Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

SFS nr
2012:520
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:226

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

– forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande, och

– ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt
förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.
Förordning (2013:506).

2 § Denna förordning innehåller
bestämmelser om hur elektorer till elektorsförsamlingar utses
och om elektorsförsamlingarnas val av de ledamöter som inte
utses av regeringen till

– styrelsen för Vetenskapsrådet,

– ämnesråden,

– styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd, och

– forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande. Förordning (2013:506).

Elektorsförsamling

3 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter
till varje forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för
Vetenskapsrådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd
vars ämnesområde de representerar.

Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd samt för Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande ska även välja
personliga ersättare för de valda ledamöterna.
Förordning (2013:506).

3 § /Träder i kraft I:2015-06-01/
Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter
till varje forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för
Vetenskapsrådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd
vars ämnesområde de representerar.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande ska även välja personliga
ersättare för de valda ledamöterna. Förordning (2015:226).

4 § Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165
elektorer, varav 55 elektorer för ämnesområdet humaniora och
samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesområdet medicin och
hälsa samt 55 elektorer för ämnesområdet natur- och
teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv
och välfärd ska bestå av 55 elektorer och
elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.
Förordning (2013:506).

Elektorer

Regioner

5 § Beslut att utse elektorer ska beredas av de universitet
och högskolor som bildar de regioner som anges i bilagan till
denna förordning. Inom varje region ansvarar följande
universitet för att elektorer utses.

Region 1: Uppsala universitet

Region 2: Lunds universitet

Region 3: Göteborgs universitet

Region 4: Stockholms universitet

Region 5: Umeå universitet

Region 6: Linköpings universitet

Fördelning av elektorer mellan regioner

6 § Regeringen beslutar hur många av de elektorer som avses i
4 § som varje ansvarigt universitet enligt 5 § ska besluta om
inom respektive region enligt 9 §.

7 § Vetenskapsrådet ska, efter samråd med övriga
forskningsråd, inför det att elektorer utses lämna ett
underlag till regeringen i fråga om fördelningen av elektorer
enligt 6 §. Underlaget ska grundas på den officiella
statistiken för högskoleväsendet enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken. Av underlaget ska de
uppgifter framgå som anges i 8 §. Förordning (2012:734).

8 § I det underlag som Vetenskapsrådet ska lämna enligt 7 §
ska det för varje forskningsråd anges vilka
forskningsämnesgrupper i den officiella statistiken för
högskoleväsendet som omfattas av forskningsrådets
ansvarsområde. I fråga om Vetenskapsrådet ska detta anges för
varje ämnesområde.

Utifrån den officiella statistiken för högskoleväsendet de
senaste tre åren ska därefter följande personer inom de
angivna forskningsämnesgrupperna vid de universitet och
högskolor som anges i bilagan till denna förordning redovisas
och räknas om till motsvarande heltidsanställda:

1. professorer,

2. lektorer, och

3. andra anställda som har doktorsexamen eller konstnärlig
doktorsexamen och som forskar och undervisar.

Antalet motsvarande heltidsanställda inom de angivna
forskningsämnesgrupperna ska sammanställas och redovisas för
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande och för ämnesråden. Elektorerna ska
redovisas utifrån en fördelning mellan regionerna i
proportion till antalet motsvarande heltidsanställda inom
respektive region. Förordning (2013:506).

Fördelning av elektorer inom regionen

9 § Det universitet som enligt 5 § ansvarar för att elektorer
utses i en region ska, efter att ha hört övriga universitet
och högskolor som ingår i regionen, besluta hur många
elektorer varje universitet och högskola inom regionen ska
utse.

De elektorer som utses inom regionen bör

– vara representativt fördelade i förhållande till antalet
vetenskapligt och konstnärligt kompetenta lärare vid
respektive universitet och högskola som anges i bilagan till
denna förordning,

– ha en representativ ämnesmässig spridning, och

– vara jämnt fördelade mellan könen.

