Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

SFS nr
2012:595
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-09-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:772

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om införsel av och handel
med sprutor och kanyler som kan användas för injektion i
människokroppen genom huden.

I lagen avses med

spruta: injektionsspruta,

kanyl: injektionsnål, som kan användas för insprutning genom
hud,

familjemedlem: make, sambo, barn, förälder eller syskon.

Införselförbud

2 § En privatperson får inte föra in sprutor eller kanyler till
Sverige. Detta gäller dock inte om privatpersonen för in
produkterna för sitt eget eller familjemedlems medicinska bruk
eller annat lovligt ändamål.

Handel

3 § Handel i Sverige med sprutor eller kanyler får bedrivas av
den som

1. får bedriva sådan handel med läkemedel som avses i 4 kap.
1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, eller

2. har anmält handeln till den myndighet som regeringen
bestämmer.

Åldersgräns

4 § Försäljning av sprutor eller kanyler till den som inte har
fyllt 20 år får endast ske om köparen kan styrka att
produkterna behövs för köparens eget eller familjemedlems
medicinska bruk.

Tillsyn

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
dem som bedriver handel enligt 3 § denna lag och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
(tillsynsmyndigheten).

6 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen där sprutor och kanyler
hanteras i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna
rätt omfattar inte bostäder.

Om det behövs för tillsynen får myndigheten göra undersökningar
och ta prover av sprutor och kanyler. För kostnader på grund av
undersökningar eller för uttagna prov lämnas inte ersättning.

Den som får bedriva handel enligt 3 § och som förfogar över
sprutor och kanyler ska lämna det biträde vid undersökningen
som tillsynsmyndigheten begär.

7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för tillsynen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

8 § På begäran av en tillsynsmyndighet ska Polismyndigheten
lämna den hjälp som behövs när tillsynsmyndigheten vidtar
åtgärder enligt 6 § om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:772).

Ansvar

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller
4 § döms till böter.

Den som inte har rättat sig efter ett vitesföreläggande ska
inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som
omfattas av föreläggandet.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel av sprutor eller
kanyler och försök till sådant brott finns i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.

Förverkande

10 § Sprutor eller kanyler som har varit föremål för brott
enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott
ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Överklagande

11 § Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 7 § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges
i beslutet.

Bemyndigande

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om yrkesmässig hantering
av sprutor och kanyler som kan användas för injektion i
människokroppen.

Övergångsbestämmelser

2012:595

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2012, då
förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om
injektionssprutor och kanyler ska upphöra att gälla.

2. Den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd att bedriva
handel med sprutor och kanyler enligt den upphävda förordningen
ska anses ha anmält handeln enligt 3 § 2 denna lag.