Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013

SFS nr
2012:558
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken
till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2013.