10 § Det universitet som anges i 5 § ska underrätta
forskningsråden och de universitet och högskolor som ingår i
regionen om vilka personer som har utsetts till elektorer.

Ersättare

11 § För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet som elektor och ersättare

12 § Behöriga att vara elektorer och ersättare är personer med
vetenskaplig eller konstnärlig kompetens vid de universitet
och högskolor som anges i bilagan till denna förordning.

13 § För att en person som avses i 12 § ska vara behörig krävs
det också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete
utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller
ämnesråd som personen ska delta i val till.

14 § En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare
i mer än en elektorsförsamling.

15 § Varje universitet och högskola som anges i bilagan till
denna förordning avgör om de personer som har föreslagits som
elektorer och ersättare är behöriga enligt 12-14 §§.

Behörighet att utse elektorer

16 § Elektorerna ska utses av personer med vetenskaplig eller
konstnärlig kompetens vid de universitet och högskolor som
anges i bilagan till denna förordning.

Valbarhet som ledamot och ersättare i forsknings- och ämnesråd

17 § Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och
ämnesråd är den som har hög vetenskaplig eller konstnärlig
kompetens.

18 § En person får inte väljas till ledamot eller ersättare i
mer än en styrelse eller ett råd som omfattas av denna
förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara
ledamot i ett ämnesråd eller forskningsråd.

Elektorsförsamlingarnas val

Valberedningen

19 § Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande
och en valberedning. En valberedning ska ha en jämn
könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

20 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Valberedningarna ska senast två veckor före valet
föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande ska även föreslå ersättare.
Förordning (2013:506).

20 § /Träder i kraft I:2015-06-01/
Valberedningarna ska senast två veckor före valet
föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande ska även föreslå ersättare.
Förordning (2015:226).

21 § En valberednings förslag till ledamöter och förslag till
ersättare ska ha en sammansättning som är representativ i
förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd
eller ämnesråd som förslaget avser.

Förslaget till ledamöter och förslaget till ersättare ska, om
det inte finns särskilda skäl, ha en jämn könsfördelning.

22 § Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och
deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

23 § Elektorsförsamlingen ska välja ledamöter vid ett
valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på tid
och plats som bestäms av det forskningsråd som
elektorsförsamlingen hör till.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska
elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar
ersättaren att träda in i elektorns ställe.

24 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag
presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får
föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd samt för Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande får även föreslå
ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i
valberedningens förslag eller som har föreslagits vid
sammanträdet. Förordning (2013:506).

24 § /Träder i kraft I:2015-06-01/
Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag
presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får
föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande får även föreslå
ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i
valberedningens förslag eller som har föreslagits vid
sammanträdet. Förordning (2015:226).

Val

25 § Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex
ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas
vetenskapliga och konstnärliga kompetens bör representera de
större ämnesområdena.

Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde
nio ledamöter till ämnesrådet för detta ämnesområde.

26 § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd respektive elektorsförsamlingen för
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga
ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen
avser. Förordning (2013:506).

26 § /Träder i kraft I:2015-06-01/
Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd väljer sju ledamöter.
Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och
personliga ersättare för de valda ledamöterna.
Förordning (2015:226).

27 § Vetenskapsrådet får, efter att ha hört Forskningsrådet
för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande, meddela närmare
föreskrifter om hur val av ledamöter och ersättare ska
genomföras. Förordning (2013:506).

28 § Forskningsråden ska efter det att valen har genomförts
underrätta regeringen om vilka som har valts till ledamöter.

Överklagande

29 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse
elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet
Örebro universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Mälardalens högskola

Region 2

Lunds universitet
Linnéuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Malmö högskola

Region 3

Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Chalmers tekniska högskola AB

Region 4

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Handelshögskolan i Stockholm

Region 5

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet

Region 6

Linköpings universitet
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Förordning (2013:926).