Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

SFS nr
2012:509
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-06-28

1 § Statens skolinspektion får efter ansökan besluta om
tillstånd för sådana enskilda huvudmän för internationella
skolor som avses i 2 § att sätta betyg, anordna prövning samt
utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de bestämmelser
som gäller för gymnasieskolan om de villkor som anges i 3 § är
uppfyllda.

2 § Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för
en internationell skola som

1. har förklarats berättigad till sådant bidrag som avses i
24 kap. 6 § skollagen (2010:800), och

2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och
kursplaner.

3 § Tillstånd får lämnas om huvudmannen

1. anger vilket eller vilka nationella program som ansökan om
att utfärda gymnasieexamen avser,

2. visar vilka delar i utbildningen som är likvärdiga med den
kurs eller det gymnasiearbete som ett betyg avser och hur
utbildningen uppfyller kraven för gymnasieexamen, och

3. även i övrigt visar att utbildningen utformats så att
betygen blir likvärdiga med betyg satta i gymnasieskolan.

Vid bedömning av om huvudmannen uppfyller kraven enligt första
stycket 2 och 3 får utökad undervisning i förhållande till den
utländska läroplanen och kursplanen beaktas.

Som stöd för bedömningen enligt denna paragraf ska Statens
skolinspektion inhämta yttrande från Statens skolverk.

4 § En huvudman som har fått tillstånd ska

1. använda nationella prov i den utsträckning som är
föreskriven för gymnasieskolan, och

2. föra betygskatalog och utfärda utdrag ur denna enligt 8 kap.
8 och 9 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).

5 § Statens skolinspektion ska besluta att återkalla
tillståndet om

1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda,
eller

2. huvudmannen inte följer vad som föreskrivs i 4 §.

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2012:509

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012 och
tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.