Vägförordning (2012:707)

SFS nr
2012:707
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-11-22

1 kap. Allmänna bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller allmän väg och innehåller
föreskrifter i anslutning till väglagen (1971:948). Allmän väg
är riksväg eller länsväg.

Väganordningar

2 § En parkeringsplats, rastplats eller annan
uppställningsplats för fordon räknas som väganordning endast
om den har anslutning till och ligger i närheten av vägbanan
samt är huvudsakligen avsedd som hjälpmedel åt
vägtrafikanterna för färden på vägen.

En anordning för skydd mot vägtrafikbuller får räknas som
väganordning endast om den ligger på eller i anslutning till
ett område som har tagits i anspråk för någon annan
väganordning.

3 § Mark intill vägbanan eller annan väganordning som är
avsedd till kantremsa får vara väganordning endast till en
bredd av högst två meter.

2 kap. Väghållning

Väghållningsmyndighet

1 § Trafikverkets region är statlig väghållningsmyndighet.
Kommunala väghållningsmyndigheter regleras i 6 § andra stycket
väglagen (1971:948).

Ändring av en kommuns väghållningsområde

2 § Ändring av en kommuns väghållningsområde beslutas av
Trafikverket. Innan ett sådant beslut meddelas, ska
Trafikverket höra kommunen och länsstyrelsen.

Kommunen och länsstyrelsen ska underrättas om beslut i ärenden
om ändring av väghållningsområde. Länsstyrelsen ska i länets
författningssamling föra in meddelande om ett beslut som
innebär att ett väghållningsområde ändrats.

3 kap. Byggande av väg

Inledande bestämmelser

Ansvar för samordning

1 § Den som avser att bygga en väg ansvarar för att
planeringen av vägen så långt möjligt samordnas med den
kommunala planeringen.

Begränsning av intrång till följd av vägbygge

2 § Den som upprättar en vägplan ska utreda möjligheterna att
genom fastighetsrättsliga åtgärder eller åtgärder enligt
anläggningslagen (1973:1149) avhjälpa eller minska intrång
till följd av vägbygget.

Naturvårdsföreskrifter

3 § Undantag från bestämmelser om marks bebyggande eller
användning som avses i 14 § tredje stycket väglagen (1971:948)
beslutas av länsstyrelsen. Att regeringens tillåtelse behövs i
vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

Länsstyrelsen ska underrätta sökanden, Trafikverket samt
berörda enskilda, kommuner och myndigheter om beslutet.

Samråd

Allmänna bestämmelser

4 § Genom samråd ska den som avser att bygga vägen utbyta
information med och inhämta synpunkter från berörda enskilda,
myndigheter och organisationer under planeringsprocessen.
Samråd kan vara såväl muntligt som skriftligt.

Regler om samrådskretsen och vad samrådet ska avse finns i
14 b–15c §§ väglagen (1971:948).

5 § Antalet samrådstillfällen ska anpassas så att
samrådskretsen ges möjlighet att förstå och påverka projektets
inriktning. Formerna för samrådet och antalet
samrådstillfällen får anpassas till omständigheterna i det
enskilda fallet. Ägare till fastigheter där mark eller
utrymme kan komma att tas i anspråk för vägen ska dock alltid
erbjudas minst ett samrådsmöte på orten.

Inbjudan till samråd

6 § Inbjudan till samråd ska ske genom brev, kungörelse i
ortstidning eller på annat lämpligt sätt. Underlag för
samrådet ska bifogas inbjudan eller finnas tillgängligt på
annat sätt.

Samrådsredogörelse

7 § Resultatet av samrådet ska redovisas i en
samrådsredogörelse som successivt uppdateras fram till dess
att vägplanen kungörs.

Beslut om betydande miljöpåverkan

8 § Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 15 §
väglagen (1971:948) lämnas till länsstyrelsen för beslut, ska
den som avser att bygga vägen genom brev, kungörelse i
ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge de enskilda som
kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig. Det
ska också framgå var handlingar om projektet hålls
tillgängliga.

