Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

SFS nr
2012:517
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2012-06-28

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till kulturella ändamål.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på
medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja ett kulturutbud
av hög kvalitet som bidrar till att uppfylla de nationella
kulturpolitiska målen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till

1. kulturverksamhet som bedrivs i Sverige,

2. en aktör verksam i Sverige som deltar i internationell
eller interkulturell kulturverksamhet, och

3. internationell kulturverksamhet som bedrivs av en samisk
organisation.

Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör
Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell
kulturverksamhet avses verksamhet som främjar etnisk och
kulturell mångfald i Sverige.

4 § Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag eller
projektbidrag.

5 § Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och
enskilda näringsidkare.

6 § Statsbidrag får lämnas till

1. verksamhet av professionell art, och

2. amatörkulturell verksamhet och nationella minoriteters
kulturverksamhet, om verksamheten är av nationell
kulturpolitisk betydelse.

7 § Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som har även
annan finansiering. Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas
till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

8 § Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller
som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

9 § Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt
denna förordning.

10 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in
till Statens kulturråd.

11 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa
ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för
redovisning enligt 12 § anges.

Redovisning

12 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning
ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts och
vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

13 § Statens kulturråd får besluta att ett beviljat
statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas
att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

14 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats
för,

4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 12 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

15 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska
Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget.

16 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 15 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet.

17 § Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt
eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 15 §
eller ett krav på ränta enligt 16 §.

Bemyndigande

18 § Statens kulturråd får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:517

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013, då
förordningen (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål
och förordningen (2008:556) om statsbidrag till internationell
och interkulturell kulturverksamhet ska upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för
statsbidrag som har beviljats före den 1 januari 2013.