Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

SFS nr
2012:606
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-09-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:915

1 § Denna förordning gäller länsstyrelsernas arbete inom
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).

2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild
samordningsfunktion för ANDT-frågor.

3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja

1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,

2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt
och lokalt
arbete,

3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och
landstinget,

4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och

5. utbildning och kompetensutveckling i länet.

4 § Varje länsstyrelse ska i största möjliga utsträckning
samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet
med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 §
alkohollagen (2010:1622) och 19 a § tobakslagen (1993:581).

5 § Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen
redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört.

I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala
behov av stöd på ANDT-området som samordningsfunktionen har
uppmärksammat. Förordning (2013:915).

6 § Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten
årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt
alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581). De ska
uppge vilka åtgärder de har vidtagit för att övervaka och
stödja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen
och tobakslagen samt resultatet av detta arbete.

Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av
kommunernas tillsyn inom det område som anges i första
stycket. Förordning (2013:915).

7 § Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
redovisningens utformning. Förordning (2013:915).