9 § Bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som ska
antas medföra betydande miljöpåverkan finns i förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Innehåll i vägplanen

Inskränkt vägrätt

10 § I en vägplan ska det, utöver vad som följer av 16 a §
väglagen (1971:948), anges om den vägrätt som väghållaren
avser att förvärva ska vara inskränkt. Det ska framgå av
planen var inskränkningen ska gälla och hur vägrätten ska vara
inskränkt.

Upplysning om vägrätt m.m.

11 § I en vägplan ska det finnas upplysning om att den, när
den fått laga kraft, ger väghållaren rätt att ta mark i
anspråk med vägrätt enligt 30 § väglagen (1971:948) eller med
sådan tillfällig nyttjanderätt som avses i 35 § samma lag.

Underlag till vägplanen

Uppgifter om verksamheters förutsebara påverkan på människors
hälsa och på miljön

12 § En redovisning av en verksamhets förutsebara påverkan på
människors hälsa och på miljön enligt 16 a § tredje stycket 3
väglagen (1971:948) ska innehålla uppgifter om
miljöförutsättningarna i det område som kan komma att påverkas
av den planerade vägen, de förändringar i miljökvalitet som
vägprojektet kan medföra och vad dessa förändringar bedöms
innebära för människors hälsa och miljön.

Fastighetsförteckning

13 § Tillsammans med vägplanen ska det, utöver vad som följer
av 16 a § tredje stycket väglagen (1971:948), finnas en
fastighetsförteckning. I förteckningen ska det redovisas

1. fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk
permanent eller tillfälligt och kända ägare till dessa
fastigheter,

2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera
fastigheter och inom vilka mark eller utrymme behöver tas i
anspråk permanent eller tillfälligt och kända ägare till kända
delägande fastigheter,

3. nyttjanderätt eller annan särskild rätt, utom hyresrätt och
bostadsrätt, till fastigheter där mark eller utrymme behöver
tas i anspråk permanent eller tillfälligt och kända innehavare
av dessa rättigheter,

4. fastigheter med bostadsbyggnader som utan bullerdämpande
åtgärder beräknas utsättas för buller som överskrider
riktvärden för vägtrafikbuller och kända ägare till dessa
fastigheter och bostadsbyggnader,

5. fastigheter vars utfart till allmän väg planeras ändras med
anledning av vägbygget och kända ägare till dessa fastigheter,

6. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen
(1973:1149) och därmed jämställda vägsamfälligheter och
vägföreningar, i den mån de berörs av vägplanen, samt kända
ägare till de kända fastigheter som deltar i anläggningarna.

Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter förvaltar en samfällighet,
särskild rätt eller gemensamhetsanläggning, ska föreningen
anges i stället för ägare eller innehavare.

Kostnader och finansiering

14 § Tillsammans med vägplanen ska det finnas uppgifter om
projektets beräknade kostnader och hur byggandet av vägen
avses finansieras.

Kungörande och granskning av vägplan

15 § När samrådet enligt 14 b–15 c §§ väglagen (1971:948) är
avslutat, ska den som avser att bygga vägen kungöra sitt
förslag till vägplan och underlaget till detta och låta
handlingarna granskas under en viss tid (granskningstid), som
ska vara minst tre veckor.

Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas
tillgängligt hos den som avser att bygga vägen samt hos
berörda kommuner.

Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 17 a
och 17 b §§ väglagen (1971:948).

16 § Den som avser att bygga vägen ska kungöra granskningen i
Post- och inrikes tidningar och en ortstidning eller endera av
dessa. I kungörelsen ska det anges var förslaget till plan med
underlag hålls tillgängligt och inom vilken tid synpunkter ska
lämnas.

Särskild underrättelse

17 § Den som avser att bygga vägen ska särskilt underrätta dem
som redovisas i den fastighetsförteckning som avses i 13 §
samt berörda kommuner och myndigheter om var förslaget till
vägplan med underlag finns tillgängligt och om den tid inom
vilken synpunkter kan lämnas.

Underrättelsen ska postas i en rekommenderad försändelse till
dem som avses i 13 § 1–3 och innehålla uppgifter om

1. att mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk med
vägrätt eller med sådan nyttjanderätt som avses i 35 §
väglagen (1971:948), och

2. att ägaren eller innehavaren är skyldig att mot ersättning
upplåta marken eller utrymmet till den som avser att bygga
vägen, om ett beslut att fastställa planen vinner laga kraft.

