Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

SFS nr
2012:694
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2012-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1573

1 § Endast den som är svensk medborgare får ha anställning som
chef för en myndighet som lyder omedelbart under regeringen om
inte annat anges i 2 §.

2 § För de myndigheter som anges i bilagan till denna
förordning krävs inte svenskt medborgarskap för anställning
som anges i 1 §.

Bilaga

Förteckning över myndigheter

Svenska institutet för europapolitiska studier

Nordiska Afrikainstitutet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skolforskningsinstitutet

Universitetskanslersämbetet

Universitets- och högskolerådet

Uppsala universitet

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Luleå tekniska universitet

Karlstads universitet

Linnéuniversitetet

Örebro universitet

Mittuniversitetet

Blekinge tekniska högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan i Borås

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Malmö högskola

Mälardalens högskola

Stockholms konstnärliga högskola

Södertörns högskola

Kungl. biblioteket

Vetenskapsrådet

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Trafikanalys

Verket för innovationssystem

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser
Myndigheten för kulturanalys

Statens konstråd

Institutet för språk och folkminnen

Statens historiska museer

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Moderna museet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet

Naturhistoriska riksmuseet

Statens centrum för arkitektur och design

Statens museer för världskultur

Statens musikverk

Riksutställningar

Forum för levande historia

Diskrimineringsombudsmannen

Medlingsinstitutet

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering
Förordning (2014:1573).