Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

SFS nr
2012:516
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2012-06-28

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på
medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald,
kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull
utveckling inom det fria kulturlivet.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en

1. aktör som är verksam i Sverige inom teater, dans och musik
eller annan scenkonstrelaterad verksamhet,

2. fonogramproducent som är verksam i Sverige,

3. fonogramproducent som är verksam i ett annat nordiskt land
och som ger ut samisk musik,

4. aktör enligt 1 samt lokala och regionala teater-, dans- och
musikinstitutioner för samverkan med komponister, och

5. fonogramproducent eller annan aktör verksam i Sverige som
deltar i internationell eller interkulturell kulturverksamhet.

Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör
Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell
kulturverksamhet avses verksamhet som främjar etnisk och
kulturell mångfald i Sverige.

4 § Statsbidrag får lämnas till verksamhet av professionell art
i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

5 § Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och
enskilda näringsidkare.

6 § Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som har även
annan finansiering. Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn
tas till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

7 § Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller
som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

8 § Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning.

9 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in
till Statens kulturråd.

10 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa
ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för
redovisning enligt 11 § anges.

Redovisning

11 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning
ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts och
vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

12 § Statens kulturråd får besluta att ett beviljat statsbidrag
tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget
har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

13 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats
för,

4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 11 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

14 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens
kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget.

15 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet.

16 § Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt
eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 14 §
eller ett krav på ränta enligt 15 §.

Bemyndigande

17 § Statens kulturråd får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:516

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013, då
förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och
musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper och
förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och
utgivning av fonogram ska upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för
statsbidrag som har beviljats före den 1 januari 2013.