Lag (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

SFS nr
2012:735
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2012-11-22

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av
kreditswappar (blankningsförordningen).

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i
blankningsförordningen.

Behörig myndighet

2 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt
blankningsförordningen.

Tillsyn

3 § För tillsynen över att bestämmelserna i
blankningsförordningen följs får Finansinspektionen förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter,
handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att
inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen
bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning
uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade
tystnadsplikten för advokater.

4 § Finansinspektionen får också förelägga den som har
åsidosatt sina skyldigheter enligt blankningsförordningen att
inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta
med situationen eller upphöra med ett visst agerande.

5 § Ett beslut om föreläggande enligt denna lag får förenas
med vite.

Särskild avgift

6 § Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska
tas ut av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt
blankningsförordningen genom att

1. inte anmäla att en kort nettoposition i aktier har uppnått
eller sjunkit under det relevanta tröskelvärdet för anmälan
(artikel 5),

2. inte offentliggöra uppgifter om en kort nettoposition i
aktier när den har uppnått eller sjunkit under det relevanta
tröskelvärdet för offentliggörande (artikel 6),

3. inte anmäla att en kort nettoposition i emitterade
statspapper har uppnått eller sjunkit under de relevanta
tröskelvärdena för anmälan (artikel 7),

4. inte anmäla att en position utan täckning i en
statskreditswapp har uppnått eller sjunkit under de relevanta
tröskelvärdena för anmälan (artikel 8),

5. inte iaktta det som föreskrivs i artikel 9 vid anmälan
eller offentliggörande enligt artikel 5, 6, 7 eller 8,

6. inte föra register över bruttopositioner som skapar en
betydande kort nettoposition (artikel 9.1 andra stycket),

7. utföra en blankning av en aktie som är upptagen till handel
på en handelsplats trots att inte något av villkoren i artikel
12 är uppfyllt,

8. utföra en blankning av ett statspapper trots att inte något
av villkoren i artikel 13 uppfyllt,

9. utföra en statskreditswappstransaktion i strid med artikel
14,

10. inte se till att det finns sådana rutiner som anges i
artikel 15,

11. inte underrätta den behöriga myndigheten om förändringar
som påverkar rätten att utnyttja undantaget för
marknadsgaranter eller primärmarknadsoperationer (artikel 17.9
och 17.10),

12. inte anmäla eller offentliggöra information om en kort
nettoposition i ett visst finansiellt instrument eller en
klass av finansiella instrument när en sådan position har
uppnått eller sjunkit under ett tröskelvärde för anmälan och
en anmälan eller ett offentliggörande har krävts av
Finansinspektionen med stöd av artikel 18,

13. inte anmäla en betydande ökning av de avgifter som begärs
för utlåning av specifika finansiella instrument eller klasser
av finansiella instrument när en anmälan av sådana ökningar
har krävts av Finansinspektionen med stöd av artikel 19,

14. utföra en sådan transaktion som avses i artikel 20, 21
eller 23 i strid med ett förbud mot eller ett villkor eller en
begränsning som har beslutats av Finansinspektionen med stöd
av någon av artiklarna,

15. inte anmäla eller offentliggöra information om en kort
nettoposition i ett visst finansiellt instrument eller en
klass av finansiella instrument när en anmälan eller ett
offentliggörande har krävts av Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten med stöd av artikel
28.1 a, eller

16. utföra en sådan transaktion som avses i artikel 28.1 b i
strid med ett förbud mot eller ett villkor som har beslutats
av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten med stöd
av den artikeln.

7 § Särskild avgift ska

1. i fall som avses i 6 § 1–6, 10–13 och 15 vara lägst 5 000
kronor och högst 5 miljoner kronor, och

2. i fall som avses i 6 § 7–9, 14 och 16 vara lägst 5 000
kronor och högst 10 miljoner kronor.

Särskild avgift tillfaller staten.

8 § En särskild avgift får bara tas ut om den som avgiften
gäller, inom två år från det att överträdelsen ägde rum, har
delgetts en upplysning om att frågan om särskild avgift har
tagits upp av Finansinspektionen.

9 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars
finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt
eller delvis.

10 § En särskild avgift ska betalas till Finansinspektionen
inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges
i beslutet.

11 § Om den särskilda avgiften inte har betalats inom den tid
som anges i 10 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda
avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i
lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

12 § Ett beslut om särskild avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid
som anges i 10 §.

13 § En särskild avgift som har beslutats faller bort i den
utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från
det att beslutet vann laga kraft.

Avgifter till Finansinspektionen

14 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av
anmälningar enligt blankningsförordningen.

För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna
lag ska de institut som står under inspektionens tillsyn
betala årliga avgifter.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första
och andra styckena.

Överklagande m.m.

15 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag och enligt
artikel 17.7 i blankningsförordningen får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
blankningsförordningen får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16 § Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla
omedelbart, om annat inte följer av blankningsförordningen.

Övergångsbestämmelser

2012:735

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Särskild avgift får tas ut endast för överträdelser som har
skett efter ikraftträdandet.