Förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

SFS nr
2012:545
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:226

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av
tillgång på medel, får ges för planeringsinsatser i syfte
att klarlägga om sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket
miljöbalken finns i kommunen.

Förutsättningar för stöd

2 § Stöd får ges till en kommun som

1. har ett område i strandnära läge som inte enligt 7 kap.
18 e § första stycket 4 miljöbalken är undantaget från
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen,

2. avser att klarlägga förutsättningarna för att i en
översiktsplan ange områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen i kommunen, och

3. avsätter de medel eller andra resurser som, utöver
stödet, behövs för planeringsinsatsen.

3 § Stöd får ges till en länsstyrelse som avser att, i
samverkan med de berörda kommunerna i länet, medverka till
att klarlägga förutsättningarna för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen i kommunerna.

4 § Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting
som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län som avser att, i samverkan med länsstyrelsen
och de berörda kommunerna i länet, medverka till att
klarlägga förutsättningarna för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen i kommunerna.

5 § Stöd får ges för planeringsinsatser som stödmottagaren
avser att slutföra före april 2017 och som omfattar
framtagande av ett planeringsunderlag som har betydelse för
sådan planläggning som avses i 3 kap. 5 § 6 plan- och
bygglagen (2010:900). Förordning (2014:226).

Stödets storlek

6 § Stödet ska uppgå till 50 procent av den beräknade
kostnaden för insatsen, om inte en annan storlek på stödet
är motiverad med hänsyn till

1. planeringsinsatsens komplexitet i fråga om användningen
av de berörda mark- eller vattenområdena,

2. behovet av mellankommunal samverkan när flera kommuner
berörs av en redovisning av ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen,

3. omfattningen av de demokratiska förankringsprocesserna i
de berörda kommunerna, eller

4. andra särskilda skäl.

Prövningen av ett stödärende

7 § Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en
sådan stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter
en gemensam ansökan av

1. kommuner som deltar i en mellankommunal samverkan,

2. länsstyrelser som samverkar, eller

3. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
som samverkar med en eller flera länsstyrelser och
kommuner.

Boverket ska ge Naturvårdsverket och de berörda
länsstyrelser som inte är sökande tillfälle att yttra sig
över ansökan. I berörda län ska även samverkansorgan enligt
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett
landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ges tillfälle att yttra sig
över ansökan som kommit in från en eller flera kommuner
respektive från en eller flera länsstyrelser.

8 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket
senast den 31 december 2016.

9 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om vid vilken tidpunkt som stödmottagaren ska lämna en
sådan slutrapport som avses i 13 § första stycket till
Boverket,

2. om sista dag för begäran om utbetalning av stödet, och

3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

10 § Första utbetalningen av stödet får

1. uppgå till högst 50 procent av det beslutade stödet till
stödmottagaren, och

2. göras efter det att beslut om stöd har fattats av
Boverket.

Övriga utbetalningar får göras efter begäran av
stödmottagaren och först efter det att slutrapport enligt
13 § första stycket har kommit in till Boverket.

11 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in
till Boverket senast den 31 mars 2017, om inte Boverket
beslutar annat.

12 § Boverket får besluta att inte betala ut fortsatt stöd

1. om stödet har använts för något annat ändamål än det
varit avsett för, eller

2. om villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Uppföljning och utvärdering av slutförda planeringsinsatser

13 § När en planeringsinsats har slutförts ska
stödmottagaren i en slutrapport redovisa hur arbetet med
planeringsinsatserna har bedrivits och vilka resultat som
uppnåtts till Boverket.

Stödmottagaren ska även sända en kopia av slutrapporten
till Naturvårdsverket.

14 § Boverket ska följa upp och utvärdera
planeringsinsatserna och senast den 31 december 2018
redovisa detta i en rapport till regeringen.

15 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket
som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som
avses i 14 §.

Återbetalning och återkrav

16 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat sådan slutrapport som avses i
13 § första stycket, eller

5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

17 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt
16 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får
Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

18 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.

Överklagande

19 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:545

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012 och
tillämpas på planeringsinsatser som har utförts efter
utgången av 2011.