Förordning (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden

SFS nr
2012:666
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:66

Uppgifter

1 § Bestämmelser om Ersättningsnämndens uppgifter finns i
lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller
försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall.

Myndigheten ska föra en förteckning över personer som fått
ersättning samt utfärda intyg om beviljad ersättning.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av högst 16 ledamöter. I den
utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för
ledamöterna. Förordning (2014:66).

Organisation

4 § Inom nämnden ska det finnas avdelningar som beslutar om
ersättning enligt 1 § lagen om ersättning på grund av
övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga
i vissa fall.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett kansli som bereder
ärendena enligt vad nämnden närmare bestämmer. Chef för
kansliet är kanslichefen.

6 § Kammarkollegiet tillhandahåller lokaler och utför
administrativa uppgifter åt myndigheten enligt överenskommelse
mellan myndigheterna.

Beslutförhet

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

8 § En avdelning är beslutför när dess ordförande och två
andra ledamöter i nämnden är närvarande. Fler än tre andra
ledamöter får inte ingå när en avdelning fattar beslut. Minst
en av de andra ledamöterna ska vara lagfaren.

Anställningar och uppdrag

9 § Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i
nämnden samt ersättare för ledamöterna utses för en bestämd
tid. Förordning (2014:66).

10 § Avdelningsordförande inom nämnden utses för en bestämd
tid.

11 § Anställning som kanslichef beslutas av nämnden.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).