18 § I fråga om mark eller annat utrymme som hör till flera
fastigheter gemensamt får, om fastigheterna har skilda ägare,
14 § eller 47 § och 49 § första stycket 3 delgivningslagen
(2010:1932) i stället tillämpas vid underrättelse till de
särskilda delägarna i samfälligheten, trots att
delgivningslagen inte är tillämplig i övrigt.

Hur synpunkter ska lämnas

19 § Synpunkter på förslaget till vägplan och underlaget till
detta ska lämnas skriftligen inom den tid som bestämts enligt
15 § till den som avser att bygga vägen.

Granskningsutlåtande

20 § Efter granskningstiden ska den som avser att bygga vägen
i ett granskningsutlåtande sammanställa och kommentera de
skriftliga synpunkter som har kommit in under
granskningstiden.

Ändring av en vägplan efter granskning

21 § Om förslaget till vägplan efter granskningen ändras
väsentligt eller på annat sätt som är av betydelse för
allmänheten, ska ett nytt kungörande- och
granskningsförfarande genomföras enligt 15–20 §§.

Om vägplanen ändras på ett sätt som inte kräver ett nytt
kungörande- och granskningsförfarande enligt första stycket,
ska i stället de som berörs av ändringen ges möjlighet att
under minst två veckor lämna skriftliga synpunkter på
ändringen. Den som avser att bygga vägen ska sammanställa och
kommentera inkomna synpunkter.

Länsstyrelsens yttrande över vägplan

22 § Trafikverket ska inhämta berörda länsstyrelsers yttranden
över ett förslag till vägplan med underlag som har kungjorts
och granskats. Länsstyrelsen ska ha tillgång till ett
granskningsutlåtande enligt 20 § innan yttrandet avges.

Fastställelse av en vägplan

Aktualitetskrav

23 § Om en vägplan tillstyrkts av länsstyrelsen och om
vägbyggnadsprojektet har tillräcklig aktualitet, ska
Trafikverket pröva frågan om att fastställa vägplanen enligt
18 § väglagen (1971:948).

Kungörande och underrättelse om fastställelsebeslut

24 § Ett beslut att fastställa en vägplan ska kungöras på det
sätt som anges i 16 §. I kungörelsen ska det anges var
beslutet hålls tillgängligt samt inom vilken tid beslutet får
överklagas och var skriftligt överklagande ska lämnas.

25 § Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 13 §
1–3, väghållningsmyndigheten, berörda kommuner och
länsstyrelser, lantmäterimyndigheten samt övriga som
framställt skriftliga synpunkter i ärendet under
granskningstiden eller särskilt berörs. Av underrättelsen ska
det framgå inom vilken tid beslutet får överklagas och var
skriftligt överklagande ska lämnas.

I fråga om mark eller utrymme som hör till flera fastigheter
gemensamt gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 18 §.
Beslut om förlängning av giltighetstiden för ett
fastställelsebeslut

26 § Om regeringen fastställt en vägplan med stöd av 18 §
andra stycket väglagen (1971:948), fattas ett beslut om
förlängning av giltighetstiden enligt 18 a § andra stycket
väglagen av regeringen. I annat fall fattas beslutet av
Trafikverket.

27 § Ett beslut om förlängning av giltighetstiden ska kungöras
på det sätt som anges i 16 §. I kungörelsen ska det anges var
beslutet hålls tillgängligt, inom vilken tid beslutet får
överklagas och var skriftligt överklagande ska lämnas.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 13 § 1–3,
väghållningsmyndigheten, berörda kommuner och länsstyrelser,
lantmäterimyndigheten samt övriga som yttrat sig eller
särskilt berörs. I fråga om mark eller annat utrymme som hör
till flera fastigheter gemensamt gäller, om fastigheterna har
skilda ägare, 18 §.

Beslut att upphäva ett fastställelsebeslut

28 § Om regeringen fastställt en vägplan med stöd av 18 §
andra stycket väglagen (1971:948), fattas ett beslut att
upphäva fastställebeslutet enligt 18 b § väglagen av
regeringen. I annat fall fattas beslutet av Trafikverket.

29 § Ett beslut att upphäva ett fastställelsebeslut ska
kungöras på det sätt som anges i 16 §. I kungörelsen ska det
anges var beslutet hålls tillgängligt.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 13 § 1–3,
väghållningsmyndigheten, berörda kommuner och länsstyrelser,
lantmäterimyndigheten samt övriga som yttrat sig eller
särskilt berörs. I fråga om mark eller annat utrymme som hör
till flera fastigheter gemensamt gäller, om fastigheterna har
skilda ägare, 18 §.

Tillägg till vägplaner

30 § Tillägg till vägplaner enligt 20 § väglagen (1971:948)
görs av den som avser att bygga vägen. Denne ska underrätta
länsstyrelsen om tillägget. Underrättelse ska lämnas även till
kända ägare av mark eller annat utrymme som berörs av
tillägget och kända innehavare av nyttjanderätt eller annan
särskild rätt till sådan mark eller sådant utrymme. I fråga om
mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter
gemensamt gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 18 §.

4 kap. Enskild vägs förändring till allmän m.m.

Handläggningen av en fråga om enskild vägs förändring till
allmän

1 § Väghållningsmyndigheten utreder en fråga om enskild vägs
förändring till allmän. Utredningen ska avse vägens betydelse
för allmän samfärdsel och det skick den befinner sig i. Vid
utredningen ska väghållningsmyndigheten inhämta yttranden från
berörda kommuner och övriga myndigheter vars verksamhetsområde
berörs av frågan samt från andra som kan lämna upplysningar i
saken. Därefter ska länsstyrelsens yttrande över ärendet
inhämtas.

Efter genomförd utredning överlämnar väghållningsmyndigheten
med eget yttrande ärendet till Trafikverket för avgörande.
Ärendet prövas enligt 22 § väglagen (1971:948).

Om fråga om enskild vägs förändring till allmän i stället
väckts hos länsstyrelsen och det med hänsyn till kända
förhållanden är uppenbart att förändringen inte bör ske, får
länsstyrelsen avgöra ärendet utan sådan utredning som avses i
första stycket.

Om vägens upplåtelse för allmän trafik förutsätter omfattande
ombyggnadsarbeten

2 § Om länsstyrelsen efter väghållningsmyndighetens utredning
finner att vägen är av sådan betydelse att den bör förändras
till allmän väg men att den inte kan upplåtas för allmän
trafik utan betydande ombyggnadsarbeten, gäller i stället för
1 § följande. Frågan om ombyggnadsarbetet ska utföras prövas i
den ordning som anges i förordningen (1997:263) om länsplaner
för regional transportinfrastruktur om arbetena kräver medel
som i statsbudgeten anvisats för byggande av vägar. Frågan om
att förändra vägen till allmän ska avgöras i samband med den
prövningen.

Inskränkt vägrätt ska anges i beslutet

3 § Ska vägrätten efter förändringen vara inskränkt, ska detta
anges i beslutet om att förändra den enskilda vägen till
allmän. I beslutet ska det anges var inskränkningen ska gälla
och hur vägrätten ska vara inskränkt.

Underrättelse om beslut

4 § Sökanden eller den som på annat sätt väckt frågan samt
väghållningsmyndigheten, berörda kommuner och länsstyrelser
ska underrättas om ett beslut i ärende om förändring av
enskild väg till allmän. Därutöver ska övriga myndigheter som
yttrat sig i ärendet underrättas om beslutet. Länsstyrelsen
ska föra in meddelande om beslutet i länets
författningssamling.

Tillämpning av bestämmelserna i övriga ärenden m.m.

5 § Bestämmelserna i 1–4 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga
om ärenden om förklaring att en gata även ska vara allmän väg,
ärenden om inrättande av särskild vinterväg och ärenden om
indragning av allmän väg.

Vid utredning av en fråga om indragning av allmän väg ska
väghållningsmyndigheten alltid ge fastighetsägare och andra,
som kan ha ett väsentligt intresse i saken, möjlighet att
yttra sig.

Innan en allmän väg dras in, ska den som avser att ta över
väghållningen efter indragningen få skälig tid på sig att
ordna väghållningen.

5 kap. Drift av väg

Allmänt

1 § Drift av väg innefattar åtgärder som

1. säkerställer att trafiken kan komma fram, såsom
snöplogning, halkbekämpning, reparation av mindre skador samt
hyvling och dammbindning på grusvägar (servicearbeten),

2. vidmakthåller vägens standard, såsom förnyelse av slitlager
och vägmarkeringar samt dikning (underhållsarbeten),

3. förbättrar vägens standard genom smärre åtgärder, såsom
beläggning av grusväg, förstärkning av bärigheten och
punktåtgärder för att öka trafiksäkerheten
(förbättringsarbeten),

4. håller vägen ren, såsom sopning, borttagande av skräp och
smuts samt ogräsbekämpning (renhållning), eller

5. på annat sätt håller vägen i ett för samfärdseln
tillfredställande skick.

Färjor och rörliga broar

2 § Färjor, som är väganordningar, ska hållas i trafik i den
utsträckning som behövs. Turlistor för trafiken fastställs av
väghållningsmyndigheten eller, om flera
väghållningsmyndigheter berörs, av väghållningsmyndigheterna i
samråd.

I fråga om rörliga broar, som är väganordningar, meddelar
väghållningsmyndigheten föreskrifter om när varje bro ska
öppnas för sjötrafik. Om en bro berör flera
väghållningsmyndigheter, meddelar väghållningsmyndigheterna
sådana föreskrifter i samråd.

Kan väghållningsmyndigheterna i de fall som avses i första
eller andra stycket inte enas, beslutar Trafikverket i
ärendet. Bestämmelserna i andra stycket gäller endast om inte
annat följer av annan författning eller särskilda beslut.

Innan en väghållningsmyndighet meddelar beslut enligt första
eller andra stycket, ska Trafikverket höras i ärendet om
väghållningsmyndigheten är kommunal. Innan
väghållningsmyndigheten meddelar beslut enligt andra stycket,
ska även Sjöfartsverket höras.

Underrättelse om beslut

3 § Trafikverket ska underrätta väghållningsmyndigheten om
beslut enligt 26 § tredje stycket väglagen (1971:948).

Väghållningsmyndigheten ska underrätta Trafikverket om beslut
enligt 2 § om väghållningsmyndigheten är kommunal.

Länsstyrelsen ska i länets författningssamling föra in
meddelande om ett beslut enligt 26 § tredje stycket väglagen.
Beslut enligt 2 § ska kungöras på det sätt som är föreskrivet
i fråga om författningar i allmänhet.

Vägplaner för drift av väg

4 § I fråga om vägplaner som avses i 28 § väglagen (1971:948)
ska 3 kap. denna förordning tillämpas.

6 kap. Övrigt

Länsstyrelsens beslut om begränsningar för väghållaren vid
upphörande av vägrätt

1 § Väghållningsmyndigheten och, om denna är kommunal,
Trafikverket ska underrättas om beslut enligt 32 § väglagen
(1971:948).

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Vid avspärrning av enskild vägs anslutning till allmän väg

2 § I ärenden om tillstånd enligt 39 § väglagen (1971:948)
eller om förordnande eller föreskrifter enligt 40 eller 41 §
samma lag ska väghållningsmyndigheten utreda hur berörda
fastigheters behov av utfart till allmän väg kan tillgodoses.

När ett förordnande eller en föreskrift meddelas med stöd av
40 eller 41 § väglagen i fråga om befintliga anslutningar till
allmän väg, ska ägare eller innehavare av berörda fastigheter
få skälig tid på sig att ordna utfart till allmän väg på annat
sätt.

Väg- och ledningsarbeten inom vägområde

3 § Väg- och ledningsarbeten inom vägområdet ska utföras så
skyndsamt som möjligt och så att fara inte uppstår för
trafiken på vägen.

I fall som avses i 44 § fjärde stycket väglagen (1971:948)
krävs inget tillstånd till avspärrning av väg eller annan
väsentlig trafikinskränkning. I de fall då det behövs ett
beslut av myndighet för att få spärra av en väg eller göra
annan väsentlig trafikinskränkning, ska väghållningsmyndigheten
begära att myndigheten fattar ett sådant beslut.

