Förordning (2012:700) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013

SFS nr
2012:700
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2012-11-22

1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om
skatt
på energi att energiskatten för år 2013 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig
växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som
används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när
skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs
till skeppet är minst 380 volt,

3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under
1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om
skatt på energi, och

4. 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga
fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller
när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på
energi.