Förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

SFS nr
2012:540
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2012-07-19

Förordningens tillämpningsområde

1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas, i mån av
tillgång på medel, till företag för kostnader för bedövning
och smärtlindring av grisar vid kastrering eller för
vaccinering mot galtlukt.

Allmänna villkor för stöd

2 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av
mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr
1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre
betydelse inom sektorn för produktion av
jordbruksprodukter.

I förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre
betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter
och fiskerisektorn finns bestämmelser om statligt stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av
jordbruksprodukter.

3 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till
företag i svårigheter i den mening som avses i Gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter.

4 § Stöd får lämnas med högst 100 procent av godkända
kostnader för åtgärden.

Handläggningen av stödet

5 § Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.

6 § Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som
behövs för att tillgodose syftet med stödet eller som
behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.

Villkoren ska framgå av beslutet.

Återbetalning och återkrav

7 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. villkor för stödet inte har följts.

8 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 7
§, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får
Jordbruksverket efterge återkravet helt eller delvis.

9 § Ett beslut om återkrav enligt 8 § ska fattas inom 10 år
från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl för det, får Jordbruksverket
besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndiganden

11 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter
om villkor för stöd. Jordbruksverket får meddela
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.