4 § Sedan ledningsarbete utförts inom ett vägområde, ska
området genom ledningshavarens försorg återställas i det skick
som det befann sig i före arbetets början. Om
väghållningsmyndigheten begär det, ska dock vägbeläggning som
skadats vid ledningsarbetet återställas genom
väghållningsmyndighetens försorg. Uppstår sättningar till
följd av ledningsarbete, ska de arbeten som sättningarna
föranleder, om väghållningsmyndigheten begär det, utföras
genom väghållningsmyndighetens försorg. Åtgärder som vidtas
genom väghållningsmyndighetens försorg utförs på
ledningshavarens bekostnad.

Uppförande av byggnader m.m. intill vägområde

5 § Innan länsstyrelsen meddelar beslut enligt 45–47 §, 48 §
andra stycket eller 52 § väglagen (1971:948) ska
väghållningsmyndigheten höras. Om väghållningsmyndigheten är
kommunal ska också Trafikverket höras.

6 § Om det i ett tillståndsärende hos länsstyrelsen visar sig
att länsstyrelsens tillstånd behövs enligt såväl väglagen
(1971:948) som miljöbalken och lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, ska
länsstyrelsen pröva ärendet enligt samtliga dessa
författningar.

Om det finns anledning att anta att en åtgärd som fordrar
tillstånd enligt väglagen även fordrar tillstånd av någon
annan myndighet, ska länsstyrelsen och väghållningsmyndigheten
upplysa sökanden om detta.

7 § Länsstyrelsen ska underrätta väghållningsmyndigheten om
beslut enligt 36, 37 och 45–47 §§, 48 § andra stycket, 52
eller 53 § väglagen (1971:948). Om väghållningsmyndigheten är
kommunal, ska också Trafikverket underrättas om sådana beslut.

Kommunal väghållningsmyndighet ska underrätta Trafikverket om
beslut enligt 39–41 eller 43 § eller 48 § första stycket
väglagen.

Länsstyrelsen ska underrätta kommunen och
lantmäterimyndigheten om beslut enligt 47 § första stycket
andra meningen väglagen. Länsstyrelsen ska föra in ett sådant
beslut i länets författningssamling.

Om beslut enligt 44 § väglagen ska länsstyrelsen underrättas.
Kommunal väghållningsmyndighet ska underrätta även
Trafikverket om sådana beslut.

I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter finns bestämmelser om kungörande av
trafikföreskrifter.

Avgifter för vissa ärenden

8 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt väglagen
(1971:948) i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i
9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd enligt 39 § första stycket utom
sådana som avser ändring av enskild körvägs
anslutning till allmän väg 5

Undantag enligt 41 § andra meningen 2

Tillstånd enligt 43 § första stycket utom
sådana som avser uppförande av väderskydd
för kollektivtrafik 4

Tillstånd enligt 45 § första stycket 4

Tillstånd enligt 46 § första stycket 2

Tillstånd enligt 47 § första eller andra
stycket 4

Tillstånd enligt 48 § första stycket 3

Bemyndigande

9 § Trafikverket får meddela föreskrifter om vilka vägar som
ska vara riksvägar.

Trafikverket får också meddela de verkställighetsföreskrifter
som behövs för tillämpningen av väglagen (1971:948) och denna
förordning.

Överklagande m.m.

10 § Väghållningsmyndighetens beslut enligt denna förordning
får överklagas hos länsstyrelsen.

Trafikverkets och länsstyrelsens beslut i enskilda fall enligt
denna förordning får överklagas hos regeringen.

11 § Trafikverket får överklaga en länsstyrelses beslut enligt
denna förordning.

Länsstyrelserna får överklaga beslut av Trafikverket enligt
denna förordning, om beslutet berör deras verksamhetsområde.

12 § Trafikverkets och länsstyrelses beslut enligt denna
förordning ska gälla omedelbart om inte annat förordnas i
beslutet.

Övergångsbestämmelser

2012:707

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Genom förordningen upphävs vägkungörelsen (1971:954).

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som
vid ikraftträdandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning
för en arbetsplan som har överlämnats till länsstyrelsen för
godkännande enligt 15 § andra stycket väglagen (1971:948) i
dess lydelse före den 1 januari 2013.