Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket

SFS nr
2012:546
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1333

Uppgifter

1 § Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om

1. byggd miljö,

2. hushållning med mark- och vattenområden,

3. fysisk planering,

4. byggande och förvaltning av bebyggelse,

5. boende, och

6. bostadsfinansiering.

Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av
statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

2 § Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för

1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra
berörda,

2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala,
ekologiska och ekonomiska dimensionen,

3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den
bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande,

4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta
fram underlag för tillämpningen av 3–5 kap. och 6 kap. 19–21 §§
miljöbalken samt plan- och bygglagen (2010:900), och

5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem
som innefattar främjandet av användningen av solvärmeteknik, en
god hushållning med energi i bebyggelsen och en
planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den
planeringsram som riksdagen har beslutat.

3 § Boverket ska särskilt

1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och
utveckling,

2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet
kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar och äldre samt
för integration, boendesegregation, folkhälsa och
jämställdhet,

3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra
berörda aktivt ge råd och stöd,

4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i
enlighet med lagar och förordningar,

5. utveckla en fördjupad förståelse för bostadsmarknaders
funktionssätt,

6. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på
bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på
regional nivå,

7. träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid
omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt
bostadsföretag samt göra uppföljningar och utvärderingar
avseende stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,

8. följa och analysera tillämpningen av plan- och
bygglagstiftningen och lagstiftningen om energideklaration
för byggnader,

9. i förekommande fall upprätta och förvalta register över
energideklarationer,

10. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt
följa och analysera tillämpningen av dessa,

11. följa utvecklingen av frågor inom verkets
verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för att
syftet med regler och andra styrmedel ska nås, och

12. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga
stöd och bidrag som Boverket har ett centralt
administrationsansvar för, redogöra för resultat och
fördelning när det gäller stöden och bidragen samt informera
om dem. Förordning (2013:46).

4 § Boverket ska bistå regeringen med analyser och utredningar
inom sitt verksamhetsområde.

5 § Boverket ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för
medborgare och företag.

Kreditgarantier och bostadsfinansiering

6 § Boverket har vidare till uppgift att

1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som Statens
bostadskreditnämnd eller Boverket utfärdat,

2. bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad samt
vid förvärv av bostäder stöds i tillräcklig omfattning av
statliga kreditgarantier och ta de initiativ som behövs i detta
syfte, och

3. erbjuda marknadskompletterande rådgivning kring finansiering
av bostäder till mindre och medelstora byggherrar.

Funktionshindersfrågor

7 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
funktionshindersfrågor med anknytning till sitt
verksamhetsområde.

Boverket ska inom ramen för ansvaret enligt första stycket vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra
berörda parter.

Miljö- och hälsofrågor

8 § Boverket ska

1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål
för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets
utveckling, och

2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga
om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Boverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket
rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs.

8 a § Boverket ansvarar för att vägleda kommuner och andra
när det gäller hur hänsyn bör tas till buller och andra
hälsofrågor vid planering för och byggande av bostäder enligt
plan- och bygglagstiftningen. Förordning (2013:46).

Kommunala markanvisningar

8 b § Boverket ska ge råd och stöd om, följa upp och
analysera samt årligen sammanställa erfarenheterna från
tillämpningen av lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar.

Sammanställningen ska lämnas till regeringen.
Förordning (2014:1333).

Internationella frågor

9 § Boverket ska delta i det arbete inom sitt verksamhetsområde
som regeringen bedriver inom EU och internationellt.

Boverket ska särskilt

1. bidra med underlag och expertkunskap,

2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och
rapportera från mötena,

3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder
samt bedriva utvecklingssamarbete,

4. följa, redovisa och medverka i internationellt samarbete som
syftar till att harmonisera regler för byggnader och
byggprodukter,

5. ansvara för samordning och stöd vid arbete med EU-
rättsakter,

6. ansvara för internationell rapportering inom sitt
ansvarsområde,

7. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper
tidigt bedöma konsekvenserna av viktigare förslag och ge
berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter till verket,

8. löpande följa och redovisa hur fysisk samhällsplanering och
bebyggelseutveckling, bostadsfrågor och förutsättningarna för
den nationella bostadspolitiken utvecklas inom EU,

9. uppmärksamma förslag till nya och ändrade EU-regler,
rättsutvecklingen i övrigt samt följa annan utveckling inom EU
som kan ha betydelse för den svenska bostadssektorn, och

10. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag
till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning
av förslaget till Regeringskansliet.

10 § Boverket ska

1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med
inriktning på bostadsmarknader och byggande i ett nordiskt
perspektiv, och

2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas
utveckling när det gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas
olika förutsättningar och andra orsaker till skillnaderna.

11 § Boverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad
till myndighetens verksamhetsområde enligt 1 § och med de
begränsningar i övrigt som följer av denna instruktion eller
någon annan förordning.

Ledning

12 § Boverket leds av en myndighetschef.

13 § Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tolv ledamöter.

Särskilda funktioner och organ

Analysfunktion för plan-, bygg- och bostadsfrågor

14 § Vid Boverket ska det finnas en särskild analysfunktion för
sådana plan-, bygg- och bostadsfrågor som är av betydelse för
bostadsbyggande och boende.

Samlingslokaldelegation

15 § Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett
särskilt beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt
stöd till allmänna samlingslokaler, vissa icke-statliga
kulturlokaler och folkparksteatrar.

Delegationen avgör inte ärenden som rör regelgivning eller
förslag till anslagsframställningar.

16 § Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och
högst åtta andra ledamöter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

17 § Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför
myndighetschefen.

18 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att
Samlingslokaldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt
för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet
bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

19 § Generaldirektören är myndighetschef.

20 § Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i
Samlingslokaldelegationen för en bestämd tid. Delegationen
utser inom sig en vice ordförande.

Personalansvarsnämnd
21 § Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 § Boverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

23 § Boverket får ta ut avgift för den verksamhet som anges i
11 §, besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna.