Lag (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

SFS nr
2012:741
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2012-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:258

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i sådan
verksamhet hos Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering som avser att främja, stödja
och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och
utvärderingar.

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter vid
tilldelning av forskningsbidrag.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
lag får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

Första stycket gäller dock inte när personuppgifterna samlas
in direkt från den enskilde. I sådant fall får personuppgifter
behandlas endast om han eller hon har lämnat sitt uttryckliga
samtycke till behandlingen. För återkallelse av ett lämnat
samtycke tillämpas 12 § personuppgiftslagen
(1998:204).

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter, om inte annat följer av denna lag eller av
föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Personuppgiftsansvar

4 § Institutet är personuppgiftsansvarigt för den behandling
av personuppgifter som institutet utför.

Ändamål

5 § Personuppgifter får endast behandlas om det behövs för att
fullgöra
institutets uppdrag att främja, stödja och genom forskning
genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar.

6 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i
5 § får också behandlas för att fullgöra ett utlämnande av
uppgifter som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Känsliga personuppgifter

7 § Andra känsliga personuppgifter enligt 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) än sådana som avslöjar etniskt
ursprung eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa
får inte behandlas för de ändamål som anges i 5 §.

Av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor följer att forskning som innefattar behandling av
känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen eller
sådana uppgifter som avses i 21 § samma lag måste etikprövas.

Samlingar av personuppgifter

8 § Om det behövs för de ändamål som anges i 5 §, får det hos
institutet finnas samlingar av personuppgifter som behandlas
automatiserat, under förutsättning att uppgifterna inte direkt
kan hänföras till en person. Uppgifterna får dock vara försedda
med en beteckning som den myndighet uppgifterna kommer från kan
hänföra till ett personnummer eller motsvarande
identitetsbeteckning.

9 § Om det behövs för de ändamål som anges i 5 §, får det hos
institutet även finnas samlingar av personuppgifter som
behandlas automatiserat som inte är sådana personuppgifter som
avses i 8 §, om uppgifterna är nödvändiga för en viss
avgränsad studie, uppföljning eller utvärdering.

Begränsningar i behandlingen av personuppgifter

10 § Personuppgifter som inte direkt kan hänföras till en
person och som ingår i samlingar av personuppgifter som
behandlas automatiserat får inte behandlas i syfte att röja en
persons identitet.

11 § Personuppgifter som behandlas enligt 9 § och som har
samlats in för att behandlas inom olika avgränsade studier,
uppföljningar eller utvärderingar får inte sambearbetas med
varandra.

Denna begränsning gäller inte för en sådan sambearbetning av
personuppgifter som är nödvändig för att kunna upprepa eller
följa upp en sådan studie, uppföljning eller utvärdering som
har genomförts tidigare.

Tillgång till personuppgifter

12 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad
var och en behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Information

13 § Bestämmelserna i 26 § personuppgiftslagen (1998:204) om
information efter ansökan gäller inte i fråga om
personuppgifter som inte direkt kan hänföras till en person.

Gallring

14 § Personuppgifter ska gallras så snart uppgifterna inte
längre behövs för det ändamål som de behandlas för, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har
meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat att
gallring ska ske senast vid en viss tidpunkt eller att
uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål.

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller för behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats i anslutning till denna lag.