Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

SFS nr
2012:515
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2012-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1544

Uppgifter

1 § Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i
de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens
utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp
statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

2 § Myndigheten ska särskilt verka för konstnärligt och
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör

1. teater, dans, musik och annan scenkonst,

2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,

3. bild och form samt museer och utställningar,

4. regional kulturverksamhet,

5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur,
och

6. andra kulturella ändamål.

3 § Myndigheten ska också

1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte
och samverkan inom hela kulturområdet,

2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och
ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och
interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet,

3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens
verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda aktörer,

4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet representera staten i dialogen
med berörda landsting och kommuner,

5. pröva frågor om utställningsgarantier enligt förordningen
(1998:200) om statliga utställningsgarantier,

6. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091)
om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,

7. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,

8. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,

9. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet,
och

10. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Förordning (2014:1544).

4 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1–3 §§ får den
åta sig uppdrag inom sitt verksamhetsområde, i den mån det inte
snedvrider konkurrensen på marknaden.

Samverkan

5 § Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, landsting
och kommuner med ansvar enligt förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statliga bidrag till regional
kulturverksamhet samt med institutioner, det civila samhället
och andra aktörer.

Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och
lärande mellan lokala, regionala, nationella och
internationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse
för kulturens utveckling.

Rapportering

6 § Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa
verksamhetens kvantitativa och kvalitativa resultat.

Följande ska följas upp och redovisas:

1. den statliga bidragsgivningen och övrig främjande
verksamhet, per konst- och kulturområde,

2. hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom
medfinansiering av landsting, kommuner och andra aktörer, och

3. hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de
nationella kulturpolitiska målen.

Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser
inom myndighetens ansvarsområde kan förbättras och
effektiviseras.

7 § Utöver rapportering enligt 6 § ska myndigheten följa upp
och senast den 30 juni varje år redovisa följande till
regeringen:

1. utfallet av svenska ansökningar till EU:s kultur- och
medieprogram Kreativa Europa 2014–2020,

2. utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som
beviljats stöd från Europeiska struktur- och
investeringsfonderna 2014–2020 inklusive projekt inom de
territoriella samarbetsprogrammen, och

3. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.

Redovisningen enligt punkten 2 ska ske i samarbete med
Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och
Riksarkivet.

Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni
vartannat år redovisa det regionala utfallet av andra
kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet till
regeringen. Förordning (2014:1524).

Ledning

8 § Myndigheten leds av en styrelse.

9 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

10 § Inom myndigheten finns ett samverkansråd med uppgift att
samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen
för kultursamverkansmodellen. Generaldirektören är ordförande i
samverkansrådet. Regeringen bestämmer vilka statliga
myndigheter och nationella institutioner som ska ingå i
samverkansrådet.

11 § Inom myndigheten finns en särskild jury som har hand om
nomineringen och beslutar om pristagare enligt förordningen
(2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

15 § Myndigheten ska ta ut avgifter för sådan verksamhet som
avses i 4 § och får disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.