16 § första meningen förordningen om
vuxenutbildning.

Övergångsbestämmelser

2012:488

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och gäller
till och med juni 2013.

2. Förordningen ska tillämpas på kurser och delkurser som
påbörjas efter utgången av juni 2012, dock senast före
utgången av juni 2013.