Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

SFS nr
2012:596
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-09-20

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och
kanyler. De ord och benämningar som används i förordningen
har samma betydelse som i lagen.

Anmälan

2 § En anmälan enligt 3 § 2 lagen (2012:595) om införsel av
och handel med sprutor och kanyler ska göras till
Läkemedelsverket.

Försäljning av sprutor och kanyler

3 § Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska
iaktta att försäljning inte sker när omständigheter ger
anledning till misstanke att varan kan komma till användning
vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Tillsyn

4 § Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler.

Bemyndigande

5 § Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas
för injektion i människokroppen.

Övergångsbestämmelser

2012:596

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012, då
kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen
den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om
injektionssprutor och kanyler ska upphöra att gälla.