Förordning (2012:562) om inkomstbasbelopp för år 2013

SFS nr
2012:562
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26
och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 56 600 kronor för år
2013.