Förordning (2012:653) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2013

SFS nr
2012:653
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2012-11-08

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2013.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från
dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22
januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3 axlar 8 134 kronor 813 kronor 220 kronor 67 kronor

4 eller fler
axlar 13 133 kronor 1 313 kronor 347 kronor 67 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3 axlar 7 202 kronor 720 kronor 194 kronor 67 kronor

4 eller fler
axlar 11 862 kronor 1 186 kronor 313 kronor 67 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3 axlar 6 354 kronor 635 kronor 169 kronor 67 kronor

4 eller fler
axlar 10 591 kronor 1 059 kronor 279 kronor 67 kronor

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.