Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

SFS nr
2012:492
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:638

Lagens innehåll

1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att lämna
exemplar av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt
för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk
(pliktexemplar).

Vad som sägs i 3–9 §§ gäller inte för myndigheter. Föreskrifter
om deras skyldighet att lämna pliktexemplar finns i 14–16 §§.

Elektroniskt material

2 § I denna lag förstås med elektroniskt material en avgränsad
enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild
som har ett på förhandbestämt innehåll som är avsett att
presenteras vid varje användning.

Pliktexemplar

3 § Av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för
allmänheten här i landet genom överföring via nätverk ska ett
pliktexemplar lämnas till Kungl. biblioteket inom tre månader
från tillgängliggörandet.

Skyldigheten enligt första stycket gäller dock bara om

1. tillgängliggörandet haft grundlagsskydd enligt 1 kap. 6 §
eller 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen, eller

2. ett företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt
material eller andra yttranden har låtit framställa det
elektroniska materialet och tillgängliggörandet har skett på
det sätt som avses i 1 kap. 9 § första stycket
yttrandefrihetsgrundlagen av framställaren eller av ett företag
för yrkesmässigt tillhandahållande av elektroniskt material
eller andra yttranden.

4 § Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller bara för
elektroniskt material som rör svenska förhållanden.

Ett elektroniskt material anses röra svenska förhållanden, om
materialet

1. i en inte obetydlig omfattning innehåller svenska,

2. innehåller verk av en svensk upphovsman eller framförande av
en svensk konstnär, eller

3. huvudsakligen riktar sig till allmänheten här i landet.

Har elektroniskt material som rör svenska förhållanden ett
direkt samband med annat elektroniskt material, ska även det
senare materialet anses röra svenska förhållanden.

Vem som ska lämna pliktexemplar

5 § Pliktexemplar av elektroniskt material som någon som är
etablerad här i landet har låtit framställa ska lämnas av
denne. I annat fall ska pliktexemplar lämnas av den som har
låtit göra materialet tillgängligt för allmänheten här i landet
om denne är etablerad här.

Undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar

Obetydligt innehåll

6 § Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för
elektroniskt material som har ett obetydligt innehåll i det
sammanhang det har gjorts tillgängligt.

Kommersiella annonser

7 § Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för
elektroniskt material som utgör eller ingår i en kommersiell
annons från någon annan än den som ska lämna pliktexemplar.

Parallellpublicering

8 § Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte för
elektroniskt material som har samma eller i allt väsentligt
samma innehåll som

1. redan lämnat elektroniskt material, eller

2. något som ska lämnas enligt lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument.

Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte heller för
elektroniskt material som utgör utdrag ur

1. redan lämnat elektroniskt material, eller

2. sådant som ska lämnas enligt lagen om pliktexemplar av
dokument.

Är redan lämnat elektroniskt material försett med sådant skydd
som gör det omöjligt eller påtagligt svårt att bevara
innehållet i det, ska dock pliktexemplar lämnas av ett senare
tillgängliggjort elektroniskt material som saknar sådant skydd.

Ytterligare undantag

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lämna
pliktexemplar.

Hur pliktexemplar ska lämnas

10 § Varje pliktexemplar av elektroniskt material ska lämnas på
en databärare i det logiska format som det har gjorts
tillgängligt i via nätverk. Har ett elektroniskt material
samtidigt gjorts tillgängligt i flera olika logiska format, ska
pliktexemplar lämnas i det format som kan anses mest lämpat för
långtidsbevaring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
enskilda fall besluta om att skyldigheten att lämna
pliktexemplar får fullgöras på annat sätt.

11 § När ett pliktexemplar av elektroniskt material lämnas ska
det vara åtföljt av information om

1. tillgängliggörandet av det elektroniska materialet,

2. det elektroniska materialets logiska format,

3. koder eller liknande som kan krävas för att på avsett vis ta
del av innehållet i det elektroniska materialet, och

4. det elektroniska materialets samband med annat elektroniskt
material som ska lämnas enligt denna lag eller sådant som ska
lämnas enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Vite

12 § Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar
med tillhörande information enligt 2–11 §§ kan av den myndighet
som regeringen bestämmer föreläggas att vid vite fullgöra sin
skyldighet.

Överklagande

13 § Beslut om vite enligt 12 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten. Andra beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar

14 § En kommunal myndighet eller en statlig myndighet under
regeringen som har låtit framställa en promemoria, en rapport,
en utredning, en vägledning eller någon annan liknande
publikation och som låter göra den tillgänglig för allmänheten
här i landet genom överföring via nätverk i form av en
avgränsad enhet av en elektronisk upptagning, ska lämna ett
pliktexemplar av handlingen till Kungl. biblioteket inom tre
månader från tillgängliggörandet.

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten för
kommunala myndigheter att lämna pliktexemplar enligt 14 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
också meddela föreskrifter om att skyldigheten för kommunala
myndigheter att lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt
än som anges i 10 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar sådana föreskrifter som avses i första stycket i fråga
om Regeringskansliet och andra statliga myndigheter under
regeringen.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att
lämna pliktexemplar enligt 14 §.

Övergångsbestämmelser

2012:492

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Lagen tillämpas på elektroniskt material som görs
tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring
via nätverk efter den 31 december 2014 om inte annat anges i
punkt 3 eller 4. Lag (2013:638).

3. För

a) den som den 1 juli 2012 har tillstånd att sända tv till
hela landet enligt 4 kap. 3 § radio- och tv-lagen (2010:696)
eller äldre lagstiftning,

b) den som den 1 juli 2012 har tillstånd av regeringen att
sända ljudradioprogram till hela landet enligt 11 kap. 1 §
första stycket radio- och tv-lagen eller äldre
lagstiftning,

c) den som den 1 juli 2012 har tillstånd
enligt 13 kap. radio- och tv-lagen eller äldre lagstiftning
att sända kommersiell radio eller lokalradio med Göteborg som
sändningsområde,

d) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio
dagstidningar som hade den största genomsnittliga upplagan
per utgivningsdag under 2011,

e) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio tidskrifter
som hade den största genomsnittliga upplagan per
utgivningsdag under 2011, och

f) Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs
universitet, Universitetskanslersämbetet, Karolinska
institutet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Socialstyrelsen,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk,
Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och
Trafikanalys tillämpas lagen på elektroniskt material som
görs tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den
31 mars 2013. Lag (2013:638).

4. För Folkhälsomyndigheten tillämpas lagen på elektroniskt
material som görs tillgängligt på det sätt som anges i
punkt 2 efter den 31 december 2013 och på elektroniskt
material som Statens folkhälsoinstitut har låtit göra
tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31
mars 2013. Lag (2013:638).