Förordning (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

SFS nr
2012:565
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2012-08-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:112

Allmän bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en
nordisk arresteringsorder.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen.

Det inledande förfarandet

2 § Om en nordisk arresteringsorder har skickats till en
åklagare som inte är behörig att handlägga ärendet, ska den
lämnas över till en behörig åklagare. Den behöriga åklagaren
ska underrätta den utfärdande myndigheten om åtgärden.

3 § Den eftersökte ska underrättas om innehållet i den
nordiska arresteringsordern så snart som möjligt efter att
han eller hon har anträffats. Samtidigt ska han eller hon få
skriftlig information om sin möjlighet att lämna sådant
samtycke som avses i 3 kap. 5 § lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
och om innebörden av ett sådant samtycke.
Förordning (2014:264).

4 § Om överlämnande begärs för en gärning på
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
områden, ska åklagaren samråda med och vid behov inhämta
yttrande från Justitiekanslern.

Begäran om verkställighet i Sverige av en frihetsberövande
påföljd

5 § När den som eftersöks för verkställighet av en
frihetsberövande påföljd är svensk medborgare eller vid tiden
för gärningen stadigvarande har vistats i Sverige sedan minst
två år, ska åklagaren, eller på uppdrag av åklagaren den
polisman som biträder vid utredningen, fråga den eftersökte om
han eller hon begär att påföljden ska verkställas i Sverige.

Den eftersökte ska upplysas om innebörden av att påföljden
verkställs i Sverige.

En begäran om att påföljden ska verkställas i Sverige ska
lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av
riksåklagaren.

6 § Om den eftersökte begär att påföljden ska verkställas
i Sverige, ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande
myndigheten om den eftersöktes begäran.

Åklagaren ska underrätta Kriminalvården om den eftersöktes
begäran att påföljden ska verkställas i Sverige.

Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
har avslagit en begäran om överlämnande, ska åklagaren
omedelbart underrätta Kriminalvården.
Förordning (2015:112).

7 § Har upphävts genom förordning (2015:112).

8 § Har upphävts genom förordning (2015:112).

9 § Har upphävts genom förordning (2015:112).

Samtycke och medgivande

10 § Samtycke och medgivande som avses i 3 kap. 5 § lagen
(2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder lämnas till åklagaren. Återkallelse av
lämnat samtycke eller medgivande lämnas till åklagare eller
till en polisman.

Samtycket och medgivandet samt återkallelse av sådant samtycke
eller medgivande ska antecknas på ett formulär som fastställs
av riksåklagaren. Formuläret för samtycke och medgivande ska
om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av
den eftersökte. Om ett annat språk används ska det antecknas
på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att
kontrollera att den eftersökte har förstått innebörden av
samtycket och medgivandet.

Åklagaren ska i samband med att ett beslut om överlämnande
verkställs underrätta den utfärdande myndigheten om att den
som överlämnas har lämnat ett sådant samtycke och medgivande
som avses i första stycket.

Begäran om rättens prövning av ett beslut om anhållande

11 § En begäran om rättens prövning av ett beslut om
anhållande som avses i 3 kap. 7 § andra stycket lagen
(2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder lämnas skriftligen enligt formulär som
fastställs av riksåklagaren. Begäran lämnas till åklagare
eller till en polisman. Om begäran lämnas till en polisman ska
polismannen omedelbart underrätta åklagaren.

Underrättelse när tidsfristerna överskridits

12 § Åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om
frågan om överlämnande inte har avgjorts genom ett
lagakraftvunnet beslut inom

1. trettio dagar från det att den eftersökte gripits eller,
när något gripande i ärendet inte har skett, trettio dagar
från det att den eftersökte har underrättats om innehållet i
den nordiska arresteringsordern, eller

2. tre dagar från det att den eftersökte har lämnat samtycke
till överlämnande.

Underrättelse om ett beslut i fråga om överlämnande

13 § När frågan om överlämnande är avgjord genom ett
lagakraftvunnet beslut, ska åklagaren omedelbart underrätta
Polismyndigheten och den utfärdande myndigheten om beslutet.
Om beslutet innebär att överlämnande beviljas, ska det av
underrättelsen framgå när beslutet senast ska verkställas.

Åklagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet
till den utfärdande myndigheten. Förordning (2014:1187).

Verkställighet av ett beslut om överlämnande och efterföljande
underrättelser

14 § Åklagaren ansvarar för att ett beslut om överlämnande
verkställs i rätt tid.

Polismyndigheten ska underrätta åklagaren när beslutet har
verkställts.

Polismyndigheten ska omedelbart underrätta åklagaren om
överlämnandet inte har kunnat ske i rätt tid.

15 § Åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om
frihetsberövanden som har ägt rum i Sverige med anledning av
en nordisk arresteringsorder.

16 § Har verkställigheten av ett beslut om överlämnande
skjutits upp med stöd av 5 kap. 1 § andra stycket 1 lagen
(2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder för att den som ska överlämnas avtjänar en
frihetsberövande påföljd, ska den myndighet som ansvarar för
verkställigheten av påföljden underrätta åklagaren i god tid
innan frigivning sker.

17 § När överlämnande beviljats med ett sådant villkor om
återförande som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket lagen
(2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder, ska åklagaren underrätta den utfärdande
myndigheten om att myndigheten ska kontakta åklagaren när
återförandet kan äga rum. Om den överlämnade personen återförs
för att avtjäna en frihetsberövande påföljd i Sverige, ska
åklagaren underrätta den ansvariga myndigheten i Sverige.

18 § Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga
delar i ärenden om utvidgat överlämnande enligt 5 kap. 7 §
lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en
nordisk arresteringsorder.

Återförande till en annan nordisk stat

19 § Ska någon i ett fall som sägs i 7 kap. 1 § lagen
(2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder återföras till en annan nordisk stat, ska
åklagaren underrätta Polismyndigheten om när personen kan
återföras. Förordning (2014:1187).

Övergångsbestämmelser

2015:112

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om överförande av
straffverkställighet som har inletts före ikraftträdandet.