Förordning (2012:708) om byggande av järnväg

SFS nr
2012:708
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-11-22

Allmänna bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Ansvar för samordning

2 § Den som avser att bygga en järnväg ansvarar för att
planeringen av järnvägen så långt möjligt samordnas med den
kommunala planeringen.

Begränsning av intrång till följd av järnvägsbygget

3 § Den som upprättar en järnvägsplan ska utreda möjligheterna
att genom fastighetsrättsliga åtgärder eller åtgärder enligt
anläggningslagen (1973:1149) avhjälpa eller minska intrång
till följd av järnvägsbygget.

Samråd

Allmänna bestämmelser

4 § Genom samråd ska den som avser att bygga en järnväg utbyta
information med och inhämta synpunkter från berörda enskilda,
myndigheter och organisationer under planeringsprocessen.
Samråd kan vara såväl muntligt som skriftligt.

Regler om samrådskretsen och vad samrådet ska avse finns i 2
kap. 2–7 §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

5 § Antalet samrådstillfällen ska anpassas så att
samrådskretsen ges möjlighet att förstå och påverka projektets
inriktning. Formerna för samrådet och antalet
samrådstillfällen får anpassas till omständigheterna i det
enskilda fallet. Ägare till fastigheter där mark eller utrymme
kan komma att tas i anspråk för järnvägen ska dock alltid
erbjudas minst ett samrådsmöte på orten.

Inbjudan till samråd

6 § Inbjudan till samråd ska ske genom brev, kungörelse i
ortstidning eller på annat lämpligt sätt. Underlag för
samrådet ska bifogas inbjudan eller finnas tillgängligt på
annat sätt.

Samrådsredogörelse

7 § Resultatet av samrådet ska redovisas i en
samrådsredogörelse som successivt uppdateras fram till dess
att järnvägsplanen kungörs.

Beslut om betydande miljöpåverkan

8 § Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 §
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg lämnas till
länsstyrelsen för beslut, ska den som avser att bygga
järnvägen genom brev, kungörelse i ortstidning eller på annat
lämpligt sätt ge de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda möjlighet att yttra sig. Det ska också framgå var
handlingar om projektet hålls tillgängliga.

9 § Bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som ska
antas medföra betydande miljöpåverkan finns i förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Innehåll i järnvägsplanen

Upplysning om att mark kan komma att tas i anspråk med tvång

10 § I en järnvägsplan ska det finnas upplysning om att den,
när den fått laga kraft, ger den som ska bygga järnvägen rätt
att lösa in mark eller utrymme enligt 4 kap. 1 § lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg och rätt att ta mark i
anspråk för tillfällig nyttjanderätt enligt 3 kap. 3 § samma
lag.

Underlag till järnvägsplanen

Uppgifter om verksamheters förutsebara påverkan på människors
hälsa och på miljön

11 § En redovisning av verksamhetens förutsebara påverkan på
människors hälsa och på miljön enligt 2 kap. 9 § tredje
stycket 3 lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, ska
innehålla uppgifter om miljöförutsättningarna i det område som
kan komma att påverkas av den planerade järnvägen, de
förändringar i miljökvalitet som järnvägsprojektet kan medföra
och vad dessa förändringar bedöms innebära för människors
hälsa och för miljön.

Fastighetsförteckning

12 § Tillsammans med järnvägsplanen ska det, utöver vad som
följer av 2 kap. 9 § tredje stycket lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg, finnas en fastighetsförteckning. I
förteckningen ska det redovisas

1. fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk
permanent eller tillfälligt och kända ägare till dessa
fastigheter,

2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera
fastigheter och inom vilka mark eller utrymme behöver tas i
anspråk permanent eller tillfälligt och kända ägare till kända
delägande fastigheter,

3. nyttjanderätt eller annan särskild rätt, utom hyresrätt och
bostadsrätt, till fastigheter där mark eller utrymme behöver
tas i anspråk permanent eller tillfälligt och kända innehavare
av dessa rättigheter,

4. fastigheter med bostadsbyggnader som utan bullerdämpande
åtgärder beräknas utsättas för buller som överskrider
riktvärden för trafikbuller och kända ägare till dessa
fastigheter och bostadsbyggnader,

5. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen
(1973:1149) och därmed jämställda vägsamfälligheter och
vägföreningar, i den mån de berörs av järnvägsplanen, samt
kända ägare till de kända fastigheter som deltar i
anläggningarna.

Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild
rätt eller gemensamhetsanläggning, ska föreningen anges i
stället för ägare eller innehavare.

Kostnader och finansiering

13 § Tillsammans med järnvägsplanen ska det finnas uppgifter
om projektets beräknade kostnader och hur byggandet av
järnvägen avses finansieras.

Kungörande och granskning av järnvägsplan

14 § När samrådet enligt 2 kap. 2–7 §§ lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg är avslutat, ska den som avser att bygga
järnvägen kungöra sitt förslag till järnvägsplan och
underlaget till denna och låta handlingarna granskas under en
viss tid (granskningstid), som ska vara minst tre veckor.

Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas
tillgängligt hos den som avser att bygga järnvägen samt hos
berörda kommuner.

Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 2
kap. 13 och 14 §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

15 § Den som avser att bygga järnvägen ska kungöra
granskningen i Post- och inrikes tidningar och en ortstidning
eller endera av dessa. I kungörelsen ska det anges var
förslaget till plan med underlag hålls tillgängligt och inom
vilken tid synpunkter ska lämnas.

Särskild underrättelse

16 § Den som avser att bygga järnvägen ska särskilt underrätta
dem som redovisas i den fastighetsförteckning som avses i 12 §
samt berörda kommuner och myndigheter om var förslaget till
järnvägsplan med underlag finns tillgängligt och om den tid
inom vilken synpunkter kan lämnas.

Underrättelsen ska postas i en rekommenderad försändelse till
dem som avses i 12 § 1–3 och innehålla uppgifter om

1. att mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk med
tvång genom inlösen enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg eller genom tillfällig nyttjanderätt under
byggtiden enligt 3 kap. 3 § samma lag, och

2. att ägaren eller innehavaren är skyldig att mot ersättning
överlåta eller upplåta marken eller utrymmet till den som
avser att bygga järnvägen, om ett beslut att fastställa
järnvägsplanen vinner laga kraft.

17 § I fråga om mark eller annat utrymme som hör till flera
fastigheter gemensamt får, om fastigheterna har skilda ägare,
14 § eller 47 § och 49 § första stycket 3 delgivningslagen
(2010:1932) i stället tillämpas vid underrättelse till de
särskilda delägarna i samfälligheten, trots att
delgivningslagen inte är tillämplig i övrigt.

Hur synpunkter ska lämnas

18 § Synpunkter på förslaget till järnvägsplan och underlaget
till detta ska lämnas skriftligen inom den tid som bestämts
enligt 14 § till den som avser att bygga järnvägen.

Granskningsutlåtande

19 § Efter granskningstiden ska den som avser att bygga
järnvägen i ett granskningsutlåtande sammanställa och
kommentera de skriftliga synpunkter som har kommit in under
granskningstiden.

Ändring av en järnvägsplan efter granskning

20 § Om förslaget till järnvägsplan efter granskningen ändras
väsentligt eller på annat sätt som är av betydelse för
allmänheten, ska ett nytt kungörande- och
granskningsförfarande genomföras enligt 14–19 §§.

Om järnvägsplanen ändras på ett sätt som inte kräver ett nytt
kungörande- och granskningsförfarande enligt första stycket,
ska i stället de som berörs av ändringen ges möjlighet att
under minst två veckor lämna skriftliga synpunkter på
ändringen. Den som avser att bygga järnvägen ska sammanställa
och kommentera inkomna synpunkter.

Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan

21 § Trafikverket ska inhämta berörda länsstyrelsers yttranden
över ett förslag till järnvägsvägplan med underlag som har
kungjorts och granskats. Länsstyrelsen ska ha tillgång till
ett granskningsutlåtande enligt 19 § innan yttrandet avges.

Fastställelse av en järnvägsplan

Aktualitetskrav

22 § Om en järnvägsplan tillstyrkts av länsstyrelsen och om
järnvägsbyggnadsprojektet har tillräcklig aktualitet, ska
Trafikverket pröva frågan om att fastställa järnvägsplanen
enligt 2 kap. 15 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Kungörande och underrättelse om fastställelsebeslut

23 § Ett beslut att fastställa en järnvägsplan ska kungöras på
det sätt som anges i 15 §. I kungörelsen ska det anges var
beslutet hålls tillgängligt samt inom vilken tid beslutet får
överklagas och var skriftligt överklagande ska lämnas.

24 § Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 12 §
1–3, berörda kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndigheten
samt övriga som framställt skriftliga synpunkter i ärendet
under granskningstiden eller särskilt berörs. Av
underrättelsen ska det framgå inom vilken tid beslutet får
överklagas och var skriftligt överklagande ska lämnas.

I fråga om mark eller utrymme som hör till flera fastigheter
gemensamt gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

Beslut om förlängning av giltighetstiden för ett
fastställelsebeslut

25 § Om regeringen fastställt en järnvägsplan med stöd av 2
kap. 15 § andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg, fattas ett beslut om förlängning av giltighetstiden
enligt 2 kap. 16 § samma lag av regeringen. I annat fall
fattas beslutet av Trafikverket.

26 § Ett beslut om förlängning av giltighetstiden ska kungöras
på det sätt som anges i 15 §. I kungörelsen ska det anges var
beslutet hålls tillgängligt, inom vilken tid beslutet får
överklagas och var skriftligt överklagande ska lämnas.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 12 § 1–3,
berörda kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndigheten samt
övriga som yttrat sig eller särskilt berörs. I fråga om mark
eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt
gäller, om fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

Beslut att upphäva ett fastställelsebeslut

27 § Om regeringen fastställt en järnvägsplan med stöd av 2
kap. 15 § andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg, fattas ett beslut att upphäva fastställelsebeslutet
enligt 2 kap. 17 § samma lag av regeringen. I annat fall
fattas beslutet av Trafikverket.

28 § Ett beslut att upphäva ett fastställelsebeslut ska
kungöras på det sätt som anges i 15 §. I kungörelsen ska det
anges var beslutet hålls tillgängligt.

Trafikverket ska särskilt underrätta dem som avses i 12 § 1–3,
berörda kommuner och länsstyrelser, lantmäterimyndigheten samt
övriga som yttrat sig eller särskilt berörs. I fråga om mark
eller utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt gäller,
om fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

Tillägg till järnvägsplaner

29 § Tillägg till järnvägsplaner enligt 2 kap. 18 § lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg görs av den som avser att
bygga järnvägen. Denne ska underrätta länsstyrelsen om
tillägget. Underrättelse ska lämnas även till kända ägare av
mark eller annat utrymme som berörs av tillägget och kända
innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till
sådan mark eller sådant utrymme. I fråga om mark eller annat
utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt gäller, om
fastigheterna har skilda ägare, 17 §.

Länsstyrelsens beslut

30 § Innan länsstyrelsen meddelar beslut enligt 3 kap. lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg ska Trafikverket höras.
Länsstyrelsen ska underrätta Trafikverket samt berörda
enskilda, kommuner och myndigheter om meddelade beslut.

31 § Om det i ett tillståndsärende hos länsstyrelsen visar sig
att länsstyrelsens tillstånd behövs både enligt lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg och enligt miljöbalken, ska
länsstyrelsen pröva ärendet enligt båda författningarna.

32 § Beslut om undantag från bestämmelser enligt 1 kap. 5 §
andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
meddelas av länsstyrelsen. Att regeringens tillstånd behövs i
vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

Länsstyrelsen ska underrätta sökanden, Trafikverket samt
berörda enskilda, kommuner och myndigheter om beslutet.

Mål om inlösen

33 § När stämning utfärdas i mål om inlösen enligt lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg, ska mark- och
miljödomstolen underrätta inskrivningsmyndigheten om målet för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om ett
sådant mål avskrivs helt eller delvis, ska domstolen
underrätta inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen.

Första stycket gäller inte om målet endast gäller inlösen av
särskild rätt som inte är inskriven.

Avgifter

34 § Avgift enligt avgiftsklass 4 i avgiftsförordningen
(1992:191) tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt
3 kap. 1 och 2 §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Bemyndigande

35 § Trafikverket får meddela de verkställighetsföreskrifter
som behövs för tillämpningen av lagen (1995:1649) om byggande
av järnväg och denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2012:708

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1652) om
byggande av järnväg.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som
vid ikraftträdandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning
för en järnvägsplan som har överlämnats till länsstyrelsen för
godkännande enligt 2 kap. 2 § lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg i dess lydelse före den 1 januari